Obduksjoner ved norske sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er betryggende at Statens helsetilsyn følger obduksjonspraksis ved norske sykehus for å sikre at regelverket overholdes. Av deres rapport (1) fremgår det at det fortsatt gjenstår en del angående opplysning om obduksjon, både til pasienter og pårørende. Dessuten hevdes det at «kravene til åpenhet, informasjon og medvirkning gjør at antatt samtykke, slik det ble praktisert for 20 – 30 år siden, vil være i strid med dagens lovverk og i tillegg kan bidra til å svekke nødvendig tillit i helsevesenet» (1).

  Det er ukjent om noen sykehus kun utfører obduksjon etter samtykke fra pårørende. Jeg vil anta at det fortsatt er mange tilfeller der obduksjon skjer etter at pårørende er informert om dødsfallet og det har gått de foreskrevne åtte timer, uten at nektelse foreligger, jf. praksis med utfylling av obduksjonsrekvisisjon ved alle sykehusdødsfall i Stavanger (2). Så vidt jeg kan forstå loven og forskriftene er det ennå ikke pålegg om å innhente eksplisitt samtykke til obduksjon. Hva er da Helsetilsynets begrunnelse for å karakterisere «dagens praksis» på området som lovstridig? Er det §10 i lov om helsepersonell som pålegger den som yter helsehjelp å gi tilstrekkelig informasjon for å oppnå informert samtykke?

  Obduksjonsraten i Norge befinner seg nå på et historisk lavmål og var i 2001 ca. 12 %, hvorav 7 % utgjorde sykehusobduksjoner (Den norske patologforening, upubliserte data). Det er enighet om at lav obduksjonsrate har flere uheldige konsekvenser, både av medisinsk art og av rettssikkerhetshensyn. Selv om helsedirektøren(e) i flere år har presisert nødvendigheten av å øke antall obduksjoner, har utviklingen gått motsatt vei.

  St. Olavs Hospital i Trondheim vil nå innføre intern debitering av alle tjenester, som betyr at avdelingene blir belastet for laboratorieundersøkelser og for obduksjoner. Man behøver ikke å se lenge i krystallkulen for å forutse effekten av dette: Obduksjonsvirksomheten vil raskt bli avviklet som servicetilbud i sykehuset. Ingen vil bruke penger på obduksjon hvis man samtidig velger bort muligheten for å fornye utstyr eller ha en ekstravakt!

  Siden staten gjennom helseforetakene nå er sykehuseier, må staten «komme på banen». Helsetilsynet må nå for alvor sette inn et faglig trykk mot den politiske ledelsen i Helsedepartementet for å forhindre at obduksjonsvirksomheten ved norske sykehus havarerer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media