Atle Fretheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Atle Fretheim

Atle Fretheim, Martin Flatø
26.10.2020
Stensrud og Gran diskuterer en utfordring ved randomiserte forsøk: Det kan være vanskelig å unngå smitteeffekter som gjør at kontrollgruppen påvirkes av det som skjer i tiltaksgruppa ( 1 ). Fenomenet...
Atle Fretheim
26.03.2020
The incidence of gastroenteritis and otitis in children has decreased. Is this due to the rotavirus and pneumococcal vaccines? The pneumococcal and rotavirus vaccines were introduced in Norway in...
Atle Fretheim
25.03.2020
Forekomsten av gastroenteritt og ørebetennelse blant barn har gått ned. Skyldes dette vaksinering mot rotavirus og pneumokokker? I Norge ble pneumokokk- og rotavirusvaksinene innført i henholdsvis...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
23.05.2017
In Norway, everyone who has completed basic schooling has a statutory right to a full-time, three-year course of upper secondary education. Most young people take advantage of this offer, and in 2015...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
23.05.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste unge benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var over 90 % av alle i alderen...
Inger Johanne Bakken, Knut-Arne Wensaas, Gry Marysol Grøneng, Atle Fretheim, Camilla Stoltenberg, Knut Inge Klepp, Siri Eldevik Håberg, Simon Øverland
04.05.2017
I Norge har alle med fullført grunnskole lovfestet rett til tilbud om heltids treårig videregående opplæring. De fleste unge benytter seg av dette tilbudet, og i 2015 var over 90 % av alle i alderen...
Atle Fretheim
23.08.2007
Lindstrand, A Bergström, S Rosling, H Global health An introductory textbook. 330 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 348 ISBN 978-91-44-02198-0 Denne boken er skrevet for studenter...
Atle Fretheim
20.11.2008
I Tidsskriftet nr. 17/2008 omtaler Heidi Tiller min kritikk av det store norske screeningprosjektet for neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) ( 1 ). Hun diskuterer spesielt valg av studiedesign og...
Atle Fretheim
08.10.2009
Reformer i helsevesenet bør evalueres i form av store effektstudier. Dette må planlegges av helsemyndighetene i god tid før tiltakene iverksettes Som ledd i opptrappingsplanen for psykiatri ble det...
Atle Fretheim
04.03.2004
WHO The World Health Report 2003 Shaping the Future 193 s, tab, ill. Genève: World Health Organization, 2003. Pris USD 14 ISBN 92-4-156243-9 WHO gir hvert år ut The World Health Report . Temaene som...
Signe Flottorp, Atle Fretheim
09.09.2004
«Vi kjenner ingen studie der tiazider alene har vist positiv effekt på harde endepunkter ved blodtrykksbehandling,» skriver Arne Svilaas og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 ( 1 ). Noen av...
Atle Fretheim
16.12.2004
Sverre Kjeldsen hevder i Tidsskriftet nr. 20/2004 at økt tiazidbruk vil føre til økt forekomst av hjerteinfarkt ( 1 ). Påstanden hviler på tolking av tall fra én enkelt studie fra 1970-årene, hvor...
Atle Fretheim
21.10.2004
En rekke hypoteser har vært fremmet som forklaring på at tiazidliknende diuretika kom bedre ut enn andre antihypertensive midler i ALLHAT-studien. Dersom vanlige kvalitetskriterier legges til grunn,...
Atle Fretheim
30.04.2003
Det hersket uenighet i 1990-årene om valg av legemiddel ved behandling av hypertensjon. Dette gir seg blant annet utslag i at det er stor variasjon i hva som anbefales i kliniske retningslinjer ( 1...
Atle Fretheim, Arild Bjørndal, Andrew D. Oxman, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
23.01.2003
Vi takker Knud Landmark & Ivar Aursnes for kritiske kommentarer til våre retningslinjer. I GISSI-studien ble gevinsten ved bruk av omega-3-fettsyrer overbevisende vist, og vi er enige i at vår...
Atle Fretheim
25.09.2003
I Tidsskriftet nr. 15/2003 presenterte Ingrid Os & Ingrid Toft kritiske bemerkninger ( 1 ) til min artikkel om tiazider som førstevalg i blodtrykksbehandlingen ( 2 ). De påpeker med rette at noen...
Atle Fretheim, Andrew D. Oxman, Arild Bjørndal, Audun Dyrdal, Michael Golding, Leiv Ose, Åsmund Reikvam, Per Teisberg
28.05.2003
Representantene for Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) tar opp flere viktige momenter i sin kritikk av våre retningslinjer i en kommentar i Tidsskriftet nr. 4/2003 ( 1 ). Det er ikke...
Atle Fretheim, Ingvil Krarup Sørbye
23.10.2003
Medisinsk forskning styres ikke av ønsket om maksimal helsegevinst for verdens befolkning, men av kommersielle interesser. Det er langt mer lønnsomt for legemiddelfirmaene å lage egne varianter av...
Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Andrew D. Oxman
20.03.2003
Helsemyndighetene har ansvar for at det er god kvalitet på helsetjenestene som tilbys, og for at kostnadsutviklingen holdes under kontroll. Effekten av tiltak for kvalitetsforbedring er stort sett...
Atle Fretheim, Philippe J. Guerin
20.11.2002
I alle legemidler som fikk markedsføringstillatelse i årene 1975 – 99, var det 1 393 nye virkestoffer (1). Av disse var det bare 13 mot tropesykdommer og tre mot tuberkulose. Til sammenlikning var...