Nyttig og lettlest om spiseforstyrrelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Røer, Anne

  Spiseforstyrrelser

  Symptomforståelse og behandlingsstrategier. 2. utg. 168 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 275

  ISBN 978-82-05-39245-8

  Dette er en av få fagbøker på norsk om spiseforstyrrelser. Denne andre utgaven er utvidet med nyere kunnskap om nevropsykologiske forhold, flerfamiliegruppebehandling ved anoreksi og et kapittel om tverrfaglig samarbeid og behandlingsplan. Målgruppen er studenter og helsepersonell.

  Forfatteren er psykologspesialist med lang klinisk erfaring med spiseforstyrrelser, hovedsakelig fra privat praksis og barnemedisinsk avdeling. Hun har sine faglige røtter innen familieterapi og kognitiv terapi, som er anerkjente behandlingstilnærminger ved spiseforstyrrelser. Første del omhandler ulike tilnærminger til å forstå spiseforstyrrelser, og andre del dreier seg om behandling. Forfatteren presenterer stoffet på en oversiktlig og pedagogisk måte. Alt er rikelig illustrert med kliniske eksempler, noe som letter forståelsen og bidrar til å gjøre stoffet engasjerende.

  Forfatteren lykkes godt med å beskrive og integrere ulike forståelsesmåter og behandlingstilnærminger. I fremstillingen av familieforståelse og familieterapi ved spiseforstyrrelser omtales både de tidligste retningene, som til en viss grad ble utviklet nettopp i arbeidet med unge med anoreksi, og nyere tilnærminger med søkelyset rettet mot språk, narrativer, eksternalisering, tilknytningsteori og foreldretrening. Her kunne hun kanskje med fordel også nevnt Maudsley-modellen, som er en mye brukt manualisert familieterapitilnærming for unge med anoreksi (1).

  Det foreligger god dokumentasjon for at kognitiv terapi er effektivt ved spiseforstyrrelser, særlig for voksne med bulimi, og kapitlet om kognitiv terapi gir en god introduksjon til dette fagområdet. Det er positivt at man fokuserer på samarbeid med familien innen en kognitiv behandlingstilnærming, noe som kan være spesielt relevant for unge pasienter. Det er også nyttig at man diskuterer den høye samsykeligheten mellom spiseforstyrrelser og angstlidelser, og indikasjoner for kognitiv terapi for å overkomme samtidige angstlidelser, spesielt. Andre komorbide psykiske tilstander omtaler man også, men det er naturlig nok begrenset hvor omfattende dette kan behandles i en såpass kortfattet bok.

  I det nye kapitlet om tverrfaglig samarbeid og behandlingsplan fokuserer man særlig på oppfølging fra fastlegen og på samarbeid med skolen. Etter min mening burde spesialisthelsetjenestens oppgaver og ansvar for alvorlige spiseforstyrrelser, og kriterier for henvisning til spesialisthelsetjenesten, kommet tydeligere frem. I omtalen av taushetsplikt burde det vært opplyst om at helsepersonell uten hinder av taushetsplikten kan, og bør, informere foreldre til unge opptil 18 år om forhold de må vite for å ivareta sitt foreldreansvar, da dette ofte vil være en aktuell problemstilling ved alvorlige spiseforstyrrelser hos unge. Et par små detaljer i dette kapitlet er noe forvirrende, for eksempel vedrørende måling av beinmasse samt en kasuistikk der det ser ut som en pasient med vekt «innenfor normalområdet» har BMI 14.

  Jeg opplever boken som inspirerende og matnyttig, særlig med henblikk på de psykologiske aspektene av symptomforståelse og behandling. Jeg vil anbefale den som en innføring til fagområdet, og som supplement til kliniske retningslinjer og større lærebøker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media