Oppfølging av personer som fikk grunnstønad og/eller hjelpestønad som barn

Originalartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Vi ønsket å kartlegge helsemessige og sosiale konsekvenser av kronisk sykdom i barneårene.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  14 364 barn født 1967 – 76 (2,3 % av alle levendefødte) fikk grunnstønad og/eller hjelpestønad da de var 0 – 16 år. Vanligste diagnoser for stønad var endokrin sykdom (diabetes), psykiatrisk diagnose, nevrologisk sykdom og misdannelser. Alle ble fulgt opp til fylte 27 år med henblikk på dødelighet og uførepensjonering og til 25 års alder med henblikk på utdanning, yrkesaktivitet og pensjonsgivende inntekt. I tillegg ble menn fulgt gjennom sesjon og førstegangstjeneste. Dataene er fremkommet ved koblinger av flere nasjonale registre. Koblingen er utført av Statistisk sentralbyrå.

  Resultater.

  Resultater.

  Grunnstønad og/eller hjelpestønad i barneårene predikerer økt risiko for død og uførepensjonering. Stønadsgruppen hadde lavere utdanning, lavere arbeidsdeltakelse og lavere pensjonsgivende inntekt. Diagnosen ved innvilgelse av stønad var avgjørende for utfallet. Gutter med stønad som møtte på sesjon, hadde et gjennomsnittlig evnenivå på 4,5, mot 5,2 for dem som ikke var stønadsmottakere. Justert for evnenivå var andelen stønadsmottakere som oppnådde høyere utdanning 84 % av andelen blant ikke-stønadsmottakere. Justert for utdanningsnivå var yrkesaktiviteten, både for kvinner og menn, gjennomsnittlig 11 – 12 % lavere. Den negative sammenhengen mellom stønad og yrkesaktivitet var begrenset til de lavest utdannede.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Personer med helseproblemer i barneårene oppnår ikke den utdanning, yrkesaktivitet og inntekt som de hadde potensial for vurdert ut fra evnenivå og utdanning.

  Abstract

  Background.

  Consequences of chronic diseases in childhood with respect to health, educational achievement and participation in the labour force in young adult age are evaluated.

  Material and methods.

  A total of 14 364 children (2.3 %) of the 626 928 born in Norway 1967 – 76 received basic and /or supplemental benefits for at least one year of the age span 0 – 16 years. The more common diagnoses included Endocrine diseases (diabetes), disease classified under Mental diagnoses, Neurological diseases and Congenital malformations. All the children were followed up to the age of 27 with respect to mortality and disability pensioning and to the age of 25 with regard to education, participation in the labour force and income, and in addition national service for the men. The study was made possible through the linking of data from several national registers, performed by Statistics Norway. Before the file was released for analyses, all personal identification was removed.

  Results.

  Basic and supplementary benefits in childhood predict adverse outcomes in young adult age: mortality, disability, low education, lack of gainful employment and low pensionable income. The diagnosis registered with the benefit strongly influenced the outcomes. Conscripts who had received benefits were judged to have a mean score for general ability of 4.5 compared to 5.2. Adjusted for score for general ability the proportion of those having received benefits achieving higher education was 84 % of that of those that had not received benefits. After adjustment for educational attainment, the percentage gainfully employed was 11-12 % less among subjects having received benefits in childhood. This negative association between having received a benefit in childhood and gainful employment in adulthood was restricted to the low educational group.

  Interpretation.

  Persons with health problems in childhood did not achieve the education, employment and income they should have been capable of judged by their general ability and the education they had actually achieved.

