Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter

Originalartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin foretok i perioden mellom oktober 2005 og februar 2006 den første nasjonale registrering av data knyttet til organiseringen av norske legevakter.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Et strukturert spørreskjema ble sendt til alle landets 433 kommuner. Spørsmålene gjaldt organisering, lokaler og rutiner ved legevaktene.

  Resultater.

  Resultater.

  Totalt 282 vertskommuner omfattet 262 legevaktdistrikter om kvelden og 230 legevaktdistrikter om nettene og i helgene. Tilsvarende var det 99 interkommunale legevaktordninger på kveldstid og 100 om natten og i helger. Flertallet av legevaktene var organisert med ett fast legekontor i vertskommunene. De fleste hadde samme tilbud, nær alle hadde laboratorium og et flertall et eget rom for kirurgiske inngrep. Det var noe variasjon med tanke på rutiner som opplæring, utsending av epikrise til fastleger, bruk av avviksmeldinger, brukerundersøkelser og dokumentasjon av telefonhenvendelsene. Om lag halvparten av legevaktene hadde et system for opplæring av leger og annet helsepersonell. Halvparten av vaktlegene var tilgjengelig på helseradionettet.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Legevakt lokalisert til et vanlig legekontor var den vanligste formen for organisering i vertskommunene. Forskjellene mellom helseregionene og ulikhetene i forhold til størrelsen på vertskommunene gjaldt gjennomføring av brukerundersøkelser, plan for opplæring av annet helsepersonell, bruk av helseradio og avviksrapportering. Forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus ble ikke fulgt opp i en del vertskommuner.

  Abstract

  Background.

  Limited data are available on casualty clinic facilities and localisation, inter-municipal co-operation and routines for out-of-hours services in the 433 Norwegian municipalities. The National centre for emergency primary health care collected data on these issues from October 2005 until February 2006.

  Method.

  Questionnaires concerning organisation of the out-of-hours services, casualty clinic facilities, locations and routines were sent to every Norwegian municipality.

  Results.

  282 of the 433 municipalities are in charge of out-of-hours services in 262 districts in the evenings and 230 districts during nights and weekends. There is inter-municipal cooperation in 100 of the districts. Most out-of-hours services are located in one casualty clinic in the host municipality and have the same locations as GP surgeries and laboratories. Most clinics offered the same services, but some routines were different. About half of the casualty clinics had a system for training of doctors and other health personnel. Half of the doctors on duty were available on the emergency communications system (radio). User assessments were collected, telephone calls documented and discrepancies reported to a varying degree, and medical histories were not consistently sent to regular GPs.

  Interpretation.

  Inter-municipal co-operations are most common in areas with a high population density, i.e. in southern and eastern parts of Norway. Varying routines in out-of-hours service districts indicate that several municipalities do not fulfil all the obligations in regulations from the Ministry of health and care services in Norway.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Et fast, vanlig legekontor i kommunen er oftest brukt som legevaktlokaler i Norge

  • Det er stor variasjon ved legevaktene, i form av opplæring av egne ansatte og avviksrapportering

  • Det gjennomføres lite brukerundersøkelser og det er mangelfulle rutiner for bruk av helseradioen i flere vertskommuner

  Artikkel
  Innledning

  Kommunene fikk ansvar for organisering av legevakttjenesten i lov om helsetjenesten i kommunene i 1982 som ble gjort gjeldende fra 1.4. 1984 (1). Kommunene skal organisere legevakttjenesten, sørge for legedekning til vaktene, lokaler, utstyr og hjelpepersonell. Kommunehelsetjenesteloven setter ansvarskrav til profesjonalitet vedrørende organisering av legevakttjenesten. I dette ligger internkontroll av egen virksomhet som verktøy for kvalitetsarbeid. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten beskriver spesifikt hva som menes med internkontroll og hva den skal inneholde (2). Legevaktene i kommunene er definert som en del av den akuttmedisinske beredskap utenfor sykehus. Krav til den kommunale legevaktordningen er definert i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (3).

