Pulmonal arteriell hypertensjon behandlet med prostasyklin eller kalsiumblokade

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Behandling med diuretika, antikoagulasjonsbehandling og ev. kalsiumblokade har inntil nylig vært det medikamentelle behandlingstilbudet ved pulmonal arteriell hypertensjon i Norge. Vi beskriver erfaringer med prostasyklin (epoprostenol) ved denne tilstanden.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . 11 pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon i funksjonsklasse III og IV ble, basert på høyresidig hjertekateterisering med akutt vasodilatasjonstesting, tilbudt behandling med peroral kalsiumblokker i høy dose eller kontinuerlig intravenøs epoprostenol levert via pumpe. Fysisk kapasitet og hemodynamikk ved utredning ble sammenliknet med resultatene etter tre måneders behandling.

  Resultater

  Resultater

  . Ved akutt vasodilatasjonstesting var den hemodynamisk gunstige responsen uttalt hos dem som siden ble satt på kalsiumblokker (n = 2), mens den var beskjeden blant dem som startet med epoprostenol (n = 9). Likevel ble det i denne siste gruppen registrert signifikant median reduksjon i lungearterietrykk (23 %) og i lungekarmotstand (59 %) og en signifikant økning i kardial indeks (90 %) og i blandet venøs oksygenmetning (17 %) etter tre måneders behandling. Blant de ti som overlevde, bedret alle sin funksjonsklasse til I eller II og maksimalt oksygenopptak ved ergometri med 60 %.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Epoprostenol er et godt behandlingstilbud til pasienter med alvorlig pulmonal arteriell hypertensjon og fikserte trykk i lungearteriene ved akutt vasodilatasjonstesting. Behandlingen krever tett oppfølging, betydelig egeninnsats og sykdomsinnsikt hos pasientene.

  Abstract

  Background.

  Until recently, medical treatment of pulmonary arterial hypertension in Norway has included diuretics, anticoagulation and calcium channel blockers. We describe our experience with prostacyclin (epoprostenol) in the treatment of this disease.

  Materials and methods.

  After diagnostic procedures, 11 patients with pulmonary arterial hypertension in functional class III or IV were treated with oral calcium channel blockade or intravenous epoprostenol. Choice of medical agent was based on right heart catheterisation with acute vasodilator testing. Functional capacity and haemodynamics were assessed at referral and after three months of therapy.

  Results.

  Acute vasodilator testing revealed a much greater improvement in haemodynamics in the two patients subsequently treated with nifedipine than in the nine patients found to be candidates for epoprostenol. In the latter group, a significant median reduction in pulmonary arterial pressure of 23 % and pulmonary vascular resistance of 59 % together with a significant increase in cardiac index of 90 % and mixed venous oxygen saturation of 17 % was found after three months of treatment. All 10 survivors significantly improved their functional class to I or II and peak exercise oxygen consumption by 60 %.

  Interpretation.

  Epoprostenol is a valuable agent in severe pulmonary arterial hypertension for non-responders to acute vasodilator testing. The treatment is complex and demands considerable patient involvement.

  Artikkel

  Pulmonal hypertensjon er definert som et middeltrykk i a. pulmonalis over 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg ved belastning. Ved primær pulmonal hypertensjon er trykket i lungekretsløpet økt uten andre påvisbare årsaker. Begrepet sekundær pulmonal hypertensjon var inntil nylig en sekkediagnose som omfattet komorbide tilstander eller et erkjent stimulus oppfattet å gi opphav til pulmonal hypertensjon. Som en følge av ny innsikt i patogenesen ble pulmonal hypertensjon i 1998 klassifisert i forhold til anatomi og tilstedeværelse eller fravær av annen sykdom av en internasjonal ekspertgruppe som WHO stod bak (1) (ramme 1).