  Artikkel
  Innledning

  Stadig flere barn får grunnstønad og/eller hjelpestønad. I 1993 mottok 2,3 % av barn i alderen 0 – 15 år slik stønad (1), mens andelen i 2004 var økt til 4,0 % (O. Thune, Rikstrygdeverket, personlig meddelelse). Det synes å være diagnosen allergiske lidelser (atopisk eksem og astma) som øker mest blant stønadsmottakerne. Dessverre foreligger det ingen undersøkelser der man på en systematisk måte søker å klarlegge sammenhengen mellom forekomsten av varig sykdom, skade eller lyte som berettiger til stønad (2) og omfanget av innvilget grunnstønad og/eller hjelpestønad blant barn. En begrenset undersøkelse av fireåringer i Vestfold gir grunn til å anta at omfanget av grunn- og hjelpestønad samsvarer noenlunde med forekomsten av varig sykdom, og at sykdommens art, vurdert av pediater, i de fleste tilfeller gjenspeiles i diagnosen som er registrert i Rikstrygdeverkets stønadsregister (3). Om samsvaret ikke er perfekt, er det uansett grunn til å anta at Rikstrygdeverket innvilger søknader om stønad der kvalifisert krav foreligger, og at Rikstrygdeverkets registreringer kan danne utgangspunkt for å kunne følge barn med helseproblemer som har ført til stønad. En slik oppfølging gir innsikt i helsemessige og sosiale konsekvenser av de helseproblemer i barneårene som samfunnet har erkjent og gitt støtte for (4, 5).

  I denne undersøkelsen gjelder oppfølgingen dødelighet, uførepensjonering, utdanning, yrkesaktivitet, pensjonsgivende inntekt og for menn deltakelse på sesjon og gjennomføring av førstegangstjenesten. Sammenhengen mellom alminnelig evnenivå vurdert på sesjon og utdanning er analysert spesielt. Det gjelder også sammenhengen mellom utdanning, yrkesaktivitet og pensjonsgivende inntekt.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Undersøkelsen er gjort mulig ved kobling av flere nasjonale registre: Medisinsk fødselsregister, folkeregisteret, Rikstrygdeverkets stønadsregister og pensjonspoengregister, Statistisk sentralbyrås utdanningsregister og data om sesjon og førstegangstjeneste fra Vernepliktsverket. De ansvarlige har gitt tillatelse til bruk av data og Statistisk sentralbyrå har foretatt koblingene og anonymisert filen før utlevering for analyser. Datatilsynet har gitt konsesjon.

  Materialet utgjøres av alle levendefødte i Norge i perioden 1967 – 76. Disse er fulgt opp til 2003, til fylte 27 år for alle når det gjelder dødelighet og uførepensjon, til 2001 (dvs. til fylte 25 år ) hva angår utdanning og pensjonsgivende inntekt, og til 1999 med hensyn til sesjon. De som fikk grunnstønad og/eller hjelpestønad da de var i alderen 0 – 16 år, er sammenliknet med dem som ikke fikk stønad da de var i denne alderen. Ratioer for andeler med høyere utdanning og andeler med arbeidsdeltakelse mellom stønadsgruppen og de uten stønad i barneårene ble estimert med Cox’ regresjon. Dødsrisiko for de ulike stønadsgrupper er vurdert ved hjelp av Cox’ regresjonsanalyse, med beregning av hasardratioer som en approksimering av relativ risiko. Alle med stønad ble fulgt med henblikk på dødelighet fra året de fikk stønad. Sensurering ble foretatt ved emigrasjon før fylte 28 år. Siden gruppen uten stønad i barnealder ikke hadde noe naturlig starttidspunkt for oppfølging, ble de allokert et startår.

  Personer uten stønad ble gruppematchet med stønadsgruppen med henblikk på fødselsår og kjønn og fikk et tilfeldig startår slik at fordelingen av startår var lik den i stønadsgruppen for tilsvarende fødselsår og kjønn. Denne prosedyren førte til at en del av gruppen uten stønad fikk allokert startår etter år for død eller emigrasjon (n = 12 370), bl.a. alle spedbarna, siden svært få fikk stønad før fylte ett år. Disse ble ekskludert fra analysen. I Cox-regresjonsanalysen ble det justert for fødselsår og kjønn og for mors utdanningsnivå (fem kategorier) som sosial indikator. Sammenlikningene er basert på dem som er bosatt i landet på forskjellige alderstrinn. Det skilles ikke mellom grunnstønad og hjelpestønad fordi disse ofte gis samtidig. Betegnelse «stønad» blir benyttet for den kombinerte ytelsen. Analysene er gjort med SPSS versjon 11.