  Legevaktorganiseringen er et aktuelt diskusjonstema, både av politiske og faglige grunner. Legevaktens forutsetninger for god kvalitet i form av lokaler, utstyr og rutiner har vært mindre omtalt og lite undersøkt i forhold til eksempelvis vaktbelastning for fastleger. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin gjennomførte derfor en datainnsamling for å få dannet grunnlaget for et nasjonalt register med data fra legevakt. I denne artikkelen er det lagt vekt på data om geografisk plassering av legevaktene og rutiner som opplæring og utstyr. Slike forutsetninger kan ha stor betydning for pasientbehandlingen i et legevaktdistrikt. Første del av undersøkelsen med resultater på kommunenivå er også presentert i dette nummer av Tidsskriftet (4).

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Et legevaktdistrikt er det geografiske området legevakten dekker på kveld, natt og helg, og er uavhengig av om tjenesten er organisert som en kommunal eller interkommunal ordning. Vertskommunene er de kommuner i legevaktdistriktene som pasientene må reise til for å komme til legevaktlokalet. I et legevaktdistrikt med interkommunal legevaktordning kan flere kommuner dele på vertsoppgaven.

  Ved hjelp av et strukturert spørreskjema med faste svaralternativer samlet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (5) i perioden oktober 2005 til februar 2006 inn data fra samtlige 433 kommuner i Norge (4). Alle vertskommunene skulle fylle ut den delen av skjemaet som inneholdt spørsmål om geografisk plassering av legevakten, lokaler, utstyr, opplæring av medarbeiderne og en del andre rutiner/karakteristika. Vi gjennomførte flere purrerunder. Dessuten ble utfyllende og oppklarende opplysninger innhentet per telefon og e-post fra den faglig ansvarlige for legevaktdistriktet.

  Statistisk sentralbyrås kategorisering for befolkningsstørrelse og bosetningstetthet for kommuner er brukt. Kommuner med færre enn 5 000 innbyggere er definert som små, mellomstore kommuner hadde 5 000 –  19 999 innbyggere, mens kommuner med 20 000 eller flere innbyggere ble definert som store. Det var betydelige forskjeller mellom helseregionene mht. bosetningstetthet som var høyest i Helseregion Øst og lavest i Helseregion Midt-Norge og Helseregion Vest.

  Alle data ble analysert ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS, versjon 13.0 og er presentert som enkle frekvensanalyser. Sammenlikning av data mellom helseregionene og mellom kommuner av ulik størrelse ble analysert med bruk av khikvadrattest. Statistisk signifikansnivå ble satt til p < 0,05. Undersøkelsen var godkjent av Datatilsynet.

  Resultater

  Resultater

  Dataene omfatter alle de 433 kommunene i Norge. Ved årsskiftet 2005/2006 var det 260 legevaktdistrikter på kveldstid, og av disse var 161 legevaktdistrikter (kommuner) utenfor en interkommunal ordning. Det var 232 legevaktdistrikter om natten og i helgene, hvorav 132 kommuner ikke var med i en interkommunal ordning. Til sammen hadde 282 kommuner status som vertskommune. Resultatene i denne artikkelen er basert på svar fra alle vertskommunene. Tabell 1 viser antall legevaktdistrikter etter helseregion og viser hvor mange av legevaktdistriktene som var kommunale eller interkommunale. Helseregion Sør hadde forholdsvis flest interkommunale legevaktordninger, mens Helseregion Nord hadde færrest.

