Føtalt valproatsyndrom

Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby Om forfatterne
Artikkel

Gunnar Houge og medarbeidere kommer i Tidsskriftet nr. 16/2003 med nyttige kommentarer (1) til vår artikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi (2).

Vi er enig i at ultralydundersøkelse i praksis stort sett har overtatt for fostervannsprøve ved spørsmål om nevralrørsdefekt. Valget av formuleringen om at fostervannsprøve «bør vurderes» hos pasienter som bruker valproat og karbamazepin, skyldes flere forhold. Mange pasienter kjenner til fostervannsprøve og bringer ofte dette opp selv. Formuleringen er også brukt i Norsk Gynekologisk Forenings Veileder i fødselshjelp (3), der det også er anført at fostervannsprøve kan erstattes med ultralydundersøkelse ved «spesialsenter». Dette er den praksis Rikshospitalet stort sett har lagt seg på, i samsvar med rutinene ved Haukeland Universitetssykehus.

Valproat kan, som Houge og medarbeidere skriver (1), gi små og store misdannelser. Dette ble så vidt berørt i vår oversiktsartikkel (2). Det er også beskrevet misdannelser ved bruk av andre antiepileptika. Dette er spesielt problematisk ved nye preparater der dyreforsøk kan ha vist fosterskader, men der klinisk kunnskap fortsatt mangler. Også for eldre preparater er materialene i mange tilfeller små.

Alle gravide som bruker antiepileptika i Europa skal nå registreres i det såkalte EURAP-registeret. Om noen få år vil vi vite langt mer om hvilke antiepileptika som hyppigst gir fosterkader, hvilke fosterskader de gir, hvilke kombinasjoner som er særlig teratogene etc. Registreringen av norske pasienter gjøres gjennom alle landets nevrologiske avdelinger.

Houge og medarbeidere tar også opp spørsmålet om senskader som først kommer til syne etter mange år, for eksempel i form av lærevansker (1). De viser til den nylig gjennomførte Liverpool-undersøkelsen, der nesten 40 % av barna der mor hadde brukt valproat, hadde lærevansker. Dr. David Chadwick, som ledet undersøkelsen, la frem disse dataene ved åpningen av epilepsienheten ved Ullevål universitetssykehus i mai 2003. På det tidspunktet var undersøkelsen ikke publisert, bortsett fra i en møterapport fra september 2002 (4). Materialet er nå under publisering (David Chadwick, personlig meddelelse).

Få norske nevrologer vil i dag forordne valproat under en graviditet om de har mulighet til å unngå det. Valproat er et meget effektivt antiepileptikum og for enkelte pasienter det eneste som holder dem anfallsfri. Anfall under graviditet, særlig status epilepticus, er farlig også for fosteret. Det er nødvendig å balansere fordeler og ulemper ved bruk av valproat til gravide. Vi håper at utviklingen av nye antiepileptika kan gi oss medikamenter med færre fosterskader og bedre anfallsforebyggende effekt.

Anbefalte artikler