Erik Taubøll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Taubøll

Marte-Helene Bjørk, Thorsten Alfons Gerstner, Erik Taubøll
15.06.2020
Vi takker Trond Velken for et tankevekkende svar på kronikken vår om bruk av valproat hos gravide ( 1 ). Dessverre er det vitenskapelige grunnlaget for valg av behandling av flere anfalls- og...
Marte Helene Bjørk, Thorsten Alfons Gerstner, Erik Taubøll
04.05.2020
The question of valproate use by women of reproductive age is important, complicated and timely. The drug can be extremely harmful to the fetus, but some pregnant women with epilepsy will continue to...
Marte Helene Bjørk, Thorsten Alfons Gerstner, Erik Taubøll
04.05.2020
Fertile kvinners bruk av valproat er viktig, vanskelig og aktuelt. Medikamentet er svært fosterskadelig, men noen gravide med epilepsi blir ikke anfallsfrie uten. Illustrasjon: Espen Friberg Valproat...
Karl O. Nakken, Erik Taubøll
08.10.2009
Hos to pasienter med tilsynelatende samme epilepsiform kan den ene bli helt anfallsfri med det første forsøkte antiepileptikum, mens den andre kan få stadig tilbakevendende anfall til tross for flere...
Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Erik Taubøll, Bernt Engelsen, Eylert Brodtkorb
05.10.2006
Kvinner med epilepsi står for ca. 0,5 % av alle fødsler ( 1 ). I Norge tilsvarer dette om lag 300 fødsler årlig. Både epileptiske anfall og antiepileptika gir økt risiko for fosterskader, og det er...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Epilepsi er en av de aller vanligste nevrologiske tilstander hos kvinner i fertil alder. Prevalensen av epilepsi hos gravide ved termin er 3 – 5 per 1 000, hvilket betyr at ca. 200 kvinner med...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
09.10.2003
Epilepsi er ikke én sykdom, men utgjør en vesentlig del av så mange forskjellige hjernesykdommer at det er naturlig å snakke om epilepsier( 1 ). Felles for alle epilepsiene er en tendens til...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
09.10.2003
Gunnar Houge og medarbeidere kommer i Tidsskriftet nr. 16/2003 med nyttige kommentarer ( 1 ) til vår artikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 2 ). Vi er enig i at...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
15.05.2003
Epilepsi er en av de store utfordringene innen moderne nevrovitenskap og praktisk klinisk nevrologi Epilepsi – den hellige sykdom, månesyken, fallesyken – har vært forbundet med myter om...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
15.05.2003
Et epileptisk anfall er en forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron aktivering av hjerneceller ( 1 ). Epilepsi defineres som en tendens til gjentatte epileptiske...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll, Geir Ketil Røste
26.06.2003
Epilepsiene er sykdommer der det er tendens til tilsynelatende uprovoserte anfall med primært utgangspunkt i hjernen ( 1 ). Det er derfor alltid nødvendig å lete etter årsak og vurdere mulighetene...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
25.09.2003
Ny kunnskap innen molekylær nevrobiologi kan gi grunnlag for terapeutiske nyvinninger Mange nevrologiske sykdommer har fra oldtiden vært forbundet med overtro. Epilepsi er nok det mest kjente...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Selv om epilepsi opptrer omtrent like hyppig hos begge kjønn, har kvinner en rekke kjønnsspesifikke problemer. I første rekke gjelder dette forhold knyttet til graviditet og fødsel (omtalt i egen...
Andreas Lossius, Torbjørn Elvsåshagen, Erik Taubøll
13.03.2008
Det var troponinstigning hos en 58 år gammel kvinne innlagt med hjerneslag. Hun utviklet senere i sykdomsforløpet utbredt tromboembolisme og multiorgansvikt. Den underliggende årsaken representerer...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsy is perhaps the most complex brain disorder. Despite increasing knowledge of the condition and the availability of a multitude of drugs, one third of patients experience repeated and...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsy is perhaps the most complex brain disorder. Despite increasing knowledge of the condition and the availability of a multitude of drugs, one third of patients experience repeated and...
Karl O. Nakken, Kjell Heuser, Kristin Alfstad, Erik Taubøll
14.01.2014
Nevrofysiologisk er epileptiske anfall karakterisert ved nevronal hypereksitabilitet og hypersynkroni, dvs. anfall som forårsakes av hyperirritable nevroner med tendens til å fyre samtidig (synkront...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
14.01.2014
Epilepsi er kanskje den mest komplekse funksjonsforstyrrelsen i hjernen. Til tross for økende kunnskap om tilstanden og et mangfold av tilgjengelige medikamenter, opplever en tredel av pasienter...
Karl O. Nakken, Erik Taubøll
28.01.2014
Valproat er et potent antiepileptikum med særlig effekt ved generaliserte epilepsier. Det er også godkjent indikasjon ved bipolar lidelse. De senere år er det kommet solid dokumentasjon på at bruk av...
Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll
11.02.2014
I Tidsskriftet nr. 1/2014 s. 38 skal det i linje 3 – 4 i figurteksten stå: Glutamat frisatt ved synaptisk aktivitet blir tatt opp via glutamat transportører lokalisert i astrocyttmembranen. Vi...