Dødelighet og sykelighet etter koronar bypasskirurgi hos høyrisikopasienter

Risum Ø, Arafa O, Svennevig JL, Levorstad K, Abdelnoor M, Gullestad L, Bjørnerheim R, Simonsen S, Nitter-Hauge S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Til sammen 113 kvinner og 912 menn ble operert ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet for angina pectoris i perioden 1982-86. De ble fulgt til 1.1. 1993. Vi fant ingen forskjell i tidlig død, tilbakefall av angina pectoris eller ikke-fatalt hjerteinfarkt mellom diabetikere og ikke-diabetikere, men total dødelighet etter operasjonen var 1,87 ganger høyere hos diabetikere enn hos ikke-diabetikere. Pasienter med ejeksjonsfraksjon £ 40% hadde 10,2 ganger høyere dødelighet enn referansegruppen. Vi fant en nærmest lineær sammenheng mellom den totale dødelighet og fallende verdier av ejeksjonsfraksjon. Vi fant ingen sammenheng mellom ejeksjonsfraksjon og tilbakefall av angina pectoris og ikke-fatalt hjerteinfarkt. Det var ingen sikker forskjell i dødelighet og sykelighet mellom kjønnene.

Selv om en noe økt dødelighet hos høyrisikopasienter er å forvente, vil de som overlever operasjonen, i samme grad som de øvrige pasienter ha glede av de gunstige resultatene av en koronar bypassoperasjon.

Anbefalte artikler