  Tabell 1

  Antall kommunale og interkommunale legevaktdistrikter etter helseregion

  Ettermiddag og kveld

  Antall (%)

  Natt og helg

  Antall (%)

  Helseregion

  Interkommunale

  Kommunale

  I alt

  Interkommunale

  Kommunale

  I alt

  Øst

  27

  (62)

  16

  (38)

  43

  24

  (65)

  13

  (35)

  37

  Sør

  22

  (66)

  11

  (34)

  33

  21

  (66)

  11

  (34)

  32

  Vest

  20

  (36)

  35

  (64)

  55

  20

  (38)

  32

  (62)

  52

  Midt-Norge

  20

  (38)

  33

  (62)

  53

  20

  (40)

  31

  (60)

  51

  Nord

  10

  (13)

  66

  (87)

  76

  15

  (25)

  45

  (75)

  60

  Sum

  99

  (38)

  161

  (62)

  260

  100

  (43)

  132

  (57)

  232

  Det var forskjell mellom helseregionene mht. beliggenhet og lokaler for legevaktene (tab 2). I Helseregion Sør var over en tredel av legevaktene samlokalisert med sykehus, mot fire av 65 i Helseregion Midt-Norge. Bruk av ulike legekontor på omgang var vanligst på Vestlandet og i Midt-Norge, mens ti legevaktdistrikter i landet som helhet baserte seg utelukkende på kjørende leger. Nesten alle legevaktene hadde nødvendige rom for virksomheten, men bare en tredel har soverom for legen. Også på dette området var det store forskjeller mellom helseregionene. Observasjonssenger for pasienter fantes ved en femdel av legevaktene. Tabell 3 viser en del andre karakteristika og noen rutiner ved legevaktene som ble registrert. Det var store forskjeller mellom helseregionene når det gjaldt plan for opplæring av annet helsepersonell, mens forskjellen var mindre for opplæring av leger.

  Tabell 2

  Lokalisering og lokaliteter ved legevakten i 282 verstkommuner, etter helseregion. Andelen for lokalisering angir fordelingen mellom svaralternativene, og det var mulig å gi flere alternative svar. Andelen for lokaliteter angir bekreftede svar for hvert alternativ. P-verdien gir resultatet av khikvadrattest for forskjeller mellom helseregionene. Samlet antall svar varierte fra 253 til 260

  Totalt

  Øst n = 38

  Sør n = 39

  Vest n = 62

  Midt-Norge n=65

  Nord n = 78

  n

  (%)

  n

  (%)

  n

  (%)

  n

  (%)

  n

  (%)

  n

  (%)

  P-verdi

  Lokalisering

  Samlokalisert med sykehus

  39

  (15)

  7

  (18)

  14

  (36)

  5

  (8)

  4

  (6)

  9

  (12)

  0,00

  Felles med akuttmottak

  9

  (3)

  3

  (8)

  0

  (0)

  2

  (3)

  0

  (0)

  4

  (5)

  0,15

  Eget legevaktlokale uten legevaktsentral

  21

  (8)

  0

  (0)

  2

  (5)

  7

  (11)

  6

  (9)

  6

  (8)

  0,29

  Eget legevaktlokale med legevaktsentral

  54

  (21)

  15

  (40)

  14

  (36)

  8

  (13)

  6

  (9)

  11

  (14)

  0,00

  Fast legekontor/legesenter

  120

  (46)

  12

  (32)

  9

  (23)

  27

  (44)

  32

  (49)

  40

  (51)

  0,01

  Varierende legekontor

  59

  (23)

  7

  (18)

  6

  (15)

  18

  (30)

  16

  (25)

  12

  (15)

  0,28

  Kun kjørende lege

  10

  (4)

  1

  (3)

  1

  (3)

  2

  (3)

  2

  (3)

  4

  (5)

  0,93

  Lokaliteter

  Venterom

  251

  (98)

  37

  (97)

  34

  (87)

  56

  (90)

  58

  (89)

  66

  (85)

  0,75

  Laboratorium

  235

  (93)

  34

  (89)

  29

  (74)

  54

  (87)

  56

  (86)

  62

  (79)

  0,37

  Kirurgirom

  220

  (87)

  34

  (89)

  30

  (77)

  49

  (79)

  52

  (80)

  55

  (71)

  0,56

  Soverom for leger

  82

  (32)

  23

  (60)

  17

  (44)

  17

  (27)

  14

  (22)

  11

  (14)

  0,00

  Handikapatkomst

  246

  (97)

  37

  (97)

  34

  (87)

  54

  (87)

  59

  (91)

  62

  (79)

