Primærprofylakse mot hjerneslag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Årlig får rundt 15 000 nordmenn hjerneslag, hvorav om lag 11 500 for første gang. Omkring 5 000 personer dør av hjerneslag hvert år. Det forventes at antall hjerneslag vil stige merkbart i årene som kommer, grunnet en økning i antall eldre. Målrettede primærprofylaktiske tiltak kan redusere den forventede økningen i slagtilfeller. Formålet med denne oversiktsartikkelen er å presentere terapianbefalinger for primærprofylakse mot hjerneslag.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . Artikkelen er bygd på kunnskapsbaserte terapianbefalinger fra The European Stroke Initiative og The American Stroke Association samt publikasjoner funnet ved søk i Medline og Cochrane-databasen om primærprofylakse i forhold til hjerneslag. Resultater fra nyere randomiserte kliniske studier er også tatt med. Anbefalingene er modifisert til norske forhold.

  Resultater og fortolkning

  Resultater og fortolkning

  . Intervensjon mot modifiserbare risikofaktorer som hypertensjon, lipidforstyrrelser og atrieflimmer kan redusere antallet nye tilfeller av hjerneslag. Det er trolig størst helsemessig gevinst ved mer aktiv behandling av forhøyet blodtrykk, og det er grunn til å tro at en betydelig andel av befolkningen er underbehandlet for hypertensjon. Livsstilsfaktorer som røyking, uheldig kosthold, fysisk inaktivitet og overvekt bidrar til en relativt høy insidens av cerebrovaskulær sykdom i Norge.

  Abstract

  Background

  . The estimated annual incidence of stroke in Norway is 15 000; 5 000 have a lethal outcome. 11 500 patients are affected for the first time. The incidence of stroke is expected to rise considerably in the future, due to an increasing number of elderly. The aim of this review article is to present updated treatment recommendations for primary prophylaxis of stroke.

  Material and methods

  . This article is based on guidelines from The European Stroke Initiative and the American Stroke Association Guidelines and on literature found in Medline and the Cochrane Library. The results from new randomised clinical studies are also included. Therapeutic guidelines have been modified for Norwegian use.

  Results and interpretation

  . Active treatment of modifiable risk factors such as hypertension, dyslipidaemia and atrial fibrillation can reduce the number of patients who develop a stroke. There is considerable evidence suggesting that a substantial proportion of the population with high blood pressure receive insufficient treatment. More active treatment of this condition is probably the most efficient single measure. Lifestyle factors such as smoking, diet, physical inactivity and obesity contribute to the relatively high incidence of stroke in Norway.

  Artikkel

  Hjerneslagsykdom medfører stor helsemessig belastning for dem som rammes, og betydelige utgifter for samfunnet. Det er anslått at 15 000 nordmenn får hjerneslag hvert år og at rundt 5 000 av disse dør i løpet av de tre første månedene (1). Om lag 3 500 personer vil oppleve et residivslag, og 50 000 – 60 000 lever med følgetilstander etter hjerneslag. Hjerneslag er den viktigste årsaken til fysisk funksjonshemning, og 20 % av dem som overlever vil være på institusjon etter tre måneder. I tillegg får 15 – 30 % et varig fysisk handikap, men kan fortsatt bo hjemme. Antall slagrammede vil øke i årene som kommer. Til tross for bedre sykehusbehandling i egne hjerneslagenheter og introduksjon av trombolytisk behandling for utvalgte pasienter, vil forebyggende behandling være det tiltaket som mest effektivt kan redusere omfanget av cerebrovaskulær sykdom.

  Formålet med denne oversiktsartikkelen er å presentere terapianbefalinger for primærprofylakse mot hjerneslag. Primærprofylakse har som formål å redusere slagrisiko for grupper av individer som er uten symptomer på cerebrovaskulær sykdom, men som har økt risiko for å bli rammet. Sekundært vil generelle primærprofylaktiske tiltak rettet mot befolkningen som helhet også kunne redusere omfanget av hjerneslagsykdommer.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Denne artikkelen bygger på kunnskapsbaserte terapianbefalinger fra The European Stroke Initiative og The American Stroke Association (2, 3) samt publikasjoner om primærprofylakse i forhold til hjerneslag. Disse ble funnet ved søk i Medline og Cochrane-databasen. Resultater fra nyere randomiserte kliniske studier er også tatt med. Anbefalingene er modifisert til norske forhold.

