Empirisk antibiotikabehandling hos pasienter med akutt myelogen leukemi

Tangen J-M, Berentsen S, Dahl IM, Ly B, Myrvang B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Alle febrile episoder (276) som inntraff hos i alt 85 pasienter behandlet med intensiv kjemoterapi for akutt myelogen leukemi ved fire norske behandlingssentre i perioden 1990-94 ble gjennomgått retrospektivt for å vurdere effekten av antibiotikabehandlingen. 72% av disse episodene ble behandlet empirisk med benzylpenicillin og aminoglykosid (standardbehandling), mens alternative antibiotika ble gitt ved de resterende episodene. Behandlingen var vellykket i 94% av episodene der pasienten fikk standardbehandling, men den initiale antibiotikaterapien ble av forskjellige grunner endret i 69% av tilfellene. Gramnegative mikrober ble påvist i blodkultur ved 44 febrile episoder, og to av disse hadde dødelig utgang. Det konkluderes med at benzylpeninicillin og aminoglykosid synes å ha god sikkerhet som empirisk behandling ved feber i tilslutning til intensiv kjemoterapi hos pasienter med akutt myelogen leukemi, under forutsetning av at behandlingen modifiseres ved utilfredsstillende klinisk respons.

Anbefalte artikler