John-Bjarne Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John-Bjarne Hansen

Sigrid Brækkan, Sameline Grimsgaard, John-Bjarne Hansen
03.05.2007
Venøs tromboembolisme er et samlebegrep som omfatter dyp venøs trombose og lungeemboli. Det er samme bakenforliggende sykdomsprosess ved disse to tilstandene og de opptrer ofte samtidig ( 1 )...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
12.01.2006
Vår artikkel i Tidsskriftet ( 1 ) utløste en mediestorm som vi ikke hadde mulighet til å kontrollere, ei heller korrigere. Vi vil derfor primært kommentere forhold som angår artikkelen i Tidsskriftet...
Ann Trude With Notø, Lisa Steffensen, Arne Nordøy, John-Bjarne Hansen
10.09.2001
Epidemiologiske studier har vist en sterk positiv assosiasjon mellom serumkonsentrasjon av totalkolesterol og forekomst av koronar hjertesykdom i befolkningen (1). I perioden 1994 – 98 er det...
Randi Fykse Hallstensen, Johan Svartberg, Vidar Isaksen, Radoslav Bajic, Maja-Lisa Løchen, John-Bjarne Hansen
30.11.2001
Anemi er en vanlig tilstand, og medisinsk utredning og behandling byr som regel ikke på spesielle problemer. Av og til blir den imidlertid både langvarig og omfattende og kan avdekke svært sjeldne...
Gro Thomassen, Merethe Selnes Hansen, Arne Nordøy, John-Bjarne Hansen
10.10.2001
Atrieflimmer er en sjelden tilstand før 50 års alder. Prevalensen av atrieflimmer øker med alderen og forekommer hos 7 – 14 % blant eldre (1, 2). Median alder for pasienter med atrieflimmer er om lag...
Anders Vik, Satish Kumar, Kulbir Singh, John-Bjarne Hansen
14.08.2003
Innleggelse av ventrikuloatrial shunt var tidligere vanlig hos barn med hydrocephalus ( 1 ). Dette kan føre til en rekke komplikasjoner, hvor sepsis, akutt lungeemboli og utvikling av cor pulmonale...
John-Bjarne Hansen
25.02.2014
Patients with venous thromboembolism caused by no apparent risk factor have a greater risk of developing cancer. How extensive should the screening be? Venous thromboembolism, a collective term for...
Anders Vik, Reidar Berntsen, Vidar Isaksen, Egil Haug, John-Bjarne Hansen
06.10.2005
Ein 53 år gammal mann hadde dei siste to åra vore plaga av hovudverk, konsentrasjonsvanskar og redusert yteevne. Han klaga over irritasjon i augo og hadde også lagt merke til at...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Jan Erikssen påpeker at utvalget av sykehus er sterkt skjevfordelt. Bortsett fra i Helse Øst mener vi at sammensetningen av sykehus er rimelig bra balansert både med hensyn til geografi, til...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925 – 8 I Tidsskriftet nr. 21/2005, s. 2927, tabell 4, 3. kolonne – bruk av streptokinase hos kvinner: Antall kvinner skal være 54 .
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
03.11.2005
Akutt koronarsyndrom, som omfatter akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris, er en hyppig årsak til innleggelser i sykehus. Årlig får ca. 12 000 personer her i landet diagnosen akutt...
Anders Vik, Vidar Isaksen, Jan Brox, John-Bjarne Hansen
29.05.2012
Kvinna kontakta lege fordi ho var plaga av hovudverk, uklart syn og utslett. Ho fekk påvist sekundær hyperlipidemi og erytrocytose. Behandling med cellegift førte til normalisering av lipidverdiane,...
John-Bjarne Hansen
25.02.2014
Pasienter med venøs trombose uten påvist utløsende årsak, har økt risiko for å utvikle kreft. Hvor omfattende skal utredningen være? Venøs trombose, et samlebegrep for dyp venetrombose og lungeemboli...