Oppdaterte referanseintervaller for klinisk-kjemiske komponenter

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . De referanseintervaller som i dag brukes til klinisk-kjemiske komponenter er mange av gammel dato. For å oppdatere disse referanseintervaller ble et fellesnordisk prosjekt (Nordic reference interval project, NORIP) organisert.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . I alt 102 nordiske laboratorier, hvorav 31 norske, deltok i prosjektet, og det ble i alt inkludert 3 036 personer over 17 år. I serum og/eller plasma ble i alt 25 komponenter målt.

  Resultater

  Resultater

  . Nye, fellesnordiske referanseintervaller for 25 komponenter i serum og plasma er beregnet. Disse er gjort alders- og kjønnsspesifikke når statistiske kriterier tilsa at dette var riktig.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . De nasjonale faglige selskaper i Sverige, Danmark, Finland og Norge har anbefalt at forslagene til referanseintervaller blir tatt i bruk, og det samme vil med all sannsynlighet skje på Island. I Norge ble referanseintervallene for sju enzymer tatt i bruk i mai 2003, mens intervallene for de øvrige 18 komponenter anbefales tatt i bruk våren 2004. Med unntak for alkalisk fosfatase (ALP), laktatdehydrogenase (LD), amylase og pancreasamylase skjer det ingen samtidig endring av målemetodene. Medisinske beslutningsgrenser affiseres derfor i prinsippet ikke av endringene i referanseintervaller.

  Abstract

  Background.

  More or less outdated reference intervals are still in common use with many clinical biochemical components. In order to update them, a Nordic cooperative project (the Nordic reference interval project, NORIP) was organised.

  Material and methods.

  102 Nordic laboratories participated; 3036 persons aged 18 years or above were included. 25 components were measured in serum and/or plasma.

  Results.

  Common reference intervals for all Nordic countries were calculated for each of the 25 components, with age and sex-specific intervals when statistical criteria suggested this to be appropriate.

  Interpretation.

  The national clinical biochemical societies of Norway, Sweden, Finland and Denmark have all recommended that the suggested reference intervals should be brought into common use. In Norway, new reference intervals for seven enzymes were implemented in May 2003, the remaining are recommended implemented in spring 2004. Except for four of the enzymes, there will be no simultaneous change in the measuring methods used, hence medical decision limits are essentially not affected.

  Artikkel

  De fleste klinisk-kjemiske komponenter som nå måles, har vært målt i flere tiår. I denne tiden har analysemetodene endret seg meget, men tilhørende referanseintervaller er bare i beskjeden grad blitt justert. Det er en arbeidskrevende oppgave å samle et referansemateriale. Ved de fleste laboratorier har man derfor nøyd seg med å hente inn et passende referanseintervall fra litteraturen, noe som har medført at man har benyttet til dels foreldede referanseintervaller samt at det har vært en betydelig variasjon i referanseintervall selv mellom laboratorier som har benyttet samme målemetode.

  De fleste målemetoder for en gitt komponent gir resultater som i liten grad avviker fra hverandre. Det er derfor bare unntaksvis grunnlag for referanseintervaller som avviker mye mellom laboratorier. Varierende og dårlig funderte referanseintervaller er et praktisk problem både for klinikere og laboratorier. Ut fra dette har Nordisk forening for klinisk kjemi gjennomført et prosjekt (NORIP, Nordic reference interval project) hvor 102 nordiske laboratorier har deltatt og 3 036 personer over 17 år ble inkludert. De inkluderte personene oppfattet seg som friske og brukte ikke reseptbelagte medikamenter annet enn p-piller og østrogen (ramme 1). Blodprøve ble tatt og i alt 25 komponenter ble målt i serum og/eller plasma. Alle laboratorier fikk tilsendt en kalibrator og nivåsatte sin målemetode med denne, hvilket minimerte nivåforskjellene mellom laboratoriene.

  Ramme 1

  Inklusjonskriterier for referansepersoner

  • Føle seg frisk

  • Være over 17 år

  • Ikke være gravid eller ammende

  • Ikke vært alvorlig syk siste måned

  • Ikke gitt blod siste fem måneder

  • Ikke tatt reseptbelagte midler utover p-piller eller østrogentilskudd siste to uker

  Forslag til referanseintervaller

  Forslag til referanseintervaller

  NORIP har publisert, både som artikkel (1) og på sine Internett-sider (2), alders- og kjønnsspesifikke referanseintervaller for de 25 komponenter som ble målt samt for kalkulerte parametere som transferrinmetning, albuminkorrigert kalsium og LDL (low density lipoprotein)-kolesterol (tab 1) (3). De nasjonale faglige selskaper i Sverige, Danmark, Finland og Norge har anbefalt at NORIPs forslag til referanseintervaller blir tatt i bruk, og det samme vil med all sannsynlighet skje på Island.

