Bruk av alendronat ved osteoporose - er det kostnadseffektivt?

Kristiansen IS, Falch JA, Andersen L, Aursnes I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Målsettingen med analysen var å beregne kostnader og helsegevinster ved bruk av alendronat 10 mg daglig i fem år fra 65 års alder hos kvinner med beinmasse 2,5 standarddeviasjoner under maksimal beinmasse. Ingen behandling ble valgt som alternativ strategi. Vi brukte en kostnad-effekt-analyse basert på en simuleringsmodell. Risiko for brudd ble basert på kliniske og epidemiologiske undersøkelser. Kostnadsanalysen ble basert på markedspriser (beintetthetsmåling), den norske DRG-prislisten (sykehusbehandling), normaltariffen (legekonsultasjoner, blodprøver, røntgenundersøkelser) og andre takster (fysioterapi, sykehjemsbehandling mv.). Den diskonterte kostnad per kvalitetsjustert leveår (QALY) var 528000, 291000 og 147000 kroner, når beintettheten var henholdsvis 1,5; 2,5 og 3,5 standarddeviasjoner under maksimal beinmasse ved behandlingsstart. Sensitivitetsanalysen viste at resultatene var følsomme for variasjon i fremtidig bruddrisiko, intervensjonskostnad, diskonteringsrate og størrelse og varighet av medikamenteffekten.

Undersøkelsen tyder på at bruk av alendronat blant kvinner med høy risiko for brudd har et kostnad-effekt-forhold på nivå med behandling av hyperkolesterolemi eller hypertoni.

Anbefalte artikler