Tidspress blant norske leger

Falkum E, Gjerberg E, Hofoss D, Aasland OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stilt fire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble oppjaget og masete, at arbeidspresset var uakseptabelt, at arbeidsoppgavene var så mange at det virket negativt inn på muligheten til å arbeide effektivt og at de hadde problemer med å få ro til å gjøre spesielle oppgaver uten å bli forstyrret. 28% av legene mener at de ofte eller nokså ofte jobber under et uakseptabelt arbeidspress, mens 43% angir at de ofte eller nokså ofte har problemer med å få ro nok til å gjøre spesielle oppgaver. Mens 19% av legene svarte at arbeidssituasjonen var oppjaget og masete mer enn halve tiden, var det tilsvarende tallet blant andre akademikere 5%. Når svarene på de fire spørsmålene summeres til et samlet mål for tidspress, viser det seg at ca. en femdel av legene opplever tidspresset som en betydelig belastning. I en multippel regresjonsanalyse (N = 2304) viste legens opplevde autonomi seg å være den faktoren som sterkest påvirker opplevelsen av tidspress, dvs. leger som føler at de har stor innflytelse på plan og organisering i arbeidet, opplever minst press. Avdelingsoverleger opplever et sterkere tidspress enn leger utenfor sykehus. Tidspresset øker også med overtidshyppighet og med antall timer selvvalgt overtidsarbeid.

Anbefalte artikler