  Resultater

  Resultater

  Det var i alt 626 928 levendefødte i Norge i perioden 1967 – 76, 321 975 gutter og304 953 jenter. Av disse hadde 14 364 (2,3 %) fått stønad i minst ett år da de var i alderen 0 – 16 år, 7 767 gutter (2,4 %) og 6 597 jenter (2,2 %). Diagnosen som ble notert da stønaden ble registrert første gang, er gruppert (tab 1). Det har vært tre ICD-klassifikasjoner i bruk i den aktuelle perioden. For å oppnå sammenliknbare diagnosegrupper over tid ble de enkelte diagnoser tilpasset en gruppering basert på ICD-9.

  Tabell 1

  Diagnose ved grunn- og/eller hjelpestønad gitt i minst ett år i alderen 0 – 16 år til fødte i Norge 1967 – 76

  Diagnosegruppe

  Gutter

  Jenter

  I alt

  (%)

  1 Skader

  65

  45

  110

  (0,8)

  2 Infeksjoner

  32

  55

  87

  (0,6)

  3 Svulster

  190

  144

  334

  (2,3)

  4 Endokrine sykdommer mv.

  1 819

  1 473

  3 292

  (23)

  5 Psykiatrisk diagnose

  1 194

  701

  1 895

  (13)

  6 Nevrologisk sykdom

  1 053

  750

  1 803

  (13)

  7 Sanseorganer

  494

  455

  949

  (6,6)

  8 Sirkulasjonsorganer

  33

  22

  55

  (0,4)

  9 Luftveier

  261

  148

  409

  (2,8)

  10 Gastrointestinal

  89

  81

  170

  (1,2)

  11 Urogenital

  28

  49

  77

  (0,5)

  12 Hud

  301

  362

  663

  (4,6)

  13 Muskel og skjelett

  311

  643

  954

  (6,6)

  14 Misdannelser

  885

  887

  1 772

  (12)

  99 Øvrige diagnoser

  885

  645

  1 530

  (11)

  98 Uten diagnose

  127

  137

  264

  (1,8)

  Alle med stønad

  7 767

  6 597

  14 364

  (100)

  23 % av dem som fikk stønad, var registrert med diagnosen endokrine sykdommer mv., for det meste diabetes (tab 1). Diagnose ble ikke registrert for 1,8 %, hvilket innebærer at forekomsten (prevalensen) basert på antallet med diagnose vil gi et estimat som er 1,8 % for lavt.

  Dødelighet

  Dødelighet

  Relativ dødsrisiko vurdert ved hasardratio er for hele stønadsgruppen 6,9 (95 % KI 6,5 – 7,4) (e-tab 2). Størst overdødelighet var det i diagnosegruppen svulster, med en hasardratio på 36 (95 % KI 30 – 42), lavest i diagnosegruppene sanseorganer, luftveier, hud og muskel og skjelett. For diagnosegruppene skader, sirkulasjonsorganer og gastrointestinal og for dem uten diagnose var det en hasardratio på over 10. I vurderingen av disse estimater på relativ dødelighet må det tas hensyn til at noen av diagnosegruppene er tallmessig små og at det i referansegruppen generelt er få dødsfall i den aktuelle alder.

  Tabell 2

  Relativ dødsrisiko (hasardratio¹) frem til fylte 27 år for fødte i Norge 1967 – 76 som hadde mottatt grunn- og/eller hjelpestønad i minst ett år i alderen 0 – 16 år, gruppert etter diagnosegruppe

  Gruppe

  Antall i alt

  Døde før 28 år

  Hasardratio1 (95 % KI)

  Antall

  (%)

  1 Skader

  110

  9

  (8,2)

  11,7

  (6,1 – 22,6)

  2 Infeksjoner

  87

  6

  (6,9)

  9,5

  (4,2 – 21,1)

  3 Svulster

  334

  144

  (43)

  35,8

  (30,1 – 42,5)

  4 Endokrine sykdommer mv.

  3 292

  100

  (3,0)

  3,8

  (3,1 – 4,6)

  5 Psykiatrisk diagnose

  1 895

  95

  (5,0)

  5,0

  (4,1 – 6,2)

  6 Nevrologisk sykdom

  1 803

  197

  (11)

  8,7

  (7,5 – 10,0)

  7 Sanseorganer

  949

  17

  (1,8)

  1,7

  (1,1 – 2,8)

  8 Sirkulasjonsorganer

  55

  13

  (24)

  10,4

  (6,0 – 18,0)

  9 Luftveier

  409

  8

  (2,0)

  2,3

  (1,1 – 4,5)

  10 Gastrointestinal

  170

  26

  (15)

  19,0

  (12,9 – 27,8)

  11 Urogenital

  77

  2

  (2,6)

  3,3

  (0,8 – 13,2)

  12 Hud

  663

  8

  (1,2)

  2,3

  (1,2 – 4,6)

  13 Muskel og skjelett

  954

  51

  (5,3)

  9,5

  (7,2 – 12,6)

  14 Misdannelser

  1 772

  183

  (10)

  7,9

  (6,8 – 9,1)

  99 Øvrige diagnoser

  1 530

  103

  (6,7)

  6,1

  (5,0 – 7,6)

  98 Uten diagnose

  264

  28

  (11)

  15,7

  (10,8 – 22,7)

  Alle med stønad

  14 364

  990

  (6,9)

  6,9

  (6,5 – 7,4)

  Alle uten stønad

  600 194

  5 059

  (0,8)

  1

  (Referanse)

  [i]

  [i] ¹  Justert for fødselsår, kjønn og mors utdanning (5 nivåer)

  Uførepensjonering

  Uførepensjonering

  Av personer født i Norge i perioden 1967 – 76 som hadde fått stønad i minst ett år i alderen 0 – 16 år og var bosatt i landet ved fylte 27 år, var 30 % uførepensjonert (6), mot 0,9 % av dem som ikke hadde fått stønad. Forekomsten av uførepensjonering var sterkt avhengig av diagnosen som var registrert ved stønadsinnvilgelsen (e-tab 3). Stønad med diagnoser hud og luftveier gav liten økning i andelen som var blitt uførepensjonert, mens stønad med psykiatrisk diagnose hadde ført til uførepensjon hos 84 % av kvinnene. I diagnosegruppen nevrologisk sykdom var nær to tredeler uførepensjonert ved 27 års alder, det samme gjaldt vel halvparten i diagnosegruppen misdannelser. Det var liten forskjell i andelen uførepensjonerte kjønnene imellom.

  Tabell 3

  Prosent uførepensjonerte blant fødte i Norge 1967 – 76 som var bosatt i landet ved fylte 27 år, gruppert etter diagnose registrert ved innvilgelse av grunn- og/eller hjelpestønad i alderen 0 – 16 år

  Menn

  Kvinner

  Grupper

  Bosatt

  Uføre (%)

  Bosatt

  Uføre (%)

  1 Skader

  60

  (32)

  41

  (32)

  2 Infeksjoner

  30

  (6,7)

  52

  (15)

  3 Svulster

  105

  (6,7)

  86

  (14)

  4 Endokrine sykdommer mv.

  1 749

  (4,3)

  1 430

  (6,1)

  5 Psykiatrisk diagnose

  1 134

  (71)

  665

  (84)

  6 Nevrologisk sykdom

  926

  (57)

  677

  (68)

  7 Sanseorganer

  480

  (14)

  446

  (16)

  8 Sirkulasjonsorganer

  25

  (32)

  17

  (29)

  9 Luftveier

  252

  (5,6)

  145

  (4,8)

  10 Gastrointestinal

  77

  (21)

  68

  (18)

  11 Urogenital

  26

  (7,7)

  49

  (4,1)

