Rettelse: Nedprioritering av henvisninger til pakkeforløp for brystkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143. doi: 10.4045/tidsskr.22.0436

  I Tidsskriftet nr. 7/2023 skal det på side 613 under Materiale og metode stå: Vi utførte en retrospektiv kvalitetssikringsstudie vurdert av Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus og hvor det ble gitt unntak for krav om samtykke etter § 26 i helsepersonelloven.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media