  Risikovurdering

  Risikovurdering

  Den enkelte pasient og dennes lege bør ha overveid pasientens risiko for hjerneslag. Det er mange risikofaktorer for cerebrovaskulær sykdom og den enkelte pasient kan ha flere risikofaktorer. De fleste faktorene har en uavhengig effekt på slagrisiko, men det er en rekke interaksjoner som det må tas hensyn til ved individuell rådgivning. Uavhengige risikofaktorer for hjerneslag er alder, systolisk blodtrykk, høyt blodtrykk, diabetes mellitus, røyking, kardiovaskulær sykdom, hjertesvikt, claudicatio intermittens, atrieflimmer og tegn til venstre ventrikkel-hypertrofi på EKG. Enhver pasient med en eller flere slike risikofaktorer bør få vurdert sin fremtidige risiko for slag. Risikoprofilen kan anslås ved hjelp av en av de vurderingsskalaer som foreligger, slik som Framinghams slagrisikoprofil (4). Man kan da identifisere de individer som kan ha nytte av aktiv terapeutisk intervensjon. Det er også viktig å identifisere lavrisikoindivider.

  Ikke-modifiserbare risikofaktorer

  Ikke-modifiserbare risikofaktorer

  Alder, hankjønn og cerebrovaskulær sykdom i familien er de viktigste ikke-modifiserbare risikofaktorene for hjerneslag. Selv om disse faktorene ikke kan påvirkes, må de brukes i den individuelle vurderingen sammen med de modifiserbare faktorene.

  Alder har en kumulativ negativ effekt på hjerte- og karsykdom, og risikoen dobles hvert tiår etter fylte 55 år (5).

  Hjerneslag er hyppigere i alle aldersgrupper hos menn sammenliknet med kvinner, unntatt for gruppen 35 – 44 år og ved alder over 85 år (6). Peroral antikonsepsjon og svangerskap bidrar til å forklare hvorfor gruppen 35 – 44 år skiller seg ut, og «premature» hjerterelaterte dødsfall hos menn kan bidra til å forklare forskjellen i den høyeste aldersgruppen (7). En av seks kvinner dør av hjerneslag, mens en av 25 dør av brystkreft (8).

  Hjerneslag hos foreldre er blitt knyttet til økt risiko for hjerneslag hos barna (9). Den økte risikoen kan skyldes flere mekanismer: arv av risikofaktorer for slag, arv av mottakelighet for slike risikofaktorer, lik eksposisjon for uheldige miljø- og kulturfaktorer samt livsstil og interaksjon mellom genetiske og miljømessige faktorer (10). For pasienter med sjeldne genetiske årsaker til slag kan man overveie henvisning til genetisk rådgivning.

  Modifiserbare risikofaktorer

  Modifiserbare risikofaktorer

  Det er godt dokumentert at ekstrakranial aterosklerotisk karsykdom, hjertesvikt og annen symptomgivende karsykdom medfører økt risiko for hjerneslag. God behandling av den aktuelle sykdommen vil redusere risikoen for hjerneslag.

  Høyt blodtrykk

  Høyt blodtrykk

  Foruten alder er arteriell hypertensjon den viktigste risikofaktoren for hjerneslag i alle aldersgrupper, både for hjerneinfarkter og -blødninger. Risikoen er uavhengig av andre faktorer og lineært knyttet til blodtrykket, og det er ingen holdepunkter for en nedre terskelverdi (11) – (13). Blodtrykket, særlig det systoliske, øker med økende alder (14). Minst 950 000 nordmenn har arteriell hypertensjon, definert som blodtrykk over 140/90 mm Hg (15). Framingham-studien fant at individer som var normotensive som 55-åringer, likevel hadde en 90 % livstidsrisiko for å få arteriell hypertensjon, og mer enn to tredeler av personer > 65 år har hypertensjon (12, 16). Prospektive observasjonsstudier og intervensjonsstudier viser klart at hypertensjon disponerer for komplikasjoner til kardiovaskulær sykdom, og særlig for hjerneslag (17) – (19). I Ohasama-studien resulterte økning i egenmålt blodtrykk på 10 mm Hg systolisk eller 5 mm Hg diastolisk i en økt total slagrisiko på henholdsvis 30 % og 20 % (18).

