M. Kalager og medarbeidere svarer:

Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist Om forfatterne

Vi har valgt å studere brystkreftoverlevelse, og vi har tatt høyde for at forekomst og overlevelse av brystkreft påvirkes av mammografiscreening ved å ekskludere alle kvinner som ble invitert til mammografiscreening (1, modell 2, tab 2). Det er besynderlig at Zahl & Mæhlen ikke har sett dette, da denne modellen er presentert i samme tabell som de viser til. Som det fremgår av tabellen er forskjellene mellom fylkene i de to modellene tilnærmet identiske. Derved kan mammografiscreening ikke forklare forskjellene mellom fylkene.

Kun 12 % av kvinnene i vårt materiale er diagnostisert etter invitasjon til mammografiscreening, slik at det i liten grad er overlevelse etter innføring av mammografiscreening vi studerer, som Zahl & Mæhlen hevder.

Når man analyserer brystkreftdødelighet (slik Zahl & Mæhlen foreslår) og analyserer forkjeller mellom fylker, må man ta hensyn til at fylkene har ulik forekomst av brystkreft (2). Siden vi var interessert i å se om det var forskjeller i behandling av brystkreft og dermed i overlevelse, var det i denne studien mest hensiktsmessing å studere overlevelse – som er relatert til pasienter og ikke totalbefolkningen. For øvrig har ikke fertilitet effekt på overlevelse av brystkreft (3).

1942994

Kalager M, Kåresen R, Wist W. Fylkesvise forskjeller i overlevelse av brystkreft. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2595-600.

2

Kreftregisteret. Cancer in Norway 2008. www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Publikasjoner/Cancer-in-Norway/ (25.1.2010).

3

Kravdal Ø. Children, family and cancer survival in Norway. Int J Cancer 2003; 105: 261–6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler