Møte 18.9.2006
NO IMAGE
19.10.2006
Legeforeningen fraråder å oppheve en bestemmelse i folketrygdloven som gir rett til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped og audiopedagog. Det har i lang...
NO IMAGE
19.10.2006
Legeforeningen støtter forslag til endringer i blodforskriften. Endringene skal sikre gjennomføringen av to nye EU-direktiver som Norge er forpliktet til i å implementere i norsk rett. Utkastet til...
NO IMAGE
19.10.2006
Legeforeningen er positiv til et forslag om å oppnå bedre kontroll med reaksjoner på kosmetiske produkter, og mener at det helt klart er en underrapportering av slike reaksjoner. Legeforeningen...
NO IMAGE
19.10.2006
Legeforeningen aksepterer ikke at turnusplasser holdes tilbake når det er overskudd av turnusleger. Turnustjenesten er en del av legeutdanningen og ikke et distriktspolitisk virkemiddel...
NO IMAGE
19.10.2006
Helsetjenester for barn og unge Sentralstyret sluttet seg med enkelte endringer til utkast til policynotat om helsetjenester for barn og unge. Notatet tar utgangspunkt i at helsetjenester for barn og...