  Det er overbevisende dokumentasjon for at hypertensjonsbehandling forebygger slag. Etter fem års behandling reduseres risikoen med 35 – 44 % (12, 20). I nyere terapiretningslinjer anbefales blodtrykksverdier < 140/90, og enda lavere behandlingsmål ved komorbiditet (tab 1) (3, 12).

  Tabell 1

  Klassifikasjon og behandling av høyt blodtrykk. Tabellen er basert på en klassifikasjon som er brukt i amerikanske terapianbefalinger (3, 12). Modifikasjon av livsstil anbefales for alle: Vektreduksjon ved overvekt, begrensning av alkoholforbruket, økt fysisk aktivitet, redusert inntak av natrium ( 4,7 g), røykestopp, mye frukt og grønnsaker, redusert bruk av mettet fett og reduksjon av det totale fettinntaket

  Klassifikasjon

  Systolisk blodtrykk (mm Hg)

  Diastolisk blodtrykk (mm Hg)

  Uten tilleggssykdom¹

  Med tilleggsykdom¹

  Normal

  < 120

  og < 80

  Ikke medikamenter for blodtrykk

  Ikke medikamenter for blodtrykk

  Prehypertensjon

  120 – 139

  eller 80 – 90

  Ikke medikamenter for blodtrykk

  Behandle på grunn av tilleggssykdom

  Hypertensjon, grad 1

  140 – 159

  eller 90 – 99

  Tiazid er førstevalget. Man bør overveie ACE-hemmere, AII-antagonister, kalsium-antagonister eller kombinasjoner

  Behandle på grunn av tilleggssykdom

  Hypertensjon, grad 2

  ≥ 160

  eller ≥ 100

  De fleste vil trenge to medikamenter: tiazid og ACE-hemmere, AII–antagonister eller kalsiumantagonister

  Behandle blodtrykket

  [i]

  [i] ¹  Sykdommer som må tas med i en helhetsvurdering er hjertesvikt, hjerteinfarkt, diabetes mellitus, kronisk nyresvikt, tidligere hjerneslag og transitorisk iskemisk anfall

  Alle grupper antihypertensive medikamenter reduserer risikoen for hjerneslag. Dette gjelder tiazider, ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorblokkere, kalsium- og betablokkere (20) – (24). Tilfredsstillende kontroll av blodtrykket kan oppnås hos de aller fleste pasienter, men oftest må man gi to eller flere medikamenter samtidig (25, 26). Det er viktig å behandle isolert systolisk hypertensjon hos eldre, det vil si systolisk blodtrykk > 160 med diastolisk blodtrykk < 90. Det foreligger et begrenset antall studier som direkte sammenlikner de forskjellige medikamentgruppene, og det er ikke entydig avklart om enkelte medikamentgrupper har spesielle positive egenskaper utover den antihypertensive effekten i forhold til hjerneslagprofylakse.

  Det er imidlertid holdepunkter for at angiotensin II-reseptorblokkere kan ha gunstige nevroprotektive effekter (27, 28). I LIFE-studien fant man at losartan ga 13 % reduksjon (95 % KI 0,77 – 0,98, p = 0,021) av et primært kombinert kardiovaskulært endepunkt sammenliknet med betablokkeren atenolol. Den relative risikoen for hjerneslag i intervensjonsgruppen var 0,75 (95 % KI 0,63 – 0,89, p = 0,001) (23). I tillegg fant man at losartan var knyttet til reduksjon i tallet på pasienter med nydiagnostisert atrieflimmer og diabetes mellitus (29, 30). Til tross for signifikant klinisk forskjell mellom de to behandlingsgruppene var forskjellen i blodtrykk bare henholdsvis 1,1 (p = 0,017) og 0,2 mm Hg (p = 0,37) når det gjaldt systolisk og diastolisk blodtrykk. Fordelen med å bruke losartan var uendret også etter korreksjon for den beskjedne blodtrykksforskjellen.

  Betablokkere kan være mindre egnet som førstevalg ved rutinebehandling av hypertensjon som profylakse mot hjerneslag (23, 31) – (33). Behandling med betablokkere hos pasienter med primær hypertensjon er assosiert med en vesentlig høyere slagrisiko sammenliknet med andre medikamenter (32). Betablokkere øker risikoen for å utvikle diabetes og har en ufordelaktiv effekt på den metabolske faktoren, særlig i kombinasjon med et diuretikum (34). Betablokkere synes derfor å være det minst kostnadseffektive valget for de fleste med hypertensjon (33). Bruk av betablokkere er imidlertid omdiskutert i det vitenskapelige miljøet, og i de gjeldende retningslinjene anbefales fremdeles betablokkere på lik linje med de andre medikamentgruppene.

  En betydelig andel av befolkningen har udiagnostisert hypertensjon, og dessuten er en betydelig andel av dem med kjent hypertensjon ikke tilfredsstillende behandlet. Selv om blodtrykksmedikamenter har vist seg meget effektive i kliniske studier, antas det at kun en av tre behandlede oppnår tilfredsstillende blodtrykksverdier (35). En studie fra Sverige viste at blodtrykket var over 140/90 mm Hg hos 60 % i en kohort på 27 936 personer i alderen 45 – 73 år (36). Blant de 16 648 personene som hadde kjent hypertensjon, ble bare 23 % behandlet, og blant disse hadde 88,2 % definisjonsmessig fortsatt for høyt blodtrykk. Den mangelfulle behandlingen (behandlet, men ikke oppnådd verdier under < 140/90) ga seg også utslag i prevalensen av slag, idet 95 % av pasientene som ble sendt til sykehus for hjerneslag, hadde dårlig kontrollert blodtrykk. Det ble videre antatt at det store flertallet av hjerneslag blant dem som ble behandlet, kunne knyttes til insuffisient blodtrykksbehandling.

  Friske personer med blodtrykk i det øvre normalområdet har høyere risiko for slag enn de med blodtrykk i det nedre normalområdet. Ikke-farmakologiske tiltak, slik som lavt saltinntak, regelmessig mosjon og normal kroppsvekt vil kunne redusere blodtrykket hos ellers friske og derved risikoen for hjerneslag. Det blir ellers anbefalt at blodtrykket måles annethvert år hos friske, og noe hyppigere hos eldre samt i utvalgte pasientgrupper (12).

  Røyking

  Røyking

  Røyking frarådes sterkt på bakgrunn av data fra epidemiologiske studier. Passiv røyking synes også å være uheldig (4, 37, 38). Råd om røykestopp, nikotinplaster eller andre røykeavvenningstiltak anbefales sterkt (39, 40).

  Diabetes mellitus

  Diabetes mellitus

  I henhold til de internasjonale retningslinjene anbefales det at blodtrykksbehandling igangsettes ved trykk over 130/80 både ved type 1 og type 2 diabetes (12). ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorblokkere bør overveies som primære blodtrykksmedikamenter for denne pasientgruppen (12). Dersom det foreligger ytterligere risikofaktorer, anbefales det også å gi et statin (41) – (44).

  Hjertesykdom

  Hjertesykdom

  Det er godt dokumentert ved randomiserte studier at antikoagulasjon reduserer risikoen for hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. Risikoen reduseres med 60 % ved bruk av warfarin og 20 % ved acetylsalisylsyre (45). Hos pasienter med atrieflimmer varierer den absolutte slagrisikoen med en faktor på 20 avhengig av alder og assosierte vaskulære lidelser. Det er ved atrieflimmer blitt foreslått å benytte det såkalte CHADS₂-stratifikasjonsskjemaet (Congestive heart failure, hypertension, age > 75 years, diabetes mellitus and stroke or transient ischemic attack) (46). Når man anvender CHADS2, tar man utgangspunkt i uavhengige risikofaktorer for slag hos den enkelte pasient (46). Det gis ett poeng for hjertesvikt, hypertensjon, alder > 75 år og diabetes mellitus samt to poeng for tidligere slag eller TIA (54). Skåren er validert i en stor kohortstudie samt i kliniske studier (47, 48). Slagrisiko blir godt predikert for de pasientene med atrieflimmer som har lav, moderat og høy risiko, men ved tidligere slag eller TIA har det vist seg at risikoen blir underestimert (48). Pasienter med tidligere slag eller TIA og samtidig atrieflimmer og uten andre risikofaktorer, har betydelig fare for nye cerebrovaskulære hendelser og skal som hovedregel behandles med antikoagulasjon.

