Brystkreftdødelighet versus brystkreftoverlevelse

Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen Om forfatterne

I en artikkel i Tidsskriftet skriver Kalager og medarbeidere at ulikt tilbud i mammografiscreening, diagnostikk og behandling kan være årsak til at overlevelse av brystkreft i Oslo, Hordaland, Akershus og Telemark var 11 %, 15 %, 12 % og 13 % høyere enn Rogaland (1 (modell 1, tab 2)).

Ulikheter i mammografitilbudet mellom norske fylker er uten tvil den viktigste årsaken til variasjon i brystkreftforekomst (2). Det gir derfor ingen mening å studere relativ overlevelse etter at mammografiscreening er innført.

Forfatterne burde i stedet ha beskrevet forskjeller i brystkreftdødelighet. Da ville resultatet ha blitt motsatt. Oslo, Hordaland, Akershus og Telemark ville ha hatt 12 % høyere dødelighet enn andre fylker.

Det er grunn til å tro at norsk brystkreftdødelighet påvirkes mer av ulikheter i fertilitet (når kvinner får barn og hvor mange barn de får) enn av variasjon i helsetilbudet (3).

1942961

Kalager M, Kåresen R, Wist W. Fylkesvise forskjeller i overlevelse av brystkreft. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129; 2595–600.

2

Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Overdiagnosis in publicly available mammography screening: systematic review of incidence trends. BMJ 2009; 339: b2587. doi: 10.1136/bmj.b2587.

3

Strand BH, Tverdal Aa, Claussen B et al. Is birth history the key to highly educated women’s higher breast cancer mortality? A ollow-up study of 500 000 women aged 35–54. Int J Cancer 2005; 117: 1002–6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler