Empirisk antibiotikabehandling hos pasienter med akutt myelogen leukemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alle febrile episoder (276) som inntraff hos i alt 85 pasienter behandlet med intensiv kjemoterapi for akutt myelogenleukemi ved fire norske behandlingssentre i perioden 1990-94 ble gjennomgått retrospektivt for å vurdere effekten avantibiotikabehandlingen. 72% av disse episodene ble behandlet empirisk med benzylpenicillin og aminoglykosid(standardbehandling), mens alternative antibiotika ble gitt ved de resterende episodene. Behandlingen var vellykket i94% av episodene der pasienten fikk standardbehandling, men den initiale antibiotikaterapien ble av forskjelligegrunner endret i 69% av tilfellene. Gramnegative mikrober ble påvist i blodkultur ved 44 febrile episoder, og to avdisse hadde dødelig utgang. Det konkluderes med at benzylpeninicillin og aminoglykosid synes å ha god sikkerhet somempirisk behandling ved feber i tilslutning til intensiv kjemoterapi hos pasienter med akutt myelogen leukemi, underforutsetning av at behandlingen modifiseres ved utilfredsstillende klinisk respons.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media