  Beslutningen om antikoagulasjon for å redusere slagrisikoen må veies opp mot blødningsrisiko, muligheten for å monitorere behandlingen tilfredsstillende samt pasientens eget ønske. De med atrieflimmer som er < 60 år og uten tidligere slag eller TIA, har relativt lav risiko (1 – 2 % per år) dersom de ikke har vesentlig bakenforliggende strukturell hjertesykdom, slik som mitralinsuffisiens, betydelig atrial dilatasjon, pulmonal hypertensjon eller nedsatt venstre ventrikkel-funksjon. Det er forsvarlig å behandle disse pasientene med acetylsalisylsyre inntil de når 60 års alder. Denne pasientgruppen profitterer ikke på antikoagulasjon i en slik grad at de bør behandles (47, 49). Det er bred enighet om at pasienter som har atrieflimmer og en estimert slagrisiko på over 4 % bør få antikoagulasjon dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner (50). INR-verdien bør ligge mellom 2,0 og 3,0 (51).

  Også ved enkelte andre hjertesykdommer må profylaktisk antikoagulasjon vurderes. Dette gjelder ved klaffefeil (52), ustabil angina pectoris (53) og akutt hjerteinfarkt (54). Det er av mange kardiologer ansett riktig å antikoagulere ved vedvarende ST-elevasjon på EKG etter hjerteinfarkt dersom det foreligger dysfunksjon av venstre ventrikkel i form av forstyrret bevegelse i ventrikkelveggen (55). Antikoagulasjon bør også overveies hos pasienter med betydelig venstre ventrikkel-dysfunksjon med eller uten hjertesvikt. Dagens standardbehandling etter hjerteinfarkt baserer seg på omfattende platehemming (acetylsalisylsyre og klopidogrel) kombinert med lavmolekylært heparin fremfor bruk av warfarin.

  Lipidforstyrrelser

  Lipidforstyrrelser

  Plasmalipider er knyttet til risiko for hjerneinfarkter. Høyt totalkolesterol medfører økt risiko for hjerneinfarkt, og mange mener derfor at pasienter med høyt totalkolesterol eller forhøyet LDL-kolesterol bør medikamentelt behandles (tab 2) (3, 56, 57). Det anbefales også at pasienter med kjent koronar hjertesykdom og hypertensjonspasienter med spesielt høy slagrisiko blir gitt individuell kostholdsveiledning samt et statin. Pasienter med koronarsykdom og lavt HDL-kolesterol gis råd om vektreduksjon, økt fysisk aktivitet, røykestopp og muligens behandling med niacin eller et fibrat (gemfibrosil) (58) – (60).

  Tabell 2

  Klassifisering og behandling av dyslipoproteinemi¹. Tabellen er basert på en oversikt som er brukt i amerikanske retningslinjer og terapianbefalinger (3, 56, 57)

  Faktorer

  Mål

  Anbefalinger

  0 – 1 kardiovaskulær risikofaktor²

  LDL-kolesterol < 4,1 mmol/l

  Diett, normal kroppsvekt, fysisk aktivitet,

  Medikamentell behandling hvis LDL-kolesterol forblir ≥ 4,9 mmol/l

  Medikamentell behandling kan overveies hvis LDL-kolesterol er mellom 4,1 – 4,9 mmol/l

  ≥ 2 kardiovaskulære risikofaktorer og tiårsrisiko for hjertekarsykdom < 20 %

  LDL-kolesterol < 3,4 mmol/l

  Diett, normal kroppsvekt, fysisk aktivitet

  Medikamentell behandling hvis LDL-kolesterol forblir ≥ 4,2 mmol/l

  ≥ 2 kardiovaskulære risikofaktorer og tiårsrisiko for hjertekarsykdom 10 – 20 %

  LDL-kolesterol < 3,4 mmol/l

  Diett, normal kroppsvekt, fysisk aktivitet

  Medikamentell behandling hvis LDL-kolesterol forblir ≥ 3,4 mmol/l

  Medikamentell behandling kan overveies hvis LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/l

  Etablert karsykdom (inkluderer diabetes mellitus eller annen type arteriosklerotisk sykdom) eller tiårsrisiko for hjertekarsykdom > 20 %

