Rettelse
07.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43. I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin /tazobaktam intravenøst … Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
31.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44. I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
08.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42. I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger , publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde: Lung...
01.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1356–9. I Tidsskriftet nr. 14/2018, s. 1357, skal det stå: Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,84 % var blinde. Vi beklager...
27.09.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1422–4. I Tidsskriftet nr. 15/2018, s. 1424, skal referanse 4 være: Binenbaum G, Mirza-George N, Christian CW et al. Odds of abuse associated with retinal hemorrhages...
25.06.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 657 I Tidsskriftet nr. 9/2018, s. 657, skal forfatterrekkefølgen være: Kathrine Frey Frøslie Jo Røislien Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
25.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018: 138: 657 I Tidsskriftet nr. 7/2018 s. 657 skal det i siste avsnitt, linje 6, stå: histologibildet. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
17.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0231. I Tidsskriftet nr. 6/2018 s. 511 skal det i 2. avsnitt linje 15 og i 7. avsnitt linje 3 stå: spinal muskelatrofi. Vi beklager feilen, den er...
17.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.0962 I Tidsskriftet nr. 5/2018 s. 467 første spalte, tredje avsnitt skal det stå 55 istedenfor 45 to steder: 22 + 16 + 5 + 8 + 4 = 55 barn, dvs. en...
31.01.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 138–143 På side 140, tredje avsnitt under Resultater, skal det stå: Av de 53 236 nyfødte barna var 51,4 % gutter og 48,6 % jenter. Vi beklager feilen, den er rettet...