  12 Hud

  291

  (4,8)

  353

  (3,7)

  13 Muskel og skjelett

  275

  (15)

  626

  (12)

  14 Misdannelser

  777

  (56)

  801

  (48)

  99 Øvrige diagnoser

  806

  (19)

  599

  (16)

  98 Uten diagnose

  116

  (1,7)

  116

  Alle med stønad

  7 129

  (31)

  6 171

  (29)

  Alle uten stønad

  300 119

  (0,9)

  287 478

  (0,9)

  Utdanning og yrkesaktivitet

  Utdanning og yrkesaktivitet

  Barn som har fått stønad i minst ett år i alderen 0 – 16 år og var bosatt i landet ved fylte 25 år, hadde i mindre grad en utdanning utover avsluttet videregående skole enn dem som ikke hadde fått stønad (tab 4). Særlig gjaldt dette barn som hadde fått stønad pga. psykiatrisk diagnose, nevrologisk sykdom og misdannelser. For alle diagnosegrupper, unntatt skader, var det en høyere andel kvinner med utdanning utover videregående skole enn menn.

  Tabell 4

  Prosent med høyere utdanning¹ blant fødte i Norge 1967 – 76 som var bosatt i landet ved fylte 25 år, gruppert etter diagnose registrert ved innvilgelse av grunn- og/eller hjelpestønad i alderen 0 – 16 år

  Gruppe

  Menn

  Kvinner

  Kjent utdanning

  Høyere utdanning (%)

  Kjent utdanning

  Høyere utdanning (%)

  1 Skader

  58

  16

  40

  18

  2 Infeksjoner

  29

  21

  51

  24

  3 Svulster

  105

  25

  85

  34

  4 Endokrine sykdommer mv.

  1 735

  24

  1 414

  33

  5 Psykiatrisk diagnose

  993

    2,9

  572

    3,1

  6 Nevrologisk sykdom

  861

    8,1

  612

    9,8

  7 Sanseorganer

  470

  15

  441

  23

  8 Sirkulasjonsorganer

  23

  26

  17

  41

  9 Luftveier

  248

  26

  141

  35

  10 Gastrointestinal

  77

  21

  65

  29

  11 Urogenital

  27

  22

  48

  25

  12 Hud

  292

  23

  351

  34

  13 Muskel og skjelett

  272

  20

  619

  35

  14 Misdannelser

  716

  14

  776

  22

  99 Øvrige diagnoser

  787

  12

  586

  17

  98 Uten diagnose

  115

  26

  114

  34

  Alle med stønad

  6 808

  16

  5 932

  24

  Alle uten stønad

  297 369

  29

  284 821

  37

  [i]

  [i] ¹  Høyere utdanning = utdanning utover avsluttet videregående skole (NUS2000, nivå 5 – 8)

  Yrkesaktiviteten definert som pensjonsgivende inntekt på ≥ 0,5 G var for 25-åringer som ikke var under utdanning og ikke uførepensjonert lavere for dem som hadde mottatt stønad i barneårene enn for dem som ikke hadde mottatt stønad, 85 % mot 94 % for menn og 77 % mot 87 % for kvinner (e-tab 5). Yrkesaktiviteten var lavest for stønadsmottakere i gruppene psykiatrisk diagnose, urogenital sykdom og nevrologisk sykdom.

  Tabell 5

  Yrkesaktivitet¹ i 25 års alder for fødte i Norge 1967 – 76, bosatt i landet ved fylte 25 år, ikke under utdanning og ikke uførepensjonert, gruppert etter stønad i minst ett år i alderen 0 – 16 år

