Ovarialcancer og borderlinetumorer

Bjørge T, Engeland A, Hansen S, Tropé CG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne artikkelen blir trender i insidens, prognose og mortalitet for pasienter med ovarialcancer og borderlinetumorer i Norge fra 1950- til 1990-årene beskrevet. Totalt 14352 nye tilfeller av ovarialcancer ble diagnostisert i perioden 1954-93. Medianalderen for pasientene var 61 år. Hele 61% av krefttilfellene ble diagnostisert med fjernspredning. Insidensen av ovarialcancer økte fra midt i 1950- til midt i 1980-årene, hovedsakelig blant de eldste kvinnene. Også for borderlinetumorer var det en økende insidens i perioden 1970-93. Prognosen til pasienter med ovarialcancer bedret seg jevnt fra 1950- til 1990-årene, til en femårs relativ overlevelsesrate på 37% i 1989-93. Prognosen til pasienter med borderlinetumorer var stort sett uforandret, med en femårs relativ overlevelse på 93% i perioden 1970-93. Mortaliteten av ovarialcancer har vært høy (ca. åtte per 100000 personår), og tilnærmet konstant siden 1960-årene.

Anbefalte artikler