  0,06

  Ambulanseinngang

  198

  (78)

  28

  (74)

  29

  (74)

  36

  (58)

  53

  (82)

  52

  (67)

  0,09

  Observasjonssenger

  46

  (18)

  6

  (16)

  10

  (26)

  7

  (11)

  3

  (5)

  20

  (26)

  0,01

  Tabell 3

  Noen karakteristika vedrørende opplæring og drift ved legevaktene i 282 vertskommuner, etter helseregion. P-verdien angir resultatet av khikvadrattest for forskjeller mellom helseregionene. Antall svar på de enkelte spørsmålene varierte mellom 239 og 257, bortsett fra prioriteringsgrad, der det ble gitt 105 svar

  Totalt

  Øst n = 38

  Sør n = 39

  Vest n = 62

  Midt-Norge n = 65

  Nord n = 78

  n

  ( %)

  n

  ( %)

  n

  ( %)

  n

  ( %)

  n

  ( %)

  n

  ( %)

  P-verdi

  Opplæring

  Plan for opplæring av leger

  127

  (50)

  19

  (50)

  13

  (33)

  29

  (47)

  32

  (49)

  34

  (44)

  0,78

  Plan for opplæring av annet helsepersonell

  117

  (47)

  24

  (63)

  20

  (51)

  25

  (40)

  23

  (35)

  25

  (32)

  0,04

  Samtrening med AMK

  80

  (32)

  6

  (16)

  10

  (26)

  21

  (34)

  20

  (31)

  23

  (29)

  0,31

  Samtrening med ambulanse

  143

  (60)

  10

  (26)

  19

  (49)

  33

  (53)

  35

  (54)

  46

  (59)

  0,00

  Andre karakteristika

  Medlem av NOKLUS

  169

  (70)

  22

  (58)

  22

  (56)

  34

  (55)

  39

  (60)

  52

  (66)

  0,13

  Skriver avviksmeldinger

  167

  (67)

  26

  (68)

  27

  (69)

  34

  (55)

  34

  (52)

  46

  (59)

  0,24

  Rutiner for epikrise til fastlege

  162

  (64)

  26

  (68)

  23

  (58)

  34

  (55)

  40

  (62)

  39

  (50)

  0,44

  Blir pasienten tildelt time

  206

  (82)

  26

  (68)

  27

  (69)

  50

  (81)

  47

  (72)

  56

  (71)

  0,40

  Har utført måling av telefontrafikk

  60

  (25)

  12

  (32)

  4

  (10)

  14

  (23)

  15

  (23)

  15

  (19)

  0,40

  Har utført brukerundersøkelse

  53

  (21)

  7

  (18)

  17

  (43)

  10

  (16)

  8

  (12)

  11

  (14)

  0,00

  Gir prioriteringsgrad ved ankomst

  95

  (38)

  15

  (39)

  18

  (46)

  15

  (24)

  22

  (34)

  25

  (32)

  0,21

  Informasjon om prioriteringsgrad til pasienten

  61

  (58)

  8

  (21)

  13

  (33)

  8

  (13)

  12

  (18)

  20

  (26)

  0,20

  Defibrillator med ved utrykning

  118

  (46)

  13

  (34)

  8

  (21)

  29

  (47)

  34

  (52)

  34

  (44)

  0,02

  Eget røntgenutstyr

  26

  (10)

  5

  (13)

  5

  (13)

  1

  (2)

  4

  (6)

  11

  (14)

  0,07

  Henvendelser ble dokumentert i legejournalsystem i 227 (89 %) av vertskommunene, på strukturert papirskjema i 76 (30 %), i lydlogg 41 (16 %), og i AMIS (som er et dataverktøy for registrering av hendelser ved AMK-sentralen) i 15 (6 %). I dette tilfellet kom det svar fra mellom 249 og 255 vertskommuner.