  Diagnosegruppe

  Menn

  Kvinner

  Antall

  Prosent G ≥ 0,5

  Antall

  Prosent G ≥ 0,5

  1 Skader

  38

  79

  18

  72

  2 Infeksjoner

  26

  92

  36

  78

  3 Svulster

  73

  86

  60

  82

  4 Endokrine sykdommer mv.

  1 336

  91

  1 005

  86

  5 Psykiatrisk diagnose

  330

  72

  112

  59

  6 Nevrologisk sykdom

  390

  74

  195

  58

  7 Sanseorganer

  333

  78

  294

  65

  8 Sirkulasjonsorganer

  13

  77

  7

  86

  9 Luftveier

  183

  90

  97

  84

  10 Gastrointestinal

  50

  86

  42

  67

  11 Urogenital

  15

  73

  34

  76

  12 Hud

  226

  92

  229

  83

  13 Muskel og skjelett

  185

  86

  396

  82

  14 Misdannelser

  276

  79

  322

  75

  99 Øvrige diagnoser

  566

  85

  415

  71

  98 Uten diagnose

  86

  85

  81

  84

  Alle med stønad

  4 126

  85

  3 343

  77

  Alle uten stønad

  222 063

  94

  212 448

  87

  [i]

  [i] ¹  Yrkesaktivitet definert ved pensjonsgivende inntekt på 0,5 G eller mer

  Sesjon og førstegangstjeneste

  Sesjon og førstegangstjeneste

  I e-tabell 6 er det oversikt over fremmøte på sesjon og gjennomføring av førstegangstjenesten for menn. Oversikten er basert på dem som var bosatt i landet ved fylte 18 år. Av dem som hadde fått stønad i alderen 0 – 16 år deltok 68 % på sesjon, mot 98 % av dem som ikke hadde fått slik stønad. På sesjon ble under halvparten av dem som hadde mottatt stønad, kjent stridsdyktige. Andelen stridsdyktige var særlig lav i gruppene med diagnosene skade, endokrin sykdom, sanseorganer og sirkulasjonsorganer. Av dem som ble innkalt til førstegangstjeneste, var det nesten samme andel stønadsmottakere som gjennomførte tjenesten som dem som ikke hadde fått stønad som barn (86 % versus 95 %). De som gjennomførte førstegangstjenesten, utgjør for enkelte diagnosegrupper bare om lag 6 % av alle i gruppen. I gjennomsnitt gjennomførte 15 % av stønadsmottakerne førstegangstjeneste, mot 68 % av dem som ikke hadde mottatt stønad.

  Tabell 6

  Sesjon og førstegangstjeneste for menn født i Norge 1967 – 76, bosatt i landet ved fylte 18 år og gruppert etter stønad i minst ett år i alderen 0 – 16 år

  Gruppe

  Bosatt 18 år

  Sesjonert (S)

  Stridsdyktig (SD)

  Innkalt (I)

  Fullført

  Alle (A)

  Ja (B)

