Arne Westheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Westheim

Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Helge Refsum, Ingrid Os, Arne Westheim
09.12.2019
Professor emeritus Knud Holck Landmark døde 28. september 2019. Den menneskekjære og livsglade allmennpraktikeren, hjertespesialisten, forskeren og farmakologen er gått bort, 88 år gammel. Etter...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Hjertesvikt representerer et alvorlig helseproblem. Insidensen og prevalensen øker stadig, prognosen er alvorlig, og spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt et betydelig antall...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand – med en dødelighet på nivå med dødeligheten for flere alvorlige kreftsykdommer. Prevalensen var økende i flere år, men i 2004 ble det for første gang vist...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
12.01.2006
Vår artikkel i Tidsskriftet ( 1 ) utløste en mediestorm som vi ikke hadde mulighet til å kontrollere, ei heller korrigere. Vi vil derfor primært kommentere forhold som angår artikkelen i Tidsskriftet...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
09.09.2004
Vårt regnestykke er basert på rimeligste medikasjon med Lipitor 10 mg som oppnås ved å forskrive 40 mg tabletter og dele dem i fire. Da blir dagsprisen kr 4,16. Deling av en Lipitor 40 mg tablett går...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
09.09.2004
Det er ingen motsetning mellom våre utsagn om bruk av tiazider, slik Flottorp & Fretheim hevder. Våre uttalelser må settes inn i riktig sammenheng og gjaldt forebygging av koronarsykdom, som er...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
16.12.2004
Det er nok fortsatt en liten uenighet mellom Jens-Gustav Iversen og oss. Vi vil presisere at med individuell og omhyggelig risikovurdering, hvor både tradisjonelle faktorer, inklusive måling av...
Arne Svilaas, Sverre Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
22.01.2004
Selv ved lett/moderat forhøyet blodtrykk og serum-kolesterolverdier hittil betraktet som normale, disponerer hypertensjon og dyslipidemi for kardiovaskulære hendelser ( 1  –  3 ). Hos...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
23.09.2004
Vi fremhevet at 75 mg acetylsalisylsyre daglig bør gis som standardbehandling til hypertonikere, i tillegg til den antihypertensive behandling, basert på HOT-studien og europeiske retningslinjer ( 1...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
01.07.2004
Statinbehandling forebygger hjerteinfarkt og hjerneslag hos hypertonikere med velregulert blodtrykk. For å hindre aterosklerotisk sykdom og for å forlenge liv bør man i tillegg til blodtrykkssenkende...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
21.10.2004
Vi gir Jens-Gustav Iversen langt på vei rett i hans betraktninger og respekterer hans valg. En godt gjennomført livsstilsintervensjon med de kjente elementer Iversen nevner, naturligvis også uten...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
18.11.2004
Vi er enige i konklusjonene til Landmark og Reikvam: Tiazider hører hjemme i behandlingen av hypertensjon. Doseringen bør være lav (maksimalt 25 mg per døgn), og tiazid bør gis i kombinasjon med...
Cathrine Wold Knudsen, Arne Westheim, Torbjørn Omland*
14.08.2003
Adekvat medikamentell behandling av pasienter med hjertesvikt reduserer symptomer og bedrer leveutsikter ( 1  –  4 ). Feildiagnostisering av hjertesvikt og unødig behandling av pasienter uten...
Hans Petter Stokke, Trine Klemetsrud, Arne Westheim, Steinar Tretli, Harald Olsen*
20.04.2000
Høyt blodtrykk er en risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom. Formålet med behandling av høyt blodtrykk er å redusere risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Internasjonale...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
03.11.2005
Akutt koronarsyndrom, som omfatter akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris, er en hyppig årsak til innleggelser i sykehus. Årlig får ca. 12 000 personer her i landet diagnosen akutt...
Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Arne Svilaas, Jan Otto Syvertsen
03.02.2005
Vi takker for detaljerte kommentarer. Momentene har vært med i tidligere innlegg fra oss, men er blitt redigert bort av plasshensyn. Utgangspunktet for denne debatten var at Helsedepartementet per 1...
Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Arne Svilaas, Jan Otto Syvertsen
21.04.2005
Knud Landmark & Åsmund Reikvam har rett i at det snek seg inn feil i tabellen fordi denne ble kopiert fra et gammelt lysbilde der det var justert for det dobbelte antallet pasienter i...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Jan Erikssen påpeker at utvalget av sykehus er sterkt skjevfordelt. Bortsett fra i Helse Øst mener vi at sammensetningen av sykehus er rimelig bra balansert både med hensyn til geografi, til...
Tor Melberg, Magne Thoresen, John-Bjarne Hansen, Arne Westheim
15.12.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925 – 8 I Tidsskriftet nr. 21/2005, s. 2927, tabell 4, 3. kolonne – bruk av streptokinase hos kvinner: Antall kvinner skal være 54 .
Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arne Westheim, Bjørn Bendz, Arild Mangschau
03.11.2005
Mortaliteten ved akutt hjerteinfarkt øker med alderen ( 1 , 2 ). Hos mennesker over 75 år er både forekomst av flerkarssykdom i koronararteriene og tilstedeværelse av andre, kompliserende sykdommer...