Forskjeller i sykelighet mellom indre øst og ytre vest i Oslo

Brekke M, Hjortdahl P, Thelle DS, Celius EG, Heldal E, Joner G, Kvien TK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Innbyggernes levekår varierer svært mellom ulike deler av Oslo, og aldersjustert dødelighet viser en parallell variasjon. Vi ønsket å vite mer om variasjoner i sykelighet. Vi valgte derfor ut det “dårligste” og det “beste” området av byen, og ved hjelp av eksisterende byomfattende registre har vi undersøkt hvordan de to områdene skiller seg fra hverandre når et gjelder forekomsten av fire veldefinerte somatiske sykdommer. Vi fant økt forekomst av tuberkulose i det mest depriverte området, mens type 1-diabetes mellitus hos barn forekom hyppigst i det mest velstående området. For multippel sklerose og reumatoid artritt kunne vi ikke påvise ulikheter i forekomst mellom områdene.

Anbefalte artikler