Endringer i blodforskriften

Anne Sofie Torp Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter forslag til endringer i blodforskriften. Endringene skal sikre gjennomføringen av to nye EU-direktiver som Norge er forpliktet til i å implementere i norsk rett.

Utkastet til forskrift tar sikte på å gjennomføre EU-direktiv 2005/61/EF (krav til sporbarhet og krav til melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser til et hemovigilanssystem) og 2005/62/EF (krav til kvalitetsstyringssystem i blodbanker). Det foreslås også enkelte andre endringer i blodforskriften.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som har sendt forslaget på høring. EU-direktivene fastsetter spesifikke krav til nasjonale systemer for å sørge for at blod og blodkomponenter kan spores mellom blodgiver og mottaker. Det stilles videre krav i direktivene om at det etableres prosedyrer for å melde fra om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser for giver og mottaker av blod og blodkomponenter, og krav til standarder og spesifikasjoner til et kvalitetsstyringssystem i blodbanker. Departementet antar at de foreslåtte endringene får økonomiske og administrative konsekvenser for blodbankene og sykehusenes kvalitetsstyringssystemer. Videre vil forskriftsendringene medføre etablering og drift av et nasjonalt hemovigilanssystem.

Legeforeningen mener at når endringene medfører økte administrasjonskostnader og behov for nyinvesteringer for helseforetakene, så er det viktig at sykehuseier følger opp med ressurser til gjennomføring av tiltakene.

Anbefalte artikler