Hvordan behandles pasienter med akutt koronarsyndrom i norske sykehus?

Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925 – 8

I Tidsskriftet nr. 21/2005, s. 2927, tabell 4, 3. kolonne – bruk av streptokinase hos kvinner: Antall kvinner skal være 54.

Anbefalte artikler