  Prosent av A

  Ja

  Prosent av B

  Ja

  Prosent av S

  Ja

  Prosent av SD

  Ja

  Prosent av I

  Prosent av A

  1 Skader

  65

  62

  95

  40

  65

  9

  23

  5

  56

  5

  100

    7,7

  2 Infeksjoner

  32

  32

  100

  24

  75

  15

  63

  11

  73

  9

  82

  28

  3 Svulster

  190

  121

  64

  94

  78

  46

  49

  28

  61

  25

  89

  13

  4 Endokrine sykdommer mv.

  1 819

  1 797

  99

  1 449

  81

  397

  27

  245

  62

  217

  89

  12

  5 Psykiatrisk diagnose

  1 194

  1 165

  98

  583

  50

  245

  42

  154

  63

  131

  85

  11

  6 Nevrologisk sykdom

  1 053

  984

  93

  469

  48

  149

  32

  98

  66

  82

  84

    7,8

  7 Sanseorganer

  494

  488

  99

  370

  76

  101

  27

  44

  44

  32

  73

    6,5

  8 Sirkulasjonsorganer

  33

  28

  85

  18

  64

  4

  22

  2

  50

  2

  100

    6,1

  9 Luftveier

  261

  258

  99

  218

  84

  165

  76

  88

  53

  79

  90

  30

  10 Gastrointestinal

  89

  83

  93

  37

  45

  13

  35

  8

  62

  8

  100

    9,0

  11 Urogenital

  28

  27

  96

  21

  78

  8

  38

  6

  75

  5

  83

  18

  12 Hud

  301

  296

  98

  256

  86

  201

  79

  128

  64

  102

  80

  34

  13 Muskel og skjelett

  311

  288

  93

  240

  83

  134

  56

  79

  59

  69

  87

  22

  14 Misdannelser

  885

  818

  92

  381

  47

  116

  30

  61

  53

  53

  87

    6,0

  99 Øvrige diagnoser

  885

  841

  95

  697

  83

  504

  72

  334

  66

  294

  88

  33

  98 Uten diagnose

  127

  121

  95

  107

  88

  63

  59

  39

  62

  32

  82

  25

  Alle med stønad

  7 767

  7 409

  95

  5 004

  68

  2 170

  43

  1 330

  61

  1 145

  86

  15

  Alle uten stønad

  314 208

  305 365

  97

  299 899

  98

  289 182

  96

  224 384

  78

  212 716

  95

  68

  Evnenivå, utdanning og inntekt

  Evnenivå, utdanning og inntekt

  Andelen menn i de forskjellige grupper som på sesjon ble vurdert for alminnelig evnenivå (7), fremgår av e-tabell 7. I alt 90 % av dem som ikke hadde fått stønad i barneårene, var vurdert. For dem som hadde mottatt stønad er andelen særlig lav i diagnosegruppene gastrointestinal sykdom, nevrologisk sykdom, misdannelser og psykiatrisk diagnose. Disse gruppene, unntatt dem i gruppen misdannelser, hadde også laveste gjennomsnittsskåre.

  Tabell 7

  Andel av menn født i Norge 1967 – 76 og bosatt i landet ved fylte 18 år som på sesjon ble vurdert med henblikk på alminnelig evnenivå

  Gruppe

  Alle (A)

  Skåre for evnenivå

  95 % KI

  Ja

  Prosent av A

  Gjennomsnittsskåre

  1 Skader

  65

  16

  25

  5,06

  4,29 – 5,83

  2 Infeksjoner

  32

  21

  66

  4,52

  3,87 – 5,18

  3 Svulster

  190

  62

  33

  4,82

  4,31 – 5,34

  4 Endokrine sykdommer mv.

  1 819

  661

  36

  4,95

  4,81 – 5,09

  5 Psykiatrisk diagnose

  1 194

  248

  21

  3,32

  3,10 – 3,54

  6 Nevrologisk sykdom

  1 053

  208

  20

  3,71

  3,43 – 3,99

  7 Sanseorganer

  494

  143

  29

  4,31

  4,02 – 4,61

  8 Sirkulasjonsorganer

  33

  9

  27

  4,56

  3,02 – 6,09

  9 Luftveier

  261

  184

  70

  4,90

  4,62 – 5,18

  10 Gastrointestinal

  89

  17

  19

  3,88

  2,71 – 5,06

  11 Urogenital

  28

  11

  39

  5,00

  4,05 – 5,95

  12 Hud

  301

  207

  69

  4,79

  4,53 – 5,04

  13 Muskel og skjelett

  311

  172

  55

  5,06

  4,79 – 5,34

  14 Misdannelser

  885

  178

  20

  4,62

  4,33 – 4,92

  99 Øvrige diagnoser

  885

  525

  59

  4,04

  3,88 – 4,20

  98 Uten diagnose

  127

  75

  59

  4,69

  4,27 – 5,12

  Alle med stønad

  7 767

  2 737

  35

  4,45

  4,38 – 4,52

  Alle uten stønad

  314 208

  283 741

  90

  5,21

  5,20 – 5,21

  Fordelingen av skårer for enkelte diagnosegrupper er vist i figur 1a-c. Fordelingen for dem som hadde mottatt stønad, er forskjøvet til et lavere nivå, og viser en opphopning på de laveste skårene (fig 1a). Denne opphopningen skyldes i hovedsak skårefordelingen for diagnosegruppene psykiatrisk diagnose og nevrologisk sykdom (fig 1b). Skårefordelingen for diagnosegruppene hud og muskel og skjelett var ikke særlig forskjellig fra fordelingen for alle uten stønad (fig 1c).

