A. Fretheim og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Ivar Sønbø Kristiansen for hans kritiske bemerkning til vår bruk av «number needed to treat» (NNT).

  Kristiansen har helt rett i at verdien av å bruke NNT som pedagogisk verktøy er dårlig dokumentert. Derfor skriver vi da også at dette er «en måte å illustrere nytten av behandling på». Vi har ikke ønsket å gi inntrykk av noe annet.

  I retningslinjene forsøker vi å forklare hva NNT betyr i praksis. Vi har brukt fire setninger på dette. Sønbø Kristiansen har tatt for seg én av disse isolert, og påpeker at denne setningen kan tolkes feil. Han har rett i det. På den annen side: dersom den leses i sammenheng med de to foregående setningene, tror vi leseren vil sitte igjen med et riktig inntrykk: «En måte å illustrere nytten av behandling på er å bruke «number needed to treat» (NNT), et effektmål som illustrerer hvor mange som må behandles for at én person skal unngå en bestemt hendelse i løpet av et gitt tidsrom (tab 2) (24). NNT for å unngå ett hjerteinfarkt eller slag de neste ti årene er i størrelsesorden 17 for en person med 20 % beregnet kardiovaskulær risiko.» Vi tar for gitt at leseren forstår at det her er snakk om gjennomsnittsverdier.

  Vi er helt enige i at nytten (ev. unytten) av behandling med blodtrykks- eller kolesterolsenkere over lang tid ikke kan angis med sikkerhet i og med at studiene som er gjort, bare har gått over noen få år. Ekstrapolering til ti år kan åpenbart debatteres, men å påstå at man ved slik ekstrapolering ikke blir «evidence-based» er vi uenige i. Det må alltid gjøres en skjønnsmessig vurdering av om studieresultater kan overføres til det praktiske liv, enten det er til andre pasienter, et liknende medikament, eller til et annet tidsperspektiv.

  Et hovedmål for oss har vært å gjøre det klart for leseren hva slags vurderinger som ligger til grunn for anbefalingene som gis. Vi synes det er urimelig å påstå at våre anbefalinger kan fremstå som «objektive og udiskutable». Tvert imot: våre retningslinjer er blant de ytterst få som gjør det klart at gevinst av denne type medisinsk behandling er relativ og at det ikke alltid er noe objektivt svar på om behandling er nyttig eller ei.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media