  Ramme 1

  Verdens helseorganisasjons inndeling av pulmonal hypertensjon. Kun pulmonal arteriell hypertensjon er angitt med fullstendig inndeling av undergrupper

  • Pulmonal arteriell hypertensjon

  Primær pulmonal hypertensjon

  Sporadisk

  Familiær

  Relatert til

  Kollagen vaskulær sykdom

  Kongenitte systemiske til pulmonale shunter

  Portal hypertensjon

  HIV-infeksjon

  Medikamenter/toksiner

   Anoreksiner

   Andre

  Persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte

  Andre

  • Pulmonal venøs hypertensjon

  • Pulmonal hypertensjon assosiert med respiratoriske sykdommer og/eller hypoksemi

  • Pulmonal hypertensjon forårsaket av kronisk trombotisk og/eller embolisk sykdom

  • Pulmonal hypertensjon forårsaket av sykdommer som direkte affiserer den pulmonale lungekarsengen

  Pulmonal arteriell hypertensjon omfatter økt lungearterietrykk pga. prekapillær obliterasjon av små og mellomstore arterioler i lungene (2), med utvikling av progredierende høyresidig hjertesvikt. Særlig yngre kvinner rammes. Ubehandlet er prognosen svært dårlig. For primær pulmonal hypertensjon angis median overlevelse til 2,8 år etter diagnosetidspunktet (3). Leveutsiktene ved pulmonal hypertensjon assosiert til annen sykdom, f.eks. bindevevssykdommer eller HIV-smitte, er vel så dårlige (4, 5).

  Konvensjonell medikamentell behandling ved pulmonal arteriell hypertensjon har i Norge inkludert diuretika, digitoksin, antikoagulasjonsmidler, høydose kalsiumblokade og ev. oksygenbehandling ved hypoksi. De siste to år har prostasyklin (epoprostenol) vært tilgjengelig for utvalgte pasienter. Pga. kort halveringstid må epoprostenol gis som kontinuerlig infusjon via et permanent innlagt sentralt venekateter. Fordi behandling med kalsiumblokker er langt enklere, billigere og godt dokumentert (6), men synes å ha effekt hos bare ca. 20 % av aktuelle pasienter (6), er det en utfordring å selektere til korrekt behandling.

  Vi har nylig beskrevet høyresidig hjertekateterisering med inhalasjon av prostasyklinanalogen iloprost for bedømmelse av reaktivitet i lungearteriene hos pasienter med pulmonal hypertensjon (7). Basert på denne undersøkelsen og standardisert utredning har vi de siste to år behandlet 11 pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon med epoprostenol eller kalsiumblokade.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Av 11 pasienter (sju kvinner) med median alder 37 år (spredning 26 – 45 år) hadde sju primær pulmonal hypertensjon. De øvrige hadde systemisk lupus eythematosus, sklerodermi, levercirrhose eller kongenitt shunt (atrieseptumdefekt) som assosiert sykdom. Alle hadde uttalt dyspné i New York Heart Association (NYHA) funksjonsklasse III og IV, og én fikk kronisk oksygenbehandling. Halvparten hadde brystsmerter under aktivitet, og én hadde gjentatte synkoper. Hos sju pasienter var behandling med diuretika eller antikoagulasjonsmiddel startet før innleggelse, to pasienter benyttet inhalasjon av iloprost 6 – 8 ganger i døgnet og fire hadde forsøkt behandling med kalsiumblokker.

  Standardisert utredningsprotokoll bestod bl.a. av ekkokardiografi, undersøkelse av lungefunksjon, røntgen av hjerte/lunger, pulmonal angiografi eller eventuelt høy-resulosjons CT thorax og blodprøver med HIV-status og markører for bindevevssykdom.

  Kardiopulmonal testing av arbeidskapasitet med gassutvekslingsteknikk ble utført med ergometersykling (ER900, Jäger). Pasienten ble instruert i å holde jevn fart, og arbeidsbelastningen ble, fra 20 Watt ved start, økt med 5 Watt per minutt inntil maksimal toleranse. Maksimalt oksygenopptak var definert som det høyeste 30 sekunders gjennomsnitt av oksygenopptak siste minutt av belastningstesten.

  Protokoll med prosedyre og kontroll etter tre måneder ble akseptert av regional etisk komité, og pasientene samtykket i undersøkelse og oppfølging.

  Hemodynamikk ved akutt vasodilatasjonsforsøk

  Hemodynamikk ved akutt vasodilatasjonsforsøk

  Høyresidig hjertekateterisering ble utført om morgenen, med pasienten fastende fra midnatt. Et fiberoptisk termodilusjonskateter ble benyttet for trykkmåling i det lille kretsløp og blodprøvetaking av blandet venøst blod. Minuttvolum ble målt med termodilusjonsteknikk som et gjennomsnitt av tre målinger. Et kort kateter i a. femoralis ble benyttet for kontinuerlig blodtrykksovervåking og for å ta blodprøver.

  Inhalasjon av iloprost ble utført etter registrering av basisverdier. Vår tidligere beskrevne prosedyre (7) er noe forenklet i samsvar med tyske anbefalinger (8). Ilomedin 50 µg ble fortynnet i 4 ml 0,9 % NaCl og inhalert i løpet av ca. 10 min ved hjelp av en jetnebulisator (Halolite, Medic Aid, West Sussex, England), og alle hemodynamiske målinger ble gjentatt 15 min senere.

  Innledende behandling med nifedipin eller epoprostenol

  Innledende behandling med nifedipin eller epoprostenol

  Medikamentell behandling i form av nifedipin eller epoprostenol ble startet, avhengig av resultatet av vasodilatasjonstesten. Nifedipin ble gitt i doser på 30 – 60 mg daglig og trappet opp til en måldose på 180 mg daglig i løpet av 2 – 3 uker. I forkant av introduksjon av epoprostenol ble det innlagt et Hickman sentralt venekateter via en jugulær vene, med spissen i høyre atrium. Epoprostenolbehandling ble innledet med en infusjonshastighet på 2 ng/kg/min, levert av en bærbar pumpe (CADD-legacy 1, modell 6400, SIMS Graseby Ltd., England/Normed, Norge). Det ble gjort en daglig opptrapping med 2 ng/kg/min inntil intoleranse, som typisk meldte seg ved 8 – 10 ng/kg/min i form av hodepine, muskelverk, diaré eller kjevesperre. Etter en til to dagers opphold i opptrappingen avtok bivirkningene så vidt mye at dosen igjen kunne trappes opp til måldose av 30 ng/kg/min (24 – 40 ng/kg/min), som beskrevet av andre (9, 10). Under oppholdet i avdelingen ble pasientene opplært i blanding av medisiner, hygiene og kunnskap om katetere/pumpe. Etter ca. ti dagers opplæring ble de utskrevet via sykehusets pasienthotell med daglig tilsyn av blandingsprosedyrer, inntil de selvhjulpne kunne reise hjem.

  Statistikk

  Statistikk

  Alle verdier er angitt i medianer med 25- og 75-percentiler. Sammenlikning av kontinuerlige variabler mellom basismåling, vasodilatasjonstesting og tremånederskontroll ble analysert med Wilcoxons ranktest. Statistisk signifikans ble definert som p-verdier < 0,05.

  Resultater

  Resultater

  Pasientenes hemodynamikk før behandling er angitt i tabell 1. Alle hadde alvorlig pulmonal hypertensjon med meget lavt funksjonsnivå, bekreftet med uttalt reduksjon i maksimalt oksygenopptak ved ergometersykling. Et meget lavt minuttvolum skyldes pulmonal hypertensjon med sviktende høyre ventrikkel bekreftet ekkokardiografisk, i form av hypokinesi, hypertrofi og dilatasjon.

  Tabell 1

  Pasientkarakteristika og hemodynamikk ved utredning

  Pasient

  Diagnose

  Alder (år)/kjønn

  NYHA-klasse

  HA1 mm Hg

  SAP2 mm Hg

  MAP3 mm Hg

  PCV4 mm Hg

  AP⁵-metning %

  Ao⁶ metning %

  CO/CI7 l/min/l/min/m²

  Lungekarmotstand Wood

  Maks VO₂8 ml/kg/min

  1

  Primær pulmonal hypertensjon

  41/?

  IV

  10

  113

  71

  11

  58

  98

  3,2/1,7

  18,8

  12,1

  2

  Primær pulmonal hypertensjon

  27//

  IV

  10

  152

  95

  10

  61

  95

  2,6/1,4

  32,7

  10,6

  3

  Systemisk lupus erythematosus

  35/?

  III

  5

  91

  55

  8

  61

  99

  2,9/1,5

  16,2

  15,4

  4

  Primær pulmonal hypertensjon

  43//

  III

  10

  75

  50

  10

  66

  97

  2,7/1,4

  14,8

  10,8

  5

  Atrieseptumdefekt

  24//

  III

  2

  76

  50

  4

  47

  97

  3,7/2,1

  14,8

  14,9

  6

  Primær pulmonal hypertensjon

  37/?

