Annonse
Annonse

Steinar Hunskår

Artikler av Steinar Hunskår

Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
LEMCs are a part of the national emergency notification service designed to receive telephone calls and handle requests to the out-of-hours emergency primary health care service (OOH service,...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
Legevaktsentralen er ein del av den nasjonale naudmeldetenesta som skal ta imot telefonar og handsame førespurnader til legevakta om akutt hjelp ( 1 ). Samarbeid mellom legevaktsentralen og...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
Acute poisonings represent a major health problem in Norway. In the period 1999 – 2004, nearly 11 000 hospital admissions and approximately 500 deaths could be related to acute poisonings each year...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
Akutte forgiftninger er et stort helseproblem i Norge. I perioden 1999-2004 kunne nesten 11 000 sykehusinnleggelser og ca. 500 dødsfall årlig relateres til akutte forgiftninger ( 1 ). Ikke alle er...
Steinar Hunskår
Tallia, Alfred F. Scherger, Joseph E. Dickey, Nancy W. Swanson’s family medicine review A problem-oriented approach. 8. utg. 868 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016. Pris EUR 69 ISBN...
Steinar Hunskår
– Problemet er ikkje ein dårleg amerikansk helsepolitikk, men at vi ikkje har nokon helsepolitikk. Vi kjem heller ikkje til å få det! Den største faren for norsk allmennmedisin er nok også å miste...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
Legevakt er i utgangspunktet en obligatorisk del av fastlegenes arbeid. Det kommer på toppen av ordinær arbeidstid og oppleves ofte som en belastning ( 1 ). Arbeidsbetingelsene kan være vanskelige,...
Steinar Hunskår
Summerton, N. Patient-centred diagnosis 152 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 22 ISBN 978-184619-055-1 Dette er ei god bok om medisinsk diagnostikk. Ho blir interessant og hyggeleg å lese...
Hogne Sandvik, Erik Zakariassen, Steinar Hunskår
Out-of-hours (OOH) emergency service is meant to be an obligatory part of the regular general practitioner’s (RGP) work. It comes in addition to ordinary work and is often seen as a burden ( 1 )...
Steinar Hunskår
Bjørndal, A. Tenke- og arbeidsmåter i medisinen En innføring i den medisinske logikk. 3 utg. 286 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 295 ISBN 978-82-05-37215-3 Arild Bjørndal har...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
Siden kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984 har kommunene hatt plikt til å organisere legevakttjenesten ( 1 ). Kommunene skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
Since Norway implemented the Municipal Health Services Act in 1984, municipalities have been responsible for organizing out-of-hours primary health care services ( 1 ). The municipalities are...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
Kommunene fikk ansvar for organisering av legevakttjenesten i lov om helsetjenesten i kommunene i 1982 som ble gjort gjeldende fra 1.4. 1984 ( 1 ). Kommunene skal organisere legevakttjenesten, sørge...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
Municipalities have been responsible for organizing out-of-hours services since the Municipal Health Services Act of 1982 was implemented 1.4.1984 ( 1 ). The municipalities are responsible for...
Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår
Det finnes ingen fast nasjonal registrering av driftsdata fra legevakt, verken når det gjelder antall henvendelser, hvem som henvender seg, hastegrader eller hvilke tiltak som blir satt i verk...
Elisabeth Holm Hansen, Steinar Hunskår
There is no regular national recording of information regarding the out-of-hours services in Norway; e.g. the number of requests, who makes the requests, the degree of emergency or what action has...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
Forskrift om fastlegeordningen gir kommunene anledning til å pålegge alle fastleger å delta i legevakt ( 1 ). Legevakt er også en obligatorisk del av turnustjenesten i distrikt. I tillegg til å være...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
Regulations concerning the regular general practitioner (RGP) Scheme enable municipalities to require all RGPs to take on emergency duties ( 1 ). Emergency duties are also obligatory for newly...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
Økt forekomst av posttraumatisk stresslidelse og økt sykelighet er påvist hos personer som har opplevd katastrofer, ulykker og uventede dødsfall ( 1  –  4 ). Randomiserte, kontrollerte studier har...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
Individuals who have experienced catastrophes, accidents or unexpected deaths have an increased incidence of post-traumatic stress disorder ( 1  –  4 ). According to randomised controlled studies,...