  LDL-kolesterol < 2,6 mmol/l

  Diett, normal kroppsvekt, fysisk aktivitet

  Medikamentell behandling hvis LDL-kolesterol > 3,4 mmol/l

  Medikamentell behandling kan overveies hvis LDL-kolesterol er 1,8 – 3,3 mmol/l

  Lavt HDL-kolesterol

  Ingen konsensus

  Diett, kroppsvekt, fysisk aktivitet

  Vurdere niacin

  Høy lipoprotein (a)

  Ingen konsensus

  Behandle andre risikofaktorer for aterosklerose

  Vurdere niacin

  [i]

  [i] ¹  Utredning for lipidforstyrrelse: Fastende lipoproteinspeil (totalkolesterol, triglyserider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol) bør tas hvert 5. år hos friske voksne, og bør tas oftere hvis pasienter har to eller flere kardiovaskulære risikofaktorer eller hvis LDL-kolesterol er ved grenseverdien eller høyere. Prøve for lipoprotein (a) anbefales ikke ved primær profylakse med mindre det har vært et uforklarlig vaskulært tilfelle hos førstegradsslektning eller hvis det er kjent høye verdier hos førstegradsslektning

  ²  Kardiovaskulære risikofaktorer: Alder: mann ≥ 45 år eller kvinne ≥ 55 år; familiehistorie for vaskulær sykdom i ung alder (hjerteinfarkt og plutselig død før 55 år hos far eller mannlig førstegradsslektning eller før 65 år hos mor eller kvinnelig førstegradsslektning); røyking; hypertensjon (≥140/90 mm Hg eller behandling mot hypertensjon); lavt HDL-kolesterol (< 1,0 mmol/l)

  Pasienter med diabetes mellitus har høy risiko for cerebrovaskulær sykdom, og de som har type 2-diabetes er vanligvis eldre og har flere risikofaktorer i tillegg. Epidemiologiske studier og kliniske forsøk har vist at disse pasientene har samme risiko som ikke-diabetikere med etablert cerebrovaskulær sykdom. Kliniske studier har også vist at denne pasientgruppen profitterer på behandling som reduserer LDL-kolesterol til < 2,6 mmol/l (56, 57).

  Det er ikke utført randomiserte studier med bruk av statiner hos pasienter over 80 år. De statinstudiene som er gjennomført, viser imidlertid samme effekt i den eldste aldersgruppen som hos de yngre (42). Det er ikke grunn til å anta at pasienter over 80 år ikke har nytte av statinbehandling dersom det for øvrig er god medisinsk indikasjon for slik behandling.

  Asymptomatisk carotisstenose

  Asymptomatisk carotisstenose

  Pasienter med carotisstenose må undersøkes for andre behandlingsbare risikofaktorer, og det bør tilstrebes at disse behandles optimalt. Det er også riktig å bruke acetylsalisylsyre profylaktisk. Carotiskirurgi kan være aktuelt for utvalgte pasienter med høygradig (> 70 %) asymptomatisk carotisstenose dersom inngrepet kan utføres med < 3 % perioperativ morbiditet/mortalitet (61, 62). Ved utvelgelsen av pasientene må man vurdere komorbiditet og forventet livslengde. Endovaskulær behandling kan være et alternativ ved høy kirurgisk risiko (63).

  Postmenopausal hormonterapi

  Postmenopausal hormonterapi

  Det er ikke grunnlag for å anbefale at hormoner i form av østrogen, verken med eller uten progesteron, blir brukt som primær slagprofylakse (64). Dersom det benyttes hormonterapi, skal det alltid informeres om at risikoen for hjerneslag øker (64).

  Kosthold

  Kosthold

  Redusert inntak av natrium og økt inntak av kalium reduserer blodtrykket og derved risikoen for hjerneslag, også hos dem med normalt blodtrykk (65, 66). Det er flere som mener at det daglige inntaket av koksalt bør være mindre enn 6 g daglig (tilsvarer 2,3 g natrium per dag) og at inntaket av kalium bør være mer enn 4,7 g. En diett rik på frukt og grønnsaker, melkeprodukter med lite fett samt redusert mengde mettede fettsyrer og et lavt totalt fettinnhold kan se ut til å redusere risikoen for slag (67).