  III

  10

  53

  36

  2

  66

  96

  2,8/1,5

  12,1

  9,4

  7

  Sklerodermi

  54//

  IV

  5

  69

  44

  1

  66

  95

  2,8/1,5

  19,5

  8

  Primær pulmonal hypertensjon

  26//

  IV

  3

  82

  50

  10

  50

  96

  1,8/1,2

  22,2

  9,4

  9

  Primær pulmonal hypertensjon

  72/?

  IV

  2

  86

  57

  6

  58

  91

  3,4/1,5

  15,0

  6,2

  10

  Primær pulmonal hypertensjon

  19//

  III

  14

  73

  54

  15

  63

  98

  2,9/1,6

  13,5

  18,0

  11

  Leverlidelse

  45//

  IV

  5

  82

  45

  9

  63

  94

  3,3/2,1

  10,9

  9,4

  Median

  37

  5

  82

  50

  9

  61

  96

  2,9/1,5

  15,0

  10,7

  (25 – 75 %)

  (26 – 45)

  (3 – 10)

  (73 – 91)

  (45 – 57)

  (4 – 10)

  (52 – 63)

  (95 – 98)

  (2,6 – 3,3/1,4 – 1,7)

  (12,4 – 19,5)

  (9,4 – 15,0)

  [i] [ii] [iii] [iv]

  [i] ¹  Middeltrykk høyre atrium

  ²  Systolisk trykk i a. pulmonalis

  [ii] ³  Middeltrykk a. pulmonalis

  ⁴  Innkilt lungearterietrykk

  [iii] ⁵  Oksygenmetning i a. pulmonalis

  ⁶  Oksygenmetning i aorta

  [iv] ⁷  Minuttvolum/kardial indeks

  ⁸  Maksimalt oksygenopptak

  Ved akutt vasodilatasjonstesting var det også signifikante hemodynamiske endringer, men med betydelig variasjon i gruppen. To personer (pasient 4 og pasient 10) pekte seg ut som hemodynamiske respondere etter inhalasjon av iloprost, med nær normalisering av trykk og minuttvolum. Middeltrykk i a. pulmonalis falt fra henholdsvis 54 mm Hg og 50 mm Hg til 30 mm Hg og 17 mm Hg (44 % og 66 %), lungekarmotstand fra henholdsvis 14,8 Wood (W) og 13,5 W til 8,3 W og 2,7 W (44 % og 80 %). Disse to pasientene ble behandlet med nifedipin. For de resterende ni pasientene var de hemodynamiske forandringene langt mer beskjedne, med median reduksjon i middeltrykk i a. pulmonalis med 6 mm Hg (12 % (0 – 19 %), p < 0,05) og lungekarmotstand med 3,8 W (23 % (0 – 35 %), p < 0,05). Disse ble oppfattet som ikke-respondere og behandlet med epoprostenol.

  Tremånederskontroll av behandling

  Tremånederskontroll av behandling

  Pasient 7 døde seks uker etter behandlingsstart, under bildet av progredierende høyresidig hjertesvikt. Den kliniske mistanken om venookklusiv pulmonal hypertensjon ble bekreftet ved autopsi (11). Behandlingen ble ellers vel tolerert. Ingen fikk kateterinfeksjoner eller pumpesvikt, men én pasient måtte få nytt kateter grunnet aksidentelt uttak.

  Det ble registrert en klar funksjonsmessig bedring, vurdert både ut fra NYHA-klasse (fig 1) og maksimalt oksygenopptak (fig 2). De hemodynamiske forhold var også signifikant bedret, med bl.a. reduksjon i middeltrykk i a. pulmonalis (25 % (17 – 31 %), p < 0,01) og i lungekarmotstand (56 % (34 – 66 %), p < 0,01), med økning i minuttvolum (80 % (60 – 95 %), p < 0,01) og metning i blandet venøst blod (11 % (7 – 20 %), p < 0,01).

