Reduksjon i blodforbruket ved hofteprotesekirurgi

Bringeland EA, Ramstad K, Nielsen E Waage, Andersen L, Amundsen W, Mollnes TE Om forfatterne
Artikkel

Gjennomføring av et blodspareprogram

Sammendrag


Ved Nordland Sentralsykehus ble det våren 1992 startet et blodspareprogram med følgende sentrale komponenter: økt bevisstgjøring mht. indikasjon for homolog blodtransfusjon og innføring av et system for gjenvinning av intraoperativt blodtap (cell-saver).

Samtlige journaler til pasienter operert med hofteprotese i perioden 1.6.1991 til 28.2.1994 er gjennomgått. Forbruket av homologt SAGMAN-blod (bankblod) ble betydelig redusert i perioden. For totalproteser (n 5 192) falt gjennomsnittlig forbruk per operasjon fra 2,6 til 1,1 enheter (p , 0,0001). For hemiproteser (n 5 66) falt gjennomsnittlig forbruk per operasjon fra 3,1 enheter til 0,9 enheter (p 5 0,0202). Andelen pasienter som ikke fikk bankblod, steg for totalproteser fra 18 til 61% (p , 0,0001) og for hemiproteser fra 24 til 65% (p 5 0,0202). Den betydelige reduksjonen i forbruket av bankblod i dette materiale er i tråd med nyere internasjonal transfusjonspolitikk. En vesentlig gevinst for vår pasientgruppe i form av redusert risiko for smitteoverføring via blodproduktet, følger av økningen i andelen pasienter som nå overhodet ikke får blod.

Anbefalte artikler