Tidspress blant norske leger

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stiltfire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble oppjaget og masete, at arbeidspresset varuakseptabelt, at arbeidsoppgavene var så mange at det virket negativt inn på muligheten til å arbeide effektivt og atde hadde problemer med å få ro til å gjøre spesielle oppgaver uten å bli forstyrret. 28% av legene mener at de ofteeller nokså ofte jobber under et uakseptabelt arbeidspress, mens 43% angir at de ofte eller nokså ofte har problemermed å få ro nok til å gjøre spesielle oppgaver. Mens 19% av legene svarte at arbeidssituasjonen var oppjaget og masetemer enn halve tiden, var det tilsvarende tallet blant andre akademikere 5%. Når svarene på de fire spørsmålene summerestil et samlet mål for tidspress, viser det seg at ca. en femdel av legene opplever tidspresset som en betydeligbelastning. I en multippel regresjonsanalyse (N = 2304) viste legens opplevde autonomi seg å være den faktoren somsterkest påvirker opplevelsen av tidspress, dvs. leger som føler at de har stor innflytelse på plan og organisering iarbeidet, opplever minst press. Avdelingsoverleger opplever et sterkere tidspress enn leger utenfor sykehus.Tidspresset øker også med overtidshyppighet og med antall timer selvvalgt overtidsarbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media