  Et gjennomsnittlig legevaktlokale hadde en størrelse på 181 m². Størrelsen varierte og var på 6 – 3 700 m². Det var i gjennomsnitt 18 119 innbyggere i legevaktdistriktene, med 444 i det minste og 529 846 i det største. Arealet på legevaktdistriktene var gjennomsnittlig 1 325 km² med et minimum på 11 km2 og et maksimum på 11 035 km².

  Små og store vertskommuner

  Små og store vertskommuner

  Helseregion Nord har forholdsvis flest (56 av 75) små vertskommuner etter antall innbyggere. Store vertskommuner var i overvekt i Helseregion Sør og Øst, med henholdsvis 11 av 39 og ti av 38. Karakteristika fordelt etter størrelsen på vertskommunen ga flere signifikante forskjeller. Store vertskommuner hadde flest legevakter tilknyttet sykehus i motsetning til de små vertskommunene der det var flest legevakter tilknyttet et fast legekontor eller legesenter (tab 4).

  Tabell 4

  Karakteristika for norske legevakter fordelt etter størrelse på vertskommuner (N = 282). P-verdien angir resultatet av khikvadrattest for forskjeller mellom kommunestørrelsene. Antall svar varierte mellom 239 og 260 på de enkelte spørsmålene

  Totalt (%)

  Små n = 140(%)

  Mellomstore n = 106 (%)

  Store n = 36 (%)

  P-verdi

  Lokalisering

  Samlokalisering med sykehus

  15

  2

  19

  44

  0,00

  Felles med akuttmottak

  3

  1

  3

  8

  0,12

  Eget legevaktlokale uten legevaktsentral

  8

  7

  11

  3

  0,17

  Eget legevaktlokale med legevaktsentral

  20

  7

  22

  58

  0,00

  Fast legekontor/legesenter

  46

  54

  40

  8

  0,00

  Varierende legekontor

  23

  26

  22

  0

  0,00

  Kun kjørende lege

  4

  5

  3

  0

  0,24

  Andre karakteristika

  Plan for opplæring av leger

  50

  40

  47

  58

  0,43

  Plan for opplæring av annet helsepersonell

  47

  22

  52

  86

  0,00

  Samtrening med AMK

  32

  31

  26

  25

  0,29

  Samtrening med ambulanse

  60

  56

  52

  28

  0,00

  Medlem av NOKLUS

  70

  60

  55

  75

  0,02

  Skrives avviksmeldinger

  67

  47

  62

  97

  0,00

  Rutiner for epikrise til fastlegen

  64

  56

  54

  75

  0,10

  Blir pasienten tildelt time

  82

  73

  80

  53

  0,00

  Har utført måling av telefontrafikk

  25

  17

  24

  31

  0,42

  Har utført brukerundersøkelse

  21

  9

  19

  58

  0,00

  Gir prioriteringsgrad ved ankomst

  38

  24

  36

  64

  0,00

  Informasjon om prioriteringsgrad til pasienten

  25

  17

  22

  39

  0,03

  Defibrillator med på utrykning

  46

  52

  39

  11

  0,00

  Eget røntgenutstyr

  10

  13

  5

  8

  0,05

  Legevakt, sykehus og legevaktsentral var samlokalisert i 12 legevaktdistrikter. Der legevakten var samlokalisert med sykehus, skrev nesten alle vertskommunene avviksmeldinger. Ved legevakter som var samlokalisert med en legevaktsentral, skrev 90 % avviksmeldinger. Der man hadde andre organiseringsmodeller, varierte andelen som skrev avviksmeldinger fra 38 % (kun kjørende lege) til 64 % (fast legekontor).

  Halvparten av vertskommunene rapporterte at de alltid brukte helseradioen til å motta og kvittere for anrop ved lege-/ambulansealarm, men det var store forskjeller etter størrelsen på kommunen. I små og mellomstore vertskommuner var 58 % alltid tilknyttet helseradioen, mot 19 % i de store kommunene.

