Steinar Madsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Madsen

Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Steinar Madsen
04.09.2017
Kodeinsaken viser at europeiske fellesbeslutninger kan få store og kanskje uønskede konsekvenser i enkelte land. Beslutningen om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år ble tatt på europeisk...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Steinar Madsen
21.08.2017
Beslutningen om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år ble tatt på europeisk nivå og Norge måtte følge dette vedtaket. Problemet var at vi ikke hadde andre opioide legemidler (i formuleringer...
Steinar Madsen
03.05.2007
Per Fugelli & Bjørn Gjelsvik peker på et interessant problem, nemlig hvordan samarbeidet mellom legemiddelindustrien og legene påvirker de retningslinjene leger arbeider etter. Det er dokumentert...
Lars Gullestad, Steinar Madsen
01.03.2007
Norsk cardiologisk selskaps arbeidsgruppe for hjertesvikt presenterer i Tidsskriftet nr. 2/2007 to artikler om kronisk hjertesvikt – den ene om etiologi og diagnostikk ( 1 ), den andre om behandling...
Steinar Madsen, Edel Holene
19.04.2007
Digitoksin er et av virkningsstoffene i tørkede blader fra revebjelle. Digitalis fremstilles stort sett fra ullhåret revebjelle (Digitalis lanata), som ikke vokser vilt i Norge. Foto Wellcome Photo...
Ingebjørg Buajordet, Steinar Madsen
17.05.2007
Somadril flyttes til reseptgruppe A og trekkes 1.5. 2008. Statens legemiddelverk mener at virkestoffet karisoprodol medfører så store ulemper at det ikke bør være på markedet. Karisoprodol har lenge...
Steinar Madsen, Aase-Britt Holmboe
15.11.2007
Ordningen med likeverdig (generisk) bytte ble innført i 2001. Etter hvert som man har fått mer erfaring med ordningen, er den utvidet til å omfatte nye legemidler og legemiddelformer. Den samme...
Steinar Madsen, Aase-Britt Holmboe
17.01.2008
I vårt forrige innlegg ( 1 ) påpekte vi at Sten Jacobsen ikke refererte Legemiddelverkets retningslinjer ( 2 ) på en tilstrekkelig utfyllende måte. Det er slett ikke slik at vi har gått bort fra...
Steinar Madsen, Bjørg Nitteberg-Sørensen, Cecilie Harviken, Hilde Samdal, Per-Olav Roksvaag
03.04.2008
Byttelisten (generikalisten) er sammen med trinnpris, refusjonsordningen (blåresept), og maksimalpris de viktigste legemiddelpolitiske styringsverktøyene i Norge. Legemidler som kommer på byttelisten...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Steinar Madsen
11.06.2009
JJ, Tobin G., Walsh Medical product regulatory affairs Pharmaceuticals, diagnostics, medical devices. 283 s, tab, ill. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2008. Pris EUR 75 ISBN 978-3-527-31877-3 Dette er en...
Steinar Madsen
05.11.2009
Planteøstrogener (fytoøstrogener) er blitt populære som alternativ til østrogenbehandling ved overgangsplager hos kvinner. Ulike preparater markedsføres med løfter om god virkning. Det er gjort en...
Steinar Madsen
11.05.2006
Kardiale bivirkninger av legemidler er et betydelig problem. Bivirkningene kan skyldes direkte påvirkning av hjertet (QT-forlengelse, kardiomyopati, myokarditt, nedsatt pumpekraft eller økt...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Steinar Madsen
06.04.2006
Problemet Kari Ekanger tar opp, er mer knyttet til forskjeller mellom ulike legemiddelpakninger og likeverdig bytte på apotek enn til spørsmålet om bruk av virkestoffnavn. Det er viktig å slå fast at...
Gro Ramsten Wesenberg, Steinar Madsen, Therese Sten
06.04.2006
Legemiddelverket har følgende korte kommentar til advokat Asbølls replikk: Tingrettens dom baserer seg blant annet på sakkyndige professor Ivar Øyes uttalelse. Han hadde tilgang til all klinisk...
Steinar Madsen
09.02.2006
Tiden er kommet for virkestoffnavn, ikke preparatnavn på resepter. Det vil gi bedre behandling og tryggere pasienter I dette nummer av Tidsskriftet argumenterer Siri Nelson og medarbeidere for bruk...