Overlevelse og sykelighet blant barn med lav fødselsvekt

Bjerkedal T, Osnes K, Finne PH, Irgens LM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Blant barn med lav fødselsvekt (under 2500 g) har det fra 1967 til 1993 skjedd en betydelig reduksjon i andelen dødfødte og en markert bedring i overlevelsen av de levendefødte. Av dem som i 1991-93 veide 500-999 g ved fødsel og overlevde utover ett år, ville 95% vært døde om forholdene i 1967-69 fortsatt hadde vært gjeldende. Til sammen 1664 “ekstra barn” med fødselsvekt mindre enn 2 500 g født i årene 1991-93 overlevde til ett års alder i forhold til fødte i årene 1967-69.

Den bedrede overlevelse av barn med lav fødselsvekt er ikke fulgt av noen nevneverdig økning i omfanget av grunn-/hjelpestønad på grunn av cerebral parese eller mental retardasjon ved sju års alder. Forekomsten av grunn-/hjelpestønad på grunn av øyesykdommer er redusert til det halve.

Økt omfang av grunn-/hjelpestønad til sjuåringer som veide under 2 500 g ved fødsel er observert innen diagnosegruppene lungesykdommer, hudsykdommer og “andre sykdommer”. Det er også disse sykdommene som i sær-lig grad er økt som begrunnelse for grunn-/hjelpestønad blant barn som veide 2500 g eller mer ved fødsel. For alle sjuåringer er omfanget av grunn-/hjelpestønad økt, fra nær 1% i 1974-85 til 2,2% i 1986-94.

Resultatene er basert på Medisinsk fødselsregisters opplysninger om alle fødte i årene 1967-93, i alt 1566673, og Rikstrygdeverkets stønadsregistre.

Anbefalte artikler