  Diskusjon

  Diskusjon

  På grunnlag av data fra alle landets vertskommuner beskriver denne studien rutiner, lokalisering og utstyr i legevaktdistriktene og -lokalene. Vi fant forskjeller for flere viktige variabler både mellom helseregionene og etter kommunestørrelsen. Dette gjaldt bl.a. plan for opplæring av helsepersonell, bruk av helseradio og avviksrapportering. Deler av forskriftene om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og om akuttmedisin utenfor sykehus ble ikke fulgt opp i mange vertskommuner. Dette skyldes for eksempel at brukerundersøkelser ble gjennomført i liten grad, og at bare halvparten av kommunene oppga at legene i vakt alltid var i beredskap via helseradioen.

  Studien baserte seg på svar fra alle vertskommuner, noe som gjør representativiteten og funnene fullstendige. Datagrunnlaget var svaret som den ansvarlige for vertskommunen hadde avgitt, og validiteten av enkelte opplysninger kan derfor være usikker. Svarprosenten varierte for enkelte av spørsmålene, men for storparten av presenterte data var den svært god.

  Det forelå mange ulike løsninger på hvor legevaktlokalene var plassert. Den største gruppen hadde legevaktlokalet på et «fast legekontor». Ordningen med vaktleger som kun kjører hjem til pasientene og legevakt som var felles med akuttmottak ved sykehus, forekom sjelden. Den første modellen kjennetegner situasjonen slik den var de fleste steder før, mens den siste bør utprøves og evalueres mer før den kan anbefales som en ønsket løsning. De aller fleste legevaktlokalene hadde tilgang til samme type rom og utstyr. Flertallet av de store vertskommunene hadde knyttet legevakten til et sykehus. Dette kan være en hensiktsmessig modell der legevaktdistriktene geografisk sett er små, men samtidig har høy befolkningstetthet og sykehus i distriktet. Det gir kort vei til legevakten for de fleste innbyggerne i legevaktdistriktet. I tillegg medfører en slik situasjon stor pasientpågang, og kort avstand – og dessuten lettere tilgang – til flere av sykehusets ressurser. En annen positiv effekt er at helseforetakenes ambulansetjeneste får redusert belastning ved transportoppdrag mellom legevakt og sykehus.

  I legevaktdistrikt der forholdet mellom geografisk areal og innbyggere gir lav befolkningstetthet og lange avstander, som i Helseregion Nord, er trolig andre ordninger mer hensiktsmessige. Likevel hadde Helseregion Nord prosentvis flere legevakter samlokalisert med sykehus sammenliknet med Helseregion Vest og Helseregion Midt-Norge. Dette kan delvis forklares med at Helseregion Nord har høyere bosetningstetthet enn både Helseregion Midt-Norge og Helseregion Vest, befolkningen bor i tettstedene. Samtidig hadde de både tallmessig og prosentvis flest legevakter knyttet til et fast legekontor, noe som gjenspeiler det høye antallet kommunale legevaktordninger.

  Halvparten av vertskommunene oppga at de hadde en plan for opplæring av leger og annet helsepersonell. Vi spurte ikke om innholdet i opplæringen, og vet dermed ikke om den for eksempel er rettet mot administrative rutiner eller legger mest vekt på øving i akuttmedisin. Det kan stilles spørsmål ved hvordan nytilsatte, vikarleger eller annet personell mestrer arbeidet på de legevaktene der opplæring ikke er satt i system. Forskrift om internkontroll påpeker at ansvarlig for virksomheten skal sørge for tilstrekkelig kunnskap blant sine arbeidstakere (2).

  I nær alle vertskommuner ble henvendelser til legevakten alltid eller som oftest dokumentert. Flertallet dokumenterte henvendelsen i legejournalsystemet. Vertskommunene kunne likevel ikke gi fyllestgjørende svar angående antall henvendelser til legevakten i løpet av et år. Dette kan tyde på at det enten ikke er mulig å få ut statistikk fra dokumentasjonen, eller at dette ikke blir gjort som en del av en rutinemessig kvalitetssikring. Det er en stor mangel ved legevakttjenesten at det ikke finnes landsdekkende statistikk over henvendelser og bruksmønster for legevakttjenesten. Ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har vi nå startet et monitoreringsprosjekt basert på et representativt utvalg av sju legevaktdistrikter med i alt 18 kommuner og en populasjon på rundt 200 000 personer. Datainnsamlingen skal også fremskaffe gyldige data angående hastegraden ved henvendelser, det vil si å kartlegge øyeblikkelig hjelp i motsetning til konsultasjoner med lav hastegrad som fastlegen kan ta hånd om på dagtid.

