G. Hoddevik og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med hjemmel i lov av 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon m.m. (obduksjonsloven) med forskrift kan pasienter og pårørende reservere seg fra obduksjon. En forutsetning for å ivareta reservasjonsretten er at pasientene informeres om den. Ny helselovgivning tydeliggjør kravene til informasjon, samtykke og medvirkning. Det foreligger ingen lovpålagte krav om eksplisitt og/eller skriftlig samtykke før obduksjon. Dagens lovverk medfører imidlertid at sykehusene har plikt til å informere om at obduksjon kan finne sted og at det foreligger en reservasjonsrett. Hvordan dette skal formidles, er ikke konkret angitt. Etter Helsetilsynets oppfatning er det ikke tilstrekkelig at det i en brosjyre bare opplyses at sykehuset utfører obduksjoner.

  Som Olav Haugen nevner, har Helsetilsynet i mange år påpekt det uheldige ved at antall obduksjoner har vært synkende. I arbeidet med å øke obduksjonsfrekvensen og interessen for obduksjoner har Helsetilsynet:

  • Utredet patologifaget (1).

  • Utredet muligheten for å opprette et obduksjonsregister.

  • Utredet forslag til rekvireringspraksis når noen dør utenfor sykehus.

  • Påpekt uheldige sider ved betalingsordninger ved frakt av døde til sykehus når obduksjon er ønskelig i forbindelse med død utenfor sykehus.

  Helsetilsynet har aldri hatt beslutningsmyndighet i saker som har kunnet øke obduksjonsfrekvensen. De har imidlertid gjennom sine utredninger hatt mulighet til å være pådriver i disse sakene. Etter omorganiseringen i statsforvaltningen er mange av de utredningsoppgaver og pådriverfunksjoner Helsetilsynet har hatt, overtatt av Sosial- og helsedirektoratet. I brev datert 22. april 2002 til Helsedepartementet oppsummerte Helsetilsynet status for obduksjonssaken (2). Vi mener fortsatt at obduksjoner er kvalitetskontroll av legearbeid og derfor har en viktig funksjon i helsevesenet. Vår oppgave er nå å føre tilsyn slik at bl.a. obduksjonsvirksomheten utøves i overensstemmelse med regelverket, mens Sosial- og helsedirektoratet har overtatt den pådriverrollen som tidligere var lagt til Helsetilsynet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media