Aktuell bruk av ß-blokkere ved koronar hjertesykdom

Gullestad L, Bjørnerheim R, Offstad J, Endresen K, Forfang K, Kjekshus J, Hansteen V Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Det er foretatt en retrospektiv analyse av bruken av b-blokkere hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av pasienter med stabil angina pectoris henvist til angiografisk utredning ved Rikshospitalet og Aker sykehus i tidsrommet 1990-97 brukte henholdsvis 78% og 70% ß-blokkere, mens andelen av koronarpasienter som ble behandlet med slike medikamenter ved norske sykehus som deltok i 4S-studien, var 43% ved avslutning.

Av høyrisikopasienter synes diabetikere og pasienter med perifer karsykdom i dag å få ß-blokkere like hyppig som lavrisikopasienter, mens andelen pasienter med stabil hjertesvikt som mottar slik behandling er langt lavere, ca. 15%. Ved akutt hjerteinfarkt fikk 10,5% av norske pasienter i Consensus II-undersøkelsen intravenøs ß-blokade.

Dosen av de mest brukte ß-blokkere var lav, 30-50% av dosene som er vist å bedre overlevelse etter hjerteinfarkt. Vi konkluderer med at bruken av ß-blokade i Norge er lav ved akutt hjerteinfarkt og at den ved stabil koronarsykdom først og fremst er rettet mot symptomatisk lindring.

Anbefalte artikler