Hans Kristian Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Kristian Bakke

Einar Espolin Johnson, Hans Kristian Bakke, Terje Vigen, Ellen Juul Andersen
06.11.2008
Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har inngått avtale med Storebrand om ny pensjonsordning for private legevirksomheter – Legeforetakenes pensjonsordning (LP)...
Hans Kristian Bakke
03.04.2008
Pensjon fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) skal være et supplement til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjoner. Styret i SOP bestemmer for hvert år hvor høyt...
Hans Kristian Bakke
12.02.2009
Per Høie gir i Tidsskriftet nr. 1/2009 uttrykk for misnøye med at pensjonene fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ikke tilsvarer pensjonene for overleger i staten med full opptjening...
Hans Kristian Bakke
05.02.2004
Felles for alle finansieringssystemer for helsetjenester er at de skal ivareta ulike hensyn. Hensynet til pasientenes behov og behovet for kostnadskontroll står sentralt, og disse er ofte...
Hans Kristian Bakke
21.10.2004
Fengselsleger får mangelfull opplæring knyttet til fangers rettigheter. Både internasjonalt og i Norge er behovet stort for å bedre helsetjenesten for de innsatte Leger som arbeider i fengsler møter...
Hans Kristian Bakke
05.02.2004
Når svikt påvises i helsetjenesten, må tilsynsmyndighetens reaksjon være uavhengig av kommunenes økonomi I Arbeids- og administrasjonsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2004, pålegges...
Hans Kristian Bakke
18.03.2004
Hovedarenaen for tiltak må være arbeidsplassene når vi skal redusere sykefravær og uførepensjonering Det er bred enighet om at innsatsen for å få redusert sykefraværet i norsk arbeidsliv må...
Hans Kristian Bakke
04.03.2004
Også helsevesenet må følge med i den elektroniske kommunikasjonsutvikling Norge var blant de første land i verden som tok i bruk elektronisk pasientjournal i primærhelsetjenesten. De tekniske...
Hans Kristian Bakke
18.11.2004
Sentralstyret har levert sin foreløpige innstilling. Foreningens behov for endringer er ikke akutte, men tydelige nok. Nå er det medlemmenes tur til omhyggelig å veie argumentene for og imot hvordan...
Hans Kristian Bakke
22.04.2004
Det er ingen grunn til å legge skjul på at den nye hovedavtalen er mer avhengig av lokale løsninger og lokal enighet enn vi har vært vant med fra tidligere Langt på overtid er det endelig inngått en...
Hans Kristian Bakke, Reidun Førde
22.04.2004
Legeforeningen deltar i debatten om preimplantasjonsdiagnostikk og har hatt flere møter med de politiske partier. For at debatten skal bli meningsfull, må kompleksiteten i spørsmålene bli tydelig...
Hans Kristian Bakke
12.08.2004
Det faglige løftet i spesialisthelsetjenesten er uteblitt. Reformiveren må erstattes av refleksjon og vektlegging av faglighet. Legene må føre an i dette arbeidet. Mye er blitt bedre i...
Hans Kristian Bakke
23.09.2004
Klinisk erfaring med alle relevante pasientgrupper krever tilstrekkelig tid. Å forkorte spesialiseringstiden vil innebære å endre utdanningens innhold Spesialistutdanningen er igjen satt under press...
Hans Kristian Bakke
17.06.2004
En våken opinion har vist en økende og berettiget oppmerksomhet i en sak Legeforeningen har søkt å påvirke siden 1991 – gjennom forpliktende avtaler med legemiddelindustrien Det er – og må være – et...
Hans Kristian Bakke
07.10.2004
De eldste eldre blir flere og vil kreve mer av spesialisthelsetjenesten. Foretakene må ta innover seg denne kunnskapen. Å opprette flere legestillinger og egne seksjoner for disse pasientene er helt...
Hans Kristian Bakke
26.08.2004
Leger må ta ansvar for å skape trygge leger ved å gi turnuslegene konstruktiv tilbakemeldinger og ved å fremstå som gode rollemodeller I disse dager starter et nytt kull unge legekolleger...
Hans Kristian Bakke
06.05.2004
Faglig kvalitet, innhold i tjenestene og ivaretakelse av pasientens rettigheter må stå sentralt i opptrappingsplanens siste fase frem mot 2008 Svikt i alle ledd – det var den nedslående konklusjonen...
Hans Kristian Bakke
01.07.2004
Legenes rolle ved sykmelding endres fra «svarteper» til premissgiver for tiltak på arbeidsplassen Betydelig innsats har vært satt inn i arbeidet for å få redusert sykefraværet og antall uføretrygdede...
Hans Kristian Bakke
09.09.2004
Harald T. Andersen har tolket ordvalget i presidentens leder i Tidsskriftet nr. 11/2004 ( 1 ) dit hen at bare «pasienter som er i behandling har fulle rettigheter etter pasientrettighetsloven, mens...
Hans Kristian Bakke
01.04.2004
Det er begrenset hva helsetjenesten alene kan bidra med for å bedre folkehelsen når det gjelder fedme og overvekt Sosial- og helsedirektoratet har nylig lagt frem en rapport som oppsummerer kunnskap...