Overlevelse og sykelighet blant barn med lav fødselsvekt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Blant barn med lav fødselsvekt (under 2500 g) har det fra 1967 til 1993 skjedd en betydelig reduksjon i andelendødfødte og en markert bedring i overlevelsen av de levendefødte. Av dem som i 1991-93 veide 500-999 g ved fødsel ogoverlevde utover ett år, ville 95% vært døde om forholdene i 1967-69 fortsatt hadde vært gjeldende. Til sammen 1664"ekstra barn" med fødselsvekt mindre enn 2 500 g født i årene 1991-93 overlevde til ett års alder i forhold til fødte iårene 1967-69.

  Den bedrede overlevelse av barn med lav fødselsvekt er ikke fulgt av noen nevneverdig økning i omfanget avgrunn-/hjelpestønad på grunn av cerebral parese eller mental retardasjon ved sju års alder. Forekomsten avgrunn-/hjelpestønad på grunn av øyesykdommer er redusert til det halve.

  Økt omfang av grunn-/hjelpestønad til sjuåringer som veide under 2 500 g ved fødsel er observert innendiagnosegruppene lungesykdommer, hudsykdommer og "andre sykdommer". Det er også disse sykdommene som i sær-lig grad erøkt som begrunnelse for grunn-/hjelpestønad blant barn som veide 2500 g eller mer ved fødsel. For alle sjuåringer eromfanget av grunn-/hjelpestønad økt, fra nær 1% i 1974-85 til 2,2% i 1986-94.

  Resultatene er basert på Medisinsk fødselsregisters opplysninger om alle fødte i årene 1967-93, i alt 1566673, ogRikstrygdeverkets stønadsregistre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media