Magne Thoresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Thoresen

Magne Thoresen
08.04.2019
Oddsforholdet (OR) er et hyppig brukt mål på sammenheng mellom eksponering og sykdom i medisinske studier. Men hva betyr det egentlig? I forskningsartikler finner vi utsagn som «det var en...
Magne Thoresen
12.10.2018
Det er ofte av interesse å undersøke om effekten av en gitt eksponering er forskjellig i forskjellige grupper av individer – for eksempel om røyking har den samme effekten på risiko for hjertesykdom...
Magne Thoresen
05.02.2018
Helsemyndighetene kommer med en rekke anbefalinger, for eksempel vedrørende livsstil, for å bedre helsetilstanden i befolkningen. Slike anbefalinger bygger i stor grad på observasjonelle studier, som...
Magne Thoresen
16.10.2017
I statistikk er vi veldig ofte i en situasjon hvor vi er interessert i å relatere et sett med mulige forklaringsvariabler til en responsvariabel. Da er regresjonsanalyse et fornuftig verktøy...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
12.01.2006
Vår artikkel i Tidsskriftet ( 1 ) utløste en mediestorm som vi ikke hadde mulighet til å kontrollere, ei heller korrigere. Vi vil derfor primært kommentere forhold som angår artikkelen i Tidsskriftet...
Arne Svilaas, Leiv Ose, Knut Risberg, Magne Thoresen
30.03.2001
Basert på en artikkel publisert i American Journal of Cardiology (38) Sammenhengen mellom nivå av serum-totalkolesterol og LDL-kolesterol og utvikling og progrediering av aterosklerotisk sykdom er...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Jan Erikssen påpeker at utvalget av sykehus er sterkt skjevfordelt. Bortsett fra i Helse Øst mener vi at sammensetningen av sykehus er rimelig bra balansert både med hensyn til geografi, til...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925 – 8 I Tidsskriftet nr. 21/2005, s. 2927, tabell 4, 3. kolonne – bruk av streptokinase hos kvinner: Antall kvinner skal være 54 .
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
03.11.2005
Akutt koronarsyndrom, som omfatter akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris, er en hyppig årsak til innleggelser i sykehus. Årlig får ca. 12 000 personer her i landet diagnosen akutt...