Jørgen Holmboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Holmboe

Olav Molven, Jørgen Holmboe
11.05.2006
Det er positivt at Helge Oftebro og medarbeidere og forhåpentlig også andre benytter uttalelser og avgjørelser fra tilsynsmyndigheten til å starte viktige faglige debatter. Oftebro gir oss en...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
09.03.2006
Ved brudd på kravet om forsvarlighet kan Statens helsetilsyn gi helsepersonell advarsel i henhold til helsepersonelloven § 56. Forutsetningen er at helsehjelpen er gitt uaktsomt og at...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
23.02.2006
Helselovgivningen pålegger helsepersonell å yte forsvarlig helsehjelp. Rettslig innebærer forsvarlighetskravet en minstestandard, der det i noen grad godtas at man fraviker hva som er faglig godt før...
Jørgen Holmboe, Svein Zander Bratland, Olav Molven
22.06.2006
Statens helsetilsyn beklager at det i Molven & Holmboes tilsvar ( 1 ) til et innlegg av Oftebro og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 10/2006 ( 2 ) ble gitt en upresis gjengivelse av artikkelen det...
Olav Molven, Jørgen Holmboe, Kristin Cordt-Hansen
23.03.2006
Når helsepersonell har handlet uforsvarlig, er det relativ sjelden det blir gitt advarsel. Dette viser en gjennomgang av saker behandlet i helsetilsynet i fylkene i 2003 og i Statens helsetilsyn i...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe, Marit Larmerud
22.04.2004
Helsepersonell har plikt til å gi helsetilsynet i fylkene og Helsetilsynet de opplysningene som tilsynsmyndigheten krever. Dersom helsepersonell ikke svarer på slike henvendelser, kan Helsetilsynet...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe, Petter Schou
03.06.2004
Hensikten med Helsetilsynets innlegg var å belyse følgene av å hindre tilsynsmyndighetenes arbeid ved å ignorere våre henvendelser. Det var naturlig i den sammenheng å omtale punkter i vår...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Jørgen Holmboe, Marianne Blair Berg, Jostein Vist
06.02.2003
Med hjemmel i lov av 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon m.m. (obduksjonsloven) med forskrift kan pasienter og pårørende reservere seg fra obduksjon. En forutsetning for å...
Jørgen Holmboe
20.08.2002
Statens helsetilsyn har mottatt melding om at norske pasienter med tinnitus blir sendt til behandling ved Valentina Clinic Estonia. Det er uttrykt bekymring over at man ikke kjenner til hvilket...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Petter Schou, Jørgen Holmboe
30.11.2002
I 1984 ble de 17 norske sykehusene med patologiavdeling forespurt om obduksjonspraksis . Resultatet tydet på at informasjon til allmennheten og pårørende var den største mangelen (1). Oppmerksomhet...
Jørgen Holmboe, Kåre Molne, Helge Jenssen
10.11.2001
Gjennom de siste tiår er det blitt økt oppmerksomhet omkring mulige feil i helsetjenesten (1). Det synes vanskeligere både for pasienter og helsepersonell å akseptere at feilvurderinger vil finne...
Jørgen Holmboe
10.04.2003
Forbytting av pasienter eller dokumenter og misoppfatning av informasjon kan lede til alvorlige tilfeller av feilbehandling. Tilsynsmyndighetene har gjennom de siste årene fått til vurdering flere...
Brynhild Braut, Jørgen Holmboe
03.02.2005
Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro...
Jørgen Holmboe
17.11.2005
Kjønstad, Asbjørn Helserett 376 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 398 ISBN 82-05-31112-9 En nestor i norsk helserettslig fagmiljø har gitt sine betraktninger til helseretten slik den...