Hans Kristian Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Kristian Bakke

Einar Espolin Johnson, Hans Kristian Bakke, Terje Vigen, Ellen Juul Andersen
06.11.2008
Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har inngått avtale med Storebrand om ny pensjonsordning for private legevirksomheter – Legeforetakenes pensjonsordning (LP)...
Hans Kristian Bakke
03.04.2008
Pensjon fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) skal være et supplement til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjoner. Styret i SOP bestemmer for hvert år hvor høyt...
Hans Kristian Bakke
12.02.2009
Per Høie gir i Tidsskriftet nr. 1/2009 uttrykk for misnøye med at pensjonene fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ikke tilsvarer pensjonene for overleger i staten med full opptjening...
Hans Kristian Bakke
22.04.2004
Det er ingen grunn til å legge skjul på at den nye hovedavtalen er mer avhengig av lokale løsninger og lokal enighet enn vi har vært vant med fra tidligere Langt på overtid er det endelig inngått en...
Hans Kristian Bakke, Reidun Førde
22.04.2004
Legeforeningen deltar i debatten om preimplantasjonsdiagnostikk og har hatt flere møter med de politiske partier. For at debatten skal bli meningsfull, må kompleksiteten i spørsmålene bli tydelig...
Hans Kristian Bakke
12.08.2004
Det faglige løftet i spesialisthelsetjenesten er uteblitt. Reformiveren må erstattes av refleksjon og vektlegging av faglighet. Legene må føre an i dette arbeidet. Mye er blitt bedre i...
Hans Kristian Bakke
23.09.2004
Klinisk erfaring med alle relevante pasientgrupper krever tilstrekkelig tid. Å forkorte spesialiseringstiden vil innebære å endre utdanningens innhold Spesialistutdanningen er igjen satt under press...
Hans Kristian Bakke
17.06.2004
En våken opinion har vist en økende og berettiget oppmerksomhet i en sak Legeforeningen har søkt å påvirke siden 1991 – gjennom forpliktende avtaler med legemiddelindustrien Det er – og må være – et...
Hans Kristian Bakke
07.10.2004
De eldste eldre blir flere og vil kreve mer av spesialisthelsetjenesten. Foretakene må ta innover seg denne kunnskapen. Å opprette flere legestillinger og egne seksjoner for disse pasientene er helt...
Hans Kristian Bakke
26.08.2004
Leger må ta ansvar for å skape trygge leger ved å gi turnuslegene konstruktiv tilbakemeldinger og ved å fremstå som gode rollemodeller I disse dager starter et nytt kull unge legekolleger...
Hans Kristian Bakke
06.05.2004
Faglig kvalitet, innhold i tjenestene og ivaretakelse av pasientens rettigheter må stå sentralt i opptrappingsplanens siste fase frem mot 2008 Svikt i alle ledd – det var den nedslående konklusjonen...
Hans Kristian Bakke
01.07.2004
Legenes rolle ved sykmelding endres fra «svarteper» til premissgiver for tiltak på arbeidsplassen Betydelig innsats har vært satt inn i arbeidet for å få redusert sykefraværet og antall uføretrygdede...
Hans Kristian Bakke
09.09.2004
Harald T. Andersen har tolket ordvalget i presidentens leder i Tidsskriftet nr. 11/2004 ( 1 ) dit hen at bare «pasienter som er i behandling har fulle rettigheter etter pasientrettighetsloven, mens...
Hans Kristian Bakke
01.04.2004
Det er begrenset hva helsetjenesten alene kan bidra med for å bedre folkehelsen når det gjelder fedme og overvekt Sosial- og helsedirektoratet har nylig lagt frem en rapport som oppsummerer kunnskap...
Hans Kristian Bakke
09.09.2004
Viktige kvalitetstiltak som utvikling av medisinske veiledere og gjennombruddsprosjekter i egen regi,er avhengig av vårt faglige engasjement for at arbeidet skal bli godt forankret i klinisk...
Hans Kristian Bakke
19.02.2004
Selv om det umiddelbart vekker ubehag, er spørsmålet om prioritering i helsevesenet nødvendig Kostnadene for drift av helsevesenet øker sterkt, og det finnes grenser for hvor mye samfunnet er villig...
Hans Kristian Bakke
16.12.2004
Leger må følge avtalene som regulerer overdragelse av privat praksis Igjen har dagspressen rettet oppmerksomheten mot omsetning av fastlegepraksiser ( 1 ). Denne gang er vinklingen: ulovlig salg av...
Hans Kristian Bakke
20.05.2004
Legeforeningens totale økonomiske situasjon er god, men egenkapitalen i hovedforeningen bør styrkes Legeforeningens regnskaper for 2003, samt budsjettforslag for hovedforeningen for 2005, legges frem...
Hans Kristian Bakke
22.01.2004
Hvor mye av helsetjenestene skal betales over skatteseddelen – og hvor mye som brukerbetaling? Den politiske debatten må komme Ved behandling av statsbudsjettet for 2004 vedtok Stortinget enda en...
Hans Kristian Bakke
03.06.2004
For å fylle rollen som medisinsk-faglige støttespillere lokalt, må fastlegene være trygge på at de har tilgang til spesialistkompetanse når pasientene har behov for tjenester som går utover det de...