Mette Kalager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Kalager

Lise M. Helsingen, Per Olav Vandvik, Henriette C. Jodal, Silje Bjerkelund Murphy, Anja Fog Heen, Mette Kalager, Michael Bretthauer
03.10.2019
Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft står på trappene i Norge. Vi har publisert en ny retningslinje for tarmkreftscreening basert på fordeler og ulemper ved de vanligste screeningmetodene, og...
Mette Kalager
19.08.2019
StatMed – den nye oljen har vært en av Tidsskriftets mest leste artikkel siden den ble publisert den 27.mai. Mange har tatt kontakt, og alle har vært entusiastiske. Bortsett fra Karita Bekkemellom og...
Mette Kalager
27.05.2019
Prisen på legemidler skyter i været, industrien har topp inntjening, og vi har legemiddelmangel. Tiden er inne for StatMed. Foto: Niklas Lello I 2017 brukte vi om lag 20 milliarder kroner på...
Erle Refsum, Lise M. Helsingen, Henriette C. Jodal, Magnus Løberg, Njål Høstmælingen, Mette Kalager
15.02.2019
Vi brukte fire år på å forhandle med personvernombud på norske sykehus før forskningsprosjektet kunne komme i gang. Slik hindres verdifull kunnskap å nå pasientene. Vi har nettopp avsluttet...
Mette Kalager
05.03.2018
Premisset om at forskningens mål er kunnskap, mens helsehjelp skal fremme helse, står i veien for en bedre helsetjeneste. Helsedirektoratet har nylig anbefalt at tarmkreftscreening skal innføres i...
Mette Kalager, Camilla Stoltenberg
22.05.2017
Norge får sitt tredje kreftscreeningprogram. Nå må vi tenke nytt for å utnytte vår fordel som kunnskapsgenerator for helsetjenestene og folkehelsearbeidet. Helsedirektoratet forbereder i disse dager...
Mette Kalager
23.05.2017
Data fra kliniske studier som pasientene har samtykket i å delta i, må deles. Foto: Niklas Lello Hvert år deltar mer enn 15 millioner mennesker over hele verden i kliniske studier ( 1 , 2 ). De har...
Sofia E. Olsen, Michael Bretthauer, Mette Kalager
02.05.2017
Vi er glade for at vår artikkel om informasjon til pasienter i epidemiologiske studier har skapt engasjement. Vi ønsker velkommen en debatt om fordeler og ulemper ved forskningsinformasjon til...
Sofia E. Olsen, Michael Bretthauer, Mette Kalager
02.02.2017
Ifølge helseforskningsloven skal «Hensynet til deltakernes velferd og integritet gå foran vitenskapens og samfunnets interesser». Men hvordan ivaretas deltagernes velferd og integritet best? Dagens...
Mette Kalager
01.11.2007
Det er positivt at Arild Bjørndal i sitt svar til min kommentar innrømmer at estimatet på 25 % overdiagnostisering av brystkreft ved mammografiscreening ikke er empirisk begrunnet, men et subjektivt...
Mette Kalager
28.06.2007
Tilfeldig kunnskapsoppsummering i en systematisk rapport fra kunnskapens voktere gagner verken beslutningstakere eller offentligheten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har nylig utgitt en...
Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist
17.12.2009
Brystkreft er den hyppigste krefttypen hos kvinner i Norge. I 2006 fikk 2 673 kvinner og 14 menn brystkreft ( 1 ). Aldersstandardisert insidens av sykdommen er nesten blitt fordoblet siden 1960-årene...
Mette Kalager
27.08.2009
Kvinner som ikke inviteres til mammografiscreening har bedret overlevelse etter innføring av mammografiscreening. Det viser en norsk studie. Studien sammenlikner kvinner som får behandling på sykehus...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
Høy deltagelse i spørreundersøkelser, og dermed mer representative data om helse, sykdom og risiko, har bidratt til høy kvalitet på epidemiologisk forskning i Norge...
Dagrun Kyte Gjøstein, Anders Huitfeldt, Magnus Løberg, Hans-Olov Adami, Kjetil Garborg, Mette Kalager, Michael Bretthauer
05.07.2016
High participation rates in surveys and thus more representative data on health, disease and risk have helped raise the quality of epidemiological research in Norway ( 1 , 2 ) and the other...
Michael Bretthauer, Mette Kalager
10.09.2000
Vi har med interesse lest Bjørn Løndalen & Gregor J. von Schweders innlegg i Tidsskriftet nr. 18/2000 (1). Innlegget kan ikke forbli ubesvart da det etter vår mening bygger på en del uriktige...
Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist
11.02.2010
Vi har valgt å studere brystkreftoverlevelse, og vi har tatt høyde for at forekomst og overlevelse av brystkreft påvirkes av mammografiscreening ved å ekskludere alle kvinner som ble invitert til...
Mette Kalager
21.02.2012
Mye tyder på at brystkreft overdiagnostiseres ved mammografiscreening. Er screeningen mer til skade enn til gagn? Ved årsskiftet 1995/96 startet vi her i landet et offentlig program for...
Mette Kalager
29.05.2012
Welch, H. Gilbert Schwartz, Lisa M. Woloshin, Steven Overdiagnosed Making people sick in the pursuit of health. 228 s, tab, ill. Boston, MA: Beacon Press, 2011. Pris USD 25 ISBN 978-0-8070-2200-9 I...