  Figur 3 viser at blant de åtte som ble behandlet med epoprostenol, var de beskjedne hemodynamiske effektene ved akutt vasodilatasjonstesting mer uttalt ved tre måneders behandling. Hos de to som ble oppfattet som respondere ved akutt vasodilatasjonstesting og behandlet med kalsiumblokker, var de kroniske hemodynamiske effektene sammenliknbare med dem som ble oppnådd akutt. Mens pasient 10 fikk en tilnærmet normalisering av trykk og metningsverdier, hadde pasient 4 fortsatt lettgradig pulmonal hypertensjon.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Dette er den første norske meddelelsen om behandling av fiksert pulmonal arteriell hypertensjon med epoprostenol. Vår erfaring er at kronisk infusjon av dette midlet bedrer funksjonsevne og hemodynamikk hos pasienter med symptomer på alvorlig høyresidig hjertesvikt. Inntil nylig har behandlingstilbudet for denne gruppen bestått av medikamenter som har begrenset evne til symptomlindring, og, bortsett fra antikoagulasjonsbehandling med warfarin (6, 12), uten dokumentert livsforlengende effekt. Hos et mindretall pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon og bevart reaktivitet i lungekarsengen er prognosen god ved behandling med høydose kalsiumblokade (6). Fordi leveutsiktene er meget dårlig blant ikke-respondere ved akutt vasodilatasjonstesting, er det gledelig at nye rapporter viser at epoprostenol også øker overlevelsen hos disse, i hvert fall hos personer med den primære formen for lidelsen (10, 13).

  Akutt vasodilatasjonstesting ved høyresidig hjertekateterisering

  Akutt vasodilatasjonstesting ved høyresidig hjertekateterisering

  Høyresidig hjertekateterisering (ev. supplert med venstresidig) er den viktigste undersøkelsen ved utredning av pulmonal hypertensjon. Foruten å avklare spørsmålet om shunt er ulike hemodynamiske parametere direkte relatert til overlevelse, slik at undersøkelsen også gir prognostisk informasjon (3). Fordi ingen demografiske trekk hos pasientene eller deres hemodynamikk i hvile kan avsløre om de vil profittere på peroral vasodilatasjonsbehandling, må kateteriseringen suppleres med akutt vasodilatasjonstesting. Potente og korttidsvirkende vasodilatatorer som nitrogenmonoksid, adenosin eller prostaglandiner er anbefalt (8). Pasienter som reagerer med redusert trykk i a. pulmonalis og en økning i minuttvolum uten samtidig fall i systemisk blodtrykk eller i arteriell oksygenmetning, vil være kandidater for bruk av rene vasodilatatorer. Samtidig reduksjon av trykk i a. pulmonalis og lungekarmotstand > 20 % har vært tatt til inntekt for bevart reaktivitet i lungekarene, noe som tilsier nytte av høydose kalsiumblokade på ubestemt tid, med god prognose (6). To av våre pasienter hadde mer uttalte vasoreaktive forandringer, og med de nevnte nyere midler benyttet ved testing har det vært foreslått at nær akutt normalisering av hemodynamikk er nødvendig for at de skal kalles respondere (L. Rubin, personlig meddelelse). Uansett synes vår metode å skille godt mellom pasienter som skal ha den ene eller den andre behandlingsformen.

  Våre pasienter er i dag fulgt i i gjennomsnitt ett år (3 – 26 måneder). Den kliniske effekten er fortsatt god, og pasientene er vedvarende i NYHA-klasse I eller II. To pasienter er blitt behandlet med antibiotika før skifte av sentralt venekateter pga. kateterbaserte infeksjoner. Dette er en potensielt farlig komplikasjon (10, 13). De bærbare pumpene har fungert uten tekniske uhell. Medikamentdosen har ikke vært vesentlig justert etter tre måneders kontroll. Behandlingen er meget kostbar, gjennomsnittlig koster behandling med epoprostenol i ett år for tiden ca. 1 million kroner.