  E-figur 2 illustrerer sammenhengen mellom skåre for evnenivå og andelen med utdanning utover avsluttet videregående skole. Andelen for dem som hadde fått stønad i barneårene var klart mindre for de fleste evnenivåer. Ratio for andelen med høyere utdanning for menn som mottok stønad i barnealder i forhold til dem som ikke mottok stønad var 0,65 (95 % KI 0,60 – 0,71). Dette kan delvis forklares av forskjeller i evnenivå mellom de to gruppene, men etter justering for evnenivå var det fortsatt færre med høyere utdanning i stønadsgruppen (ratio 0,84, 95 % KI 0,78 – 0,91).

  Med samme utdanningsnivå oppnådde stønadsgruppen ikke samme yrkesaktivitet ved 25 års alder som dem som ikke hadde fått stønad i barneårene (fig 3). Ratio for yrkesaktivitet mellom gruppene med og uten stønad var 0,89 (95 % KI 0,86 – 0,92) for kvinner og 0,88 (95 % KI 0,85 – 0,91) for menn. For begge kjønn var forskjellene begrenset til dem med lavere utdanning. Lavt utdannede kvinner hadde en ratio på 0,86 (95 % KI 0,83 – 0,90), lavt utdannede menn en ratio på 0,84 (95 % KI 0,80 – 0,88). Tilsvarende resultater i gruppen høyere utdanning var 0,99 (95 % KI 0,91 – 1,07) for kvinner og 0,96 (95 % KI 0,90 – 1,03) for menn. Pensjonsgivende inntekt for de yrkesaktive i 25-årsalderen var økende med høyere utdanning, men betydelig lavere for kvinner med samme utdanning som menn (fig 4). For begge kjønn var den pensjonsgivende inntekt noe redusert for dem som hadde mottatt stønad. Unntaket er menn med universitetsutdanning på høyere nivå.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Denne studien viser at grunnstønad og/eller hjelpestønad i alderen 0 – 16 år predikerer økt risiko for død og uførepensjonering. Risikoen varierer med diagnosen som er registrert ved innvilgelse av stønaden. Med likt evnenivå, målt på sesjon, oppnår ikke menn med stønad i barneårene samme utdanningsnivå som andre. Med samme utdanningsnivå var yrkesaktiviteten mindre for stønadsmottakere, og den pensjonsgivende inntekt var redusert. Disse resultater kan tolkes som uttrykk for at barn som får grunnstønad og/eller hjelpestønad, ikke fullt ut oppnår den utdanning eller den yrkesaktivitet de har potensial for.

  Analyser av livsløp er mulig ved kobling av en rekke nasjonale effektregistre. Prosessen for å innhente tillatelse til bruk av data fra dataansvarlige instanser og konsesjon for kobling fra Datatilsynet er arbeidskrevende. Når materialet først er etablert, gir det muligheter for å belyse en mengde problemstillinger. Analysene kan fort bli kompliserte, for materialet er stort og variablene mange. Det må foretas avgrensninger, og det kan alltid diskuteres om valgene, både med henblikk på variabler og metoder, er adekvate for formålet.

  Vi ønsket å belyse hvilke konsekvenser helseproblemer i barneårene har for sosial utvikling, vurdert ved utdanning og yrkesaktivitet. Vi tok som utgangspunkt at likt evnenivå burde føre til samme utdanningsnivå, og at likt utdanningsnivå burde føre til samme yrkesaktivitet og samme lønnsinntekt. Der materialet gir muligheter for slike sammenlikninger, kommer de som fikk grunnstønad og/eller hjelpestønad i barneårene, dårligere ut enn dem som ikke var registrert med stønad. Fortsatt synes det altså å være rom for tiltak som kan bedre utnyttelsen av de muligheter barn med helseproblemer sitter inne med.

  Manuskriptet ble godkjent 29.9. 2005.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media