Ja, pregabalin kan misbrukes!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jørgen Bramness påpeker i Tidsskriftet nr. 17/2010 at pregabalin fortsatt må overvåkes med tanke på misbrukspotensial (1). Med erfaringer fra rusomsorgen deler vi hans oppfatning, og presenterer her en kasuistikk som understøtter dette.

  En kvinne i 30-årene ble etter eget ønske innlagt på avrusningsklinikk for seponering av zopiklon (Imovane) og pregabalin (Lyrica). Hun hadde brukt begge de to midlene i ca. to år for henholdsvis insomni og generalisert angstlidelse. Forskrevne døgndoser på innleggelsestidspunktet var henholdsvis 7,5 mg og 600 mg, men pasienten innrømmet å kunne innta tredoble doser for å oppnå ruseffekt. Hun anga at zopiklon og pregabalin «styrte livet hennes», og at «de tolv timene mellom dosene føltes som et halvår». Forsøk på å la hjemmesykepleien administrere pregabalindoseringen hadde feilet, da pasienten selv oppsøkte apoteket og fikk utlevert medikamentet. Pasienten sa at pregabalin ga henne rus, og hun var usikker på om hun kunne klare seg uten.

  På avrusningsklinikken ble zopiklon bråseponert, mens pregabalin ble trappet ned med 50 mg hver annen dag. Etter drøyt to uker var hun nede i en døgndose på kun 50 mg, men hun opplevde da sterk angst og kroppslige symptomer, og man økte dosen til 150 mg for å unngå at hun avbrøt behandlingen. Etter ytterligere en uke lyktes man i å seponere pregabalin helt, og pasienten ble utskrevet.

  I den norske preparatomtalen av pregabalin er det anført at legemidlet kan gi eufori, men ordet «rus» er ikke brukt (2). I samme preparatomtale er det beskrevet seponeringssymptomer i form av insomni, hodepine, kvalme, diaré, influensasyndrom, nervøsitet, depresjon, smerte, svetting og svimmelhet, men ordet «abstinens» er ikke brukt. La oss kalle en spade for en spade: Pregabalin kan misbrukes.

  I januar 2010 ble pregabalin oppført på Legemiddelverkets liste over legemidler under særlig overvåkning (3). Man ønsker med dette at flere tilfeller av avhengighet, overforbruk, misbruk eller seponeringsproblemer meldes som bivirkninger. Skjema for innsending av bivirkningsmelding og veiledning for utfylling finner man på www.relis.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media