Steinar Hunskår

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Hunskår

Øystein Hetlevik, John Gunnar Mæland, Kjell Haug, Eivind Meland, Steinar Hunskår, Thomas Mildestvedt, Stein Emil Vollset, Karl-Henning Kalland, Olav Ervik
01.02.2021
Sturla Gjesdal (f. 1952) døydde på Haukeland universitetssjukehus 11. desember 2020. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1982 og doktorgraden i 2003, med avhandling om...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
10.08.2020
In 1992, the National Insurance Agency determined that primary care doctors should use ICPC (International Classification of Primary Care) for coding of diagnoses on reimbursement cards and sickness...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
03.08.2020
I 1992 fastsatte Rikstrygdeverket at primærleger skal bruke ICPC (International Classification of Primary Care) for koding av diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. Hensikten var å få et...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
28.11.2017
LEMCs are a part of the national emergency notification service designed to receive telephone calls and handle requests to the out-of-hours emergency primary health care service (OOH service,...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
28.11.2017
Legevaktsentralen er ein del av den nasjonale naudmeldetenesta som skal ta imot telefonar og handsame førespurnader til legevakta om akutt hjelp ( 1 ). Samarbeid mellom legevaktsentralen og...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
19.06.2017
Acute poisonings represent a major health problem in Norway. In the period 1999 – 2004, nearly 11 000 hospital admissions and approximately 500 deaths could be related to acute poisonings each year...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
26.06.2017
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. I perioden 1999-2004 kunne nesten 11 000 sykehusinnleggelser og ca. 500 dødsfall årlig relateres til akutte forgiftninger ( 1 ). Ikke alle er...
Steinar Hunskår
07.03.2017
Tallia, Alfred F. Scherger, Joseph E. Dickey, Nancy W. Swanson’s family medicine review A problem-oriented approach. 8. utg. 868 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016. Pris EUR 69 ISBN...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Since Norway implemented the Municipal Health Services Act in 1984, municipalities have been responsible for organizing out-of-hours primary health care services ( 1 ). The municipalities are...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Kommunene fikk ansvar for organisering av legevakttjenesten i lov om helsetjenesten i kommunene i 1982 som ble gjort gjeldende fra 1.4. 1984 ( 1 ). Kommunene skal organisere legevakttjenesten, sørge...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Municipalities have been responsible for organizing out-of-hours services since the Municipal Health Services Act of 1982 was implemented 1.4.1984 ( 1 ). The municipalities are responsible for...
Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår
17.05.2007
Det finnes ingen fast nasjonal registrering av driftsdata fra legevakt, verken når det gjelder antall henvendelser, hvem som henvender seg, hastegrader eller hvilke tiltak som blir satt i verk...
Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår
17.05.2007
There is no regular national recording of information regarding the out-of-hours services in Norway; e.g. the number of requests, who makes the requests, the degree of emergency or what action has...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Forskrift om fastlegeordningen gir kommunene anledning til å pålegge alle fastleger å delta i legevakt ( 1 ). Legevakt er også en obligatorisk del av turnustjenesten i distrikt. I tillegg til å være...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Regulations concerning the regular general practitioner (RGP) Scheme enable municipalities to require all RGPs to take on emergency duties ( 1 ). Emergency duties are also obligatory for newly...
Steinar Hunskår
17.05.2007
– Problemet er ikkje ein dårleg amerikansk helsepolitikk, men at vi ikkje har nokon helsepolitikk. Vi kjem heller ikkje til å få det! Den største faren for norsk allmennmedisin er nok også å miste...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Legevakt er i utgangspunktet en obligatorisk del av fastlegenes arbeid. Det kommer på toppen av ordinær arbeidstid og oppleves ofte som en belastning ( 1 ). Arbeidsbetingelsene kan være vanskelige,...
Steinar Hunskår
23.08.2007
Summerton, N. Patient-centred diagnosis 152 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 22 ISBN 978-184619-055-1 Dette er ei god bok om medisinsk diagnostikk. Ho blir interessant og hyggeleg å lese...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
04.10.2007
Out-of-hours (OOH) emergency service is meant to be an obligatory part of the regular general practitioner’s (RGP) work. It comes in addition to ordinary work and is often seen as a burden ( 1 )...
Steinar Hunskår
20.09.2007
Bjørndal, A. Tenke- og arbeidsmåter i medisinen En innføring i den medisinske logikk. 3 utg. 286 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 295 ISBN 978-82-05-37215-3 Arild Bjørndal har...