  Tabell 1

  Referansintervaller¹ for 17 klinisk-kjemiske komponenter i serum

  Komponent

  Kjønn²

  Alder² (år)

  Forslag

  Albumin

  18 – 39

  36 – 48

  g/l

  40 – 69

  36 – 45

  g/l

  >=70

  34 – 45

  g/l

  Bilirubin

  5 – 25

  µmol/l

  CK

  Kvinner

  35 – 210

  U/l

  Menn

  18 – 49

  50 – 400

  U/l

  Menn

  >=50

  40 – 280

  U/l

  Fosfat

  Kvinner

  0,85 – 1,50

  mmol/l

  Menn

  18 – 49

  0,75 – 1,65

  mmol/l

  Menn

  >=50

  0,75 – 1,35

  mmol/l

  Glukose³

  4,0 – 6,0

  mmol/l

  Jern

  9 – 34

  µmol/l

  Kalium

  3,6 – 4,6

  mmol/l

  Kalsium

  2,15 – 2,51

  mmol/l

  Kalsium, albuminkorrigert

  18 – 49

  2,17 – 2,47

  mmol/l

  >=50

  2,17 – 2,53

  mmol/l

  Kolesterol

  18 – 29

  2,9 – 6,1

  mmol/l

  30 – 49

  3,3 – 6,9

  mmol/l

  >=50

  3,9 – 7,8

  mmol/l

  HDL-kolesterol

  Kvinner

  1,0 – 2,7

  mmol/l

  Menn

  0,8 – 2,1

  mmol/l

  LDL-kolesterol

  18 – 29

  1,3 – 4,3

  mmol/l

  30 – 49

  1,5 – 4,8

  mmol/l

  >=50

  2,0 – 5,4

  mmol/l

  Kreatinin

  Kvinner

  50 – 90

  µmol/l

  Menn

  60 – 100

  µmol/l

  Magnesium

  0,71 – 0,94

  mmol/l

  Natrium

  137 – 145

  mmol/l

  Protein

  62 – 78

  g/l

  Triglyserider³

  0,45 – 2,60

  mmol/l

  Jernbindende kapasitet (TIBC)

  49 – 83

  µmol/l

  Transferrinmetning

  Kvinner

  18 – 49

  10 – 50

  %

  Kvinner

  >=50

  15 – 50

  %

  Menn

  15 – 57

  %

  Urea

  Kvinner

  18 – 49

  2,6 – 6,4

  mmol/l

  Kvinner

  >=50

  3,1 – 7,9

  mmol/l

  Menn

  18 – 49

  3,2 – 8,1

  mmol/l

  Menn

  >=50

  3,5 – 8,1

  mmol/l

  Urinsyre

  Kvinner

  18 – 49

  155 – 350

  µmol/l

  Kvinner

  >=50

  155 – 400

  µmol/l

  Menn

  230 – 480

  µmol/l

  [i]

  [i] ¹  Referanseintervallet er beregnet ut fra 2,5 – 97,5-percentilene i fordelingen av resultater

  ²  Alders- og/eller kjønnsspesifikke referanseintervaller er oppgitt dersom det forelå sikker endring av alder og/eller kjønn, vurdert med statistiske kriterier (3)

  ³  For beregning av referanseintervaller for glukose og triglyserider ble bare prøver tatt etter minst 12 timers faste benyttet

  I Norge ble referanseintervallene for sju enzymer (ALP, alaninaminotransferase (ALT), aspartataminotransferase (AST), gammaglutamyltransferase (GT), LD, amylase og pancreasamylase) tatt i bruk mai 2003 (4). Samtidig tok man i bruk internasjonalt anbefalte målemetoder for ALP, LD, amylase og pancreasamylase. Dette førte umiddelbart til en samling hva angår nivået på disse komponenter, som vist i figur 1 for ALP. De foreslåtte referanseintervallene for det siste enzymet (kreatinkinase, CK) samt for de øvrige 17 komponentene er anbefalt tatt i bruk i løpet av våren 2004. Forut for dette vil det enkelte laboratorium analysere kalibratorer med kjente verdier for å sikre at målemetodene ligger på riktig nivå (2). Det er en forutsetning for å kunne benytte de nye referanseintervallene.