  To pasienter har nylig sluttet med epoprostenol. Etter tre måneders behandling var hemodynamikken til pasient 5 så mye bedre at det ble vurdert som trygt å lukke atrieseptumdefekten med en Amplatzer-propp. Over de påfølgende måneder kunne vi trappe ned dosen av epoprostenol til null, under kontroll med kateterisering, ekkokardiografi og ergometersykling. Pasient 11 er vellykket levertransplantert etter at epoprostenol reduserte trykkene i det lille kretsløp til et nivå hvor kirurgi ble oppfattet som mulig (14). Hun har senere seponert epoprostenol, uten hemodynamisk forverring. Dette viser at selv om de fleste som begynner med epoprostenol må benytte dette på ubestemt tid, så er det praktisk mulig å trappe ned preparatet hos enkelte som av ulike årsaker utvikler reversibel pulmonal hypertensjon.

  Hva som gir den gunstige effekten som er observert etter tre måneder med epoprostenol hos ikke-respondere ved akutt vasodilatasjon, er ikke entydig besvart. Egenskaper utover ren vasodilatasjon har vært foreslått, idet redusert lungekarmotstand over tid overgår det man kan forvente ut fra en beskjeden akutt relaksasjon (9). Epoprostenol kan ha remodellerende egenskaper, idet eksperimentelle arbeider har vist tilheling av karveggslesjoner og antiproliferative egenskaper overfor glatte muskelceller (15).

  Nyere behandlingsstudier

  Nyere behandlingsstudier

  Inntil 1999 var ingen placebokontrollerte studier utført ved pulmonal arteriell hypertensjon. I 1996 ble epoprostenol i en ublindet randomisert studie med 81 pasienter funnet å ha signifikant bedre effekt på hemodynamikk, overlevelse, funksjonsevne og livskvalitet enn konvensjonell behandling (diuretika, digoksin, antikoagulasjon) (16). Senere har epoprostenol vist de samme gunstige effekter også ved tilstander hvor pulmonal arteriell hypertensjon er assosiert med andre grunnlidelser. Ettersom det nå lever pasienter som har vært behandlet på denne måten i 5 – 15 år (10, 13), er oppfatningen at epoprostenol er et alternativ på ubestemt tid hos dem som svarer gunstig på behandling, og ikke bare en «bro» til senere transplantasjon av lunger/hjerte-lunger. Lunge- eller hjerte-lunge-transplantasjon er indisert hos pasienter med symptomatisk forverring til tross for optimal medisinsk behandling.

  Det foreligger nå fem placebokontrollerte kliniske studier med analoger av prostasyklin eller endotelinantagonister (17) – (21). For prostasyklinanalogene er det påvist liten eller ingen hemodynamisk effekt over 12 ukers oppfølging, med en beskjeden, men signifikant bedring av seks minutters gangdistanse. Bedret livskvalitet ble registrert, men uten innvirkning på overlevelse (17) – (19). Bosentan er en peroral inhibitor av to ulike endotelinrespetorer og ble i 2001 godkjent for bruk ved symptomgivende pulmonal arteriell hypertensjon i USA. To dobbeltblinde randomiserte studier med til sammen 244 pasienter med alvorlig pulmonal arteriell hypertensjon av primær type eller assosiert til sklerodermi lå til grunn for denne godkjenningen (20, 21). Etter 12 – 16 ukers oppfølging var hemodynamikk og funksjonsevne signifikant bedre blant dem som fikk bosentan.

  Fordi epoprostenolbehandling er kompleks og kan medføre farlige komplikasjoner, er de nyere preparatene ved pulmonal arteriell hypertensjon tiltalende, med enklere administrasjonsformer og mindre fare for utilsiktede effekter. Det er imidlertid et klart behov for langtidsstudier der epoprostenol og de nyere preparatene sammenliknes med henblikk på overlevelse, bivirkninger, livskvalitet og kostnader. Bosentan vil i løpet av dette året være tilgjengelig på det norske markedet, og i USA er det blitt førstevalg hos pasienter i funksjonsklasse II og III.

  Kombinasjonsbehandling med bl.a. epoprostenol og bosentan synes nærliggende. Nye preparater vil gi større muligheter for adekvat behandling av den enkelte pasient, men stiller større krav til behandlerens innsikt i dokumentasjon og interaksjoner.

  Vi takker sykepleiere og bioingeniører ved avdelingen for utmerket assistanse.

  Interessekonflikt

  Arne K. Andreassen har mottatt reisestøtte til kliniske internasjonale møter om pulmonal hypertensjon fra GlaxoSmithKline, som produserer epoprostenol. Øvrige forfattere: Ingen interessekonflikter.

  Interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media