  Over 80 % av vertskommunene tildeler time til konsultasjon i forbindelse med legevakt. De små og mellomstore vertskommunene gjorde dette vanligvis. Brügger & Jøsendal hevder at i en kommune som Radøy med under 5 000 innbyggere, var de fleste henvendelsene til legevakten ikke av akuttmedisinsk karakter. Det vil si at legene stort sett drev med ordinær allmennmedisin med lav hastegrad under legevakt (6). Under 40 % av vertskommunene ga pasientene en prioriteringsgrad ved ankomst til legevakten. De store vertskommunene med antatt størst pågang og kanskje direkte adgang til legevakten, foretok i større grad en prioritering av pasientene ved ankomst.

  70 % av vertskommunene rapporterte at de var medlem av Noklus. Til sammenlikning deltok nesten alle landets legekontorer (allmennpraktikere eller praktiserende spesialister) med eget laboratorium, i Noklus i 2005 (7). Dersom et legekontor er medlem av Noklus på dagtid, har ikke nødvendigvis legevakten de samme rutiner for kvalitetssikring gjennom Noklus på kveld, natt eller helg hvis det er et annet personale som benytter legekontoret til legevakt.

  Sosial- og helsedirektoratet har ment at brukerundersøkelser kan gi kommunene data om både kvalitet, kvantitet og befolkningens opplevelse av helsetjenesten og at slik kartlegging av pasientenes erfaring i større grad bør brukes som måleinstrument og rettesnor (8). I Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenester påpekes det at virksomheten skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter og pårørende til forbedring av tjenesten (2). Brukerundersøkelser kan være ett av flere verktøy for innhenting av erfaringer, men er i liten grad integrert i legevakttjenesten. I Helseregion Sør hadde riktignok halvparten av alle vertskommunene gjennomført brukerundersøkelse, og dette var dobbelt så mye som i noen av de andre helseregionene. Det var stort sett store vertskommuner som hadde gjennomført brukerundersøkelser.

  To tredeler av vertskommunene skrev avviksmeldinger. Dette er positivt dersom meldingene blir brukt konstruktivt til å bedre kvaliteten av legevakten. Flertallet av vertskommunene som skrev avviksmeldinger, var tilknyttet legevaktsentraler og sykehus. Det er mulig disse vertskommunene er under påvirkning av allerede eksisterende kvalitetssikringskrav fra andre og større grupperinger.

  I Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus defineres medisinsk nødmeldetjeneste og kommunenes ansvar vedrørende nødmeldetjenesten og kommunikasjonsutstyret som benyttes (3). Det er et krav at kommunene har utstyr som er tilgjengelig og at det skal være kommunikasjonsberedskap. Ifølge denne undersøkelsen oppfylte om lag halvparten av vertskommunene ikke alltid kravet om kommunikasjonsberedskap. Mange leger på vakt var ikke til en hver tid tilgjengelige i helseradionettet, og de responderte ikke alltid på alarmer sendt fra AMK- eller legevaktsentralen.

  Oppsummert har denne undersøkelsen vist at det er både likheter og ulikheter innen organiseringen av legevaktene i Norge. Det var stort sett likheter når det gjaldt lokaler og utstyr ved legevaktene. Det var noen flere ulikheter mht. lokalisering av legevakten, selv om et fast legekontor var vanligst. Det er også forskjeller i en del rutiner mellom helseregionene og i forhold til kommunestørrelsen. Det var vanligere å skrive avviksmeldinger i store vertskommuner, mens bruk av helseradio var vanligst i små vertskommuner. Mange kommuner fulgte ikke opp alle deler av de forskrifter som de er lovpålagt.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media