  For noen komponenter blir endringene tydelige

  For noen komponenter blir endringene tydelige

  Kreatininnivået måles i dag i økende grad med en spesifikk, enzymatisk målemetode, som gir noe lavere verdier enn det den vanlige Jaffé-metoden gir. De nå anbefalte referanseintervaller fra NORIP er basert på slike enzymatiske målemetoder og ligger derfor noe lavere enn dem man tidligere benyttet. Dersom man bruker den mer uspesifikke Jaffé-metoden, må denne nivåsettes mot enzymatisk metodes nivå før man kan benytte de anbefalte referanseintervaller.

  For kalsium og kalium er de anbefalte referanseintervallene snevrere enn man er vant til, spesielt er øvre referansegrense lavere. Dette kan skyldes at NORIP krevde en nøye standardisert prøvetaking og nøye nivåsetting av analysene. Til daglig har laboratoriene vansker med å opprettholde så høy kvalitet. Det enkelte laboratorium kan derfor måtte vurdere å utvide sitt referanseintervall noe ut fra den kvalitet på prøvetaking og målinger som de er i stand til å holde.

  For CK er øvre referansegrense, spesielt hos menn under 50 år, klart høyere enn den man tidligere hadde. Man vet at fysisk aktivitet gir økt CK-nivå. Personer med kraftig muskelbruk siste uke før prøvetaking ble derfor utelukket fra CK-materialet. Til tross for dette fant man en hale av høye CK-verdier. Ved å splitte opp på ukedag for prøvetaking fant man en betydelig opphopning av høye CK-verdier på mandager og tirsdager. Det taler for at fysisk aktivitet i helgen bidrog til de høye verdier. De anbefalte referanseintervaller er nok derfor representative for en befolkning med den grad av fysisk aktivitet som utøves i Norden i dag.

  Serum og plasma

  Serum og plasma

  NORIP har forslag til referanseintervaller både for serum og plasma. Tabell 1 viser serumforslagene. For plasma er de foreslåtte referanseintervaller, som ventet, lavere for totalprotein og kalium og høyere for glukose (1). LD-nivå ble bare målt i serum, men man får vanligvis lavere verdier når man måler i plasma.

  Alder og kjønn

  Alder og kjønn

  Av de 3 036 inkluderte personer var 262 over 69 år, og bare 37 var over 79 år. NORIP gir derfor pålitelige referanseintervaller for aldersgrupper opp til 79 år, men har for få data til at egne referanseintervaller for personer over 79 år kan beregnes. NORIP inneholdt ikke prøver fra barn og ungdom under 18 år. Referanseintervaller for disse aldersgrupper må derfor fremdeles beregnes ut fra hva andre har funnet, slik det er gjort for enzymene (5).

  Biobank

  Biobank

  Det er etablerte en biobank (NOBIDA) som inneholder nedfryste prøver av serum, plasma og fullblod fra de 3 036 referansepersonene, samt prøver av det kalibrator- og kontrollmateriale som ble benyttet i prosjektet. Dermed kan man ved fremtidige endringer av målemetoder lettere beregne nye referanseintervaller og sikre at disse er sporbare til de etablerte referanseintervaller. Likeledes kan man bestemme referanseintervaller for ytterligere komponenter utover dem som allerede er tatt med i prosjektet.

  Referansegrenser og beslutningsgrenser

  Referansegrenser og beslutningsgrenser

  Referansegrenser må ikke forveksles med beslutningsgrenser. Referansegrensene angir konsentrasjonsintervallet som dekker 95 % av resultatene fra friske personer, og det er disse som nå justeres. Beslutningsgrenser angir de verdier som skiller en viss behandling fra en annen behandling eller ingen behandling. Disse burde langt på vei kunne forbli uendret, siden målemetodene er uendret, her unntatt målemetodene for ALP, LD, amylase og pancreasamylase. Men mange føler et betydelig, nesten juridisk ansvar for å finne årsaken til et svar som ligger utenfor referanseintervallet. For disse, og for andre, må det være positivt at man nå bør kunne vente færre falskt abnorme svar, dvs. svar som egentlig er normale, men som feilaktig blir flagget som patologiske.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media