()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Helsetjenester for barn og unge

  Helsetjenester for barn og unge

  Sentralstyret sluttet seg med enkelte endringer til utkast til policynotat om helsetjenester for barn og unge. Notatet tar utgangspunkt i at helsetjenester for barn og unge er et felles ansvar som berører flere deler av helsetjenesten. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig utforming av policynotatet.

  Evaluering av regionsutvalgene

  Evaluering av regionsutvalgene

  Sentralstyret slutter seg til forslaget om oppfølging av evalueringen av regionsutvalgene, herunder kjøp av tjenester fra eksterne aktører. Det settes av inntil kr 125 000, eks mva, til gjennomføringen av evalueringen. Sentralstyret forutsetter å få seg forelagt oversikt over det endelige utvalg av personer som skal intervjues.

  Evaluering av turnustjenesten

  Evaluering av turnustjenesten

  Sentralstyret bevilget kr 300 000 til dekning av lønnsutgifter for prosjektleder for å videreføre Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger.

  Referansegruppe for prioritering

  Referansegruppe for prioritering

  Sentralstyret vedtok å invitere Praktiserende Spesialisters Landsforening til å oppnevne en representant til å delta i referansegruppen for statusrapport om prioritering som kommer i 2007.

  Samarbeid i Barents-regionen

  Samarbeid i Barents-regionen

  Legeforeningen støtter et forprosjekt for samarbeidsprosjekt i Barents-regionen med inntil kr 77 000 pluss mva. Midlene er søkt fra Regionsutvalg Nord og skal brukes i samarbeid med primærhelsetjenesten i Arkhangelsk, gjennom seminar i Kirkenes og forberedelse i Arkhangelsk.

  Endringer i rammeavtale

  Endringer i rammeavtale

  Sentralstyret godkjenner forslag til endringer i rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo kommune. Endringene gjelder regulering av godtgjøringssatser som følge av endring i basistilskudd samt etablering av regelverk knyttet til veiledning av allmennleger for rett til trygderefusjon, tidligere kalt EØS-leger.

  Prosjekt om normaltariffen

  Prosjekt om normaltariffen

  Sekretariatet skal nedsette en prosjektgruppe og en styringsgruppe for det videre arbeidet med normaltariffen som finansieringsverktøy i tråd med retningslinjer i prinsipp og arbeidsprogrammet 2006 – 07. Arbeidet i Inntektspolitisk strategiutvalg innlemmes i prosjektet. En representant fra henholdsvis Allmennlegeforeningen og Praktiserende Spesialisters Landsforening inngår i styringsgruppen. Utgifter til praksiskompensasjon og eventuelt reise for inneværende år og for 2007 belastes posten for utredningsformål.

  Representant til Akademikerne – Stat

  Representant til Akademikerne – Stat

  Seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet Jan Eilert Fuglesang, oppnevnes som Legeforeningens representant i forhandlingsutvalget i Akademikerne – Stat.

  Representanter til seksjonsorganene i Akademikerne

  Representanter til seksjonsorganene i Akademikerne

  Legeforeningen fremmer forslag om gjenvalg av Torunn Janbu som nestleder i Akademikerne-Helse. Siri Tau Ursin oppnevnes som nytt medlem i Akademikerne-Helse fra det tidspunkt Lars Eikvar trer ut av utvalget. Tidspunktet fastsettes av presidenten i forhold til forhandlingsforløpet. Som nytt varamedlem oppnevnes Anne Kjersti Befring.

  Representasjon i Akademikernes styre

  Representasjon i Akademikernes styre

  Legeforeningen foreslår Torunn Janbu som styremedlem og Per Meinich som varamedlem i Akademikernes styre.

  Budsjett for Akademikerne

  Budsjett for Akademikerne

  Sentralstyret tok forslag til budsjett for Akademikerne til etterretning. Forslaget innebærer en medlemskontingent for Legeforeningen på vel 2,8 millioner kroner. Det er forutsatt at budsjettet for 2007 gjøres tilsvarende gjeldende for 2008, likevel slik at Akademikernes styre får fullmakt til å justere inntekter og utgifter for lønns- og prisstigning og eventuelle aktivitetsendringer som måtte følge av vedtak i ekstraordinære møter i rådet i perioden.

  Evaluering av kursretningslinjene

  Evaluering av kursretningslinjene

  Sentralstyret har tidligere vedtatt å gjennomføre en evaluering av konsekvensene av de endrede kursretningslinjene basert på landsstyrevedtak i 2004 og i 2005. Evalueringen gjennomføres høsten 2006. Sentralstyret vil bruke resultatet av evalueringen som grunnlag for forberedelse av sak for landsstyret 2007. Det bevilges inntil kr 40 000 fra Utdanningsfond I til dekning av Forskningsinstituttets utgifter ved gjennomføring av evalueringen.

  Økonomisk støtte til seminar

  Økonomisk støtte til seminar

  Sentralstyret bevilget kr 50 000 til gjennomføring av seminar i regi av Norsk psykiatrisk forening, for leger som har annet morsmål enn norsk og som arbeider i psykiatrien.

  Retningslinjer for Internett-sider

  Retningslinjer for Internett-sider

  Legeforeningenes tilbud til og retningslinjer for Internett-sider, ble drøftet i sentralstyrets møte 16.8. 2006. På bakgrunn av disse drøftingene og en undersøkelse om underforeningenes behov for publiseringshjelp, vedtok sentralstyret at retningslinjer for Internett-sider i regi av Legeforeningen revideres i henhold til forslag fra sekretariatet. De reviderte retningslinjene sendes ut til nettredaktører og ledere i alle underforeningene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media