Behandlingsopplegg ved fiksert, primært ikke-resektabel rectumcancer

Bjerkeset T, Dahl O, Gerner T, Tveit KM Om forfatterne
Artikkel

Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Sammendrag


Fikserte rectumcancere er i de aller fleste tilfeller (70%) primært ikke-resektable, og lokalt residiv oppstår i 50-70% hos dem som blir operert, med en femårsoverlevelse på ca. 20%. Det samme, men i noe mindre grad, er tilfelle med nesten fikserte tumorer, eller der hvor tumor er adherent til naboorgan. Strålebehandling (45-60 Gy) vil kunne gi reseksjonsrater på opptil 70%, med lokalt residiv hos 17% og fem års sykdomsfri overlevelse på ca. 50-60% etter 60 Gy.

Kombinasjon med cytostatika, intraoperativ strålebehandling og hypertermi synes å kunne gi ytterligere bedre resultater, men randomiserte undersøkelser foreligger ikke. For å minske stråleskade på tynntarm anbefales øvre begrensning på bekkenfeltet til L5/S1-nivå, og at ekstern strålebehandling i høyere doser enn 50 Gy gis etter tredimensjonal doseplan basert på computertomografi av bekkenet, eller ved at siste del av behandlingen gis som en tilleggsdose (boost dose) mot innskrenket felt som bare omfatter selve tumor. Bedømmelse av resektabilitet kan bare avgjøres sikkert ved eksplorativ laparotomi og forsøk på reseksjon. Inngrepet er krevende, og bør utføres av kirurg med stor erfaring i rectumkirurgi.

Anbefalte artikler