  Fysisk aktivitet

  Fysisk aktivitet

  Økt fysisk aktivitet er assosiert med redusert slagrisiko, og de fleste anbefaler derfor trening av moderat intensitet og som varer mer enn 30 minutter de fleste av ukens dager (68, 69).

  Overvekt

  Overvekt

  Epidemiologiske studier indikerer at økt kroppsvekt og abdominalt fett er direkte knyttet til økt slagrisiko (70, 71). Hos overvektige vil vektreduksjon redusere blodtrykket og således også risikoen for slag (72).

  Øvrige potensielle risikofaktorer

  Øvrige potensielle risikofaktorer

  Alkohol

  Alkohol

  Et høyt alkoholforbruk er også knyttet til økt risiko for hjerneslag, både infarkter og blødninger, og må derfor frarådes (73). Når det gjelder slagprofylakse, kan maksimalt to enheter med alkohol per dag for menn og en enhet for ikke-gravide kvinner muligens ha en viss forebyggende effekt (74).

  Peroral antikonsepsjon

  Peroral antikonsepsjon

  En eventuell økning i slagrisiko ved bruk av «lavdose» p-piller hos friske kvinner synes lav (75). Mange foreslår at peroral antikonsepsjon ikke bør anbefales dersom det foreligger risikofaktorer som f.eks. røyking og tidligere tromboemboliske episoder (75, 76). Hos kvinner med migrene bør lavdoseformuleringer (< 50 µg etinyløstradiol) som inneholder enten andre eller tredje generasjons progestogen brukes (76).

  Søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser

  Søvnapnésyndromet er assosiert med økt risiko for hjerneinfarkt. Flere studier gir støtte for å vurdere behandling av pasienter med obstruktiv søvnapné, særlig de med overvekt og behandlingsrefraktær hypertensjon (77).

  Migrene

  Migrene

  Migrene med aura har vist seg å medføre noe økt risiko for hjerneslag, særlig hos yngre kvinner (78). Det foreligger imidlertid ennå ikke tilstrekkelig med data til å foreslå noen spesifikk forebyggende behandling som kan redusere denne risikoen.

  Hyperhomocysteinemi

  Hyperhomocysteinemi

  Hyperhomocysteinemi synes å være assosiert med økt risiko for hjerneslag (79). Daglig inntak av folinsyre, (400 µg/d), vitamin B6 (1,7 mg/d) og vitamin B12 (2,4 µg/d) gjennom grønnsaker, frukt, kjøtt og fisk kan tenkes å være nyttig.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Det er godt dokumentert at god primærprofylakse, både på individ- og samfunnsnivå, er det mest effektive tiltaket som kan redusere forekomsten av cerebrovaskulær sykdom i befolkningen. Enkelte individer er spesielt sykdomsutsatte, siden de har flere risikofaktorer som samvirker additivt, og i noen tilfeller også synergistisk. Disse individene trenger individuell vurdering og oppfølging av lege. De bør i tillegg til generelle livsstilsråd som hovedregel tilbys et eller flere typer medikamenter for å forebygge tidlig død og invaliditet på grunn av cerebro- eller kardiovaskulær sykdom. Ved god utvelgelse av risikoutsatte individer kan samfunnet oppnå en relativt høy behandlingsmessig gevinst, altså få mye ut av hver krone brukt på medikamenter og andre spesifikke tiltak. På den annen side har de fleste i befolkningen ingen eller kun få modifiserbare risikofaktorer, og disse skal primært tilbys ikke-farmakologisk behandling som generelle råd om livsstil, røykevaner og ernæring. Samfunnsmessig vil en stor helsegevinst i befolkningen kunne oppnås med kun en mindre reduksjon i gjennomsnittlig blodtrykk og tobakksforbruk.

  Oppgitte interessekonflikter:

  David Russell har mottatt honorar, reisetilskudd eller forskningsmidler fra flere medisinske firmaer de siste fem årene, bl.a. AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, MSD, Pfizer og Solvay. Arve Dahl har mottatt honorar eller reisetilskudd fra AstraZeneca, MSD, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Sanofi Pharma og Solvay Pharma. Christian Lund har mottatt honorar eller reisetilskudd fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Nycomed Pharma, Sanofi Pharma, Bristol-Myers Squibb og Solvay Pharma.

  Oppgitte interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media