()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er positiv til et forslag om å oppnå bedre kontroll med reaksjoner på kosmetiske produkter, og mener at det helt klart er en underrapportering av slike reaksjoner.

  Legeforeningen stiller seg imidlertid tvilende til om meldeplikt for det enkelte helsepersonell vil være et hensiktsmessig virkemiddel, og kan heller ikke se at dette er tilstrekkelig utredet. Det skriver foreningen i et høringssvar til Mattilsynet. Etter Legeforeningens vurdering er det ikke foretatt tilstrekkelige vurderinger av hvilke opplysninger meldingen skal inneholde og forholdet til lovbestemt taushetsplikt.

  Foreningen mener dessuten at det under enhver omstendighet bør på plass et standardisert, elektronisk skjema som kan tas inn i elektroniske journalsystemer før plikten trer i kraft.

  Det er Mattilsynet som på vegne av departementet har sendt ut høring om endring i kosmetikkforskriften og fire nye forskrifter med hjemmel i kosmetikkloven. I alle forskriftene er det tatt inn forslag om å innføre en bestemmelse som pålegger helsepersonell å rapportere til tilsynsmyndigheten når man får mistanke om en uønsket bivirkning som nærmere angitt i vedlegg til forskriftene.

  Legeforeningen mener at det må antas at de fleste pasienter som får en bivirkning fra et kosmetisk produkt vil være interessert i at dette meldes til produsent, og at det eventuelt foretas videre undersøkelser. Det er likevel her tale om en type informasjonsformidling som må være underlagt pasientens samtykkerett. Kosmetikkloven gir ikke hjemmel for unntak fra lovbestemt taushetsplikt, men under enhver omstendighet er det ikke så sterke hensyn som taler for meldingsplikten at dette er tilstrekkelig til å begrunne en uthuling av helsepersonells taushetsplikt. I den grad det vil være nødvendig å oppgi personidentifiserbar informasjon må derfor pasientens samtykke være en forutsetning for at melding gis. Dette bør innarbeides i forskriften, understreker Legeforeningen.

  – Oppfølgingen av den informasjon som gis gjennom meldingene fra helsepersonell vil være helt avgjørende for verdien av meldeplikten. Dersom det ikke skjer en tilstrekkelig oppfølging på rett kompetansenivå vil et slikt meldingssystem fort kunne gi en falsk trygghet, skriver Legeforeningen som mener at en slik plikt derfor bør ledsages av ressurser til oppfølgingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media