Tom Kristian Grimsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Kristian Grimsrud

Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
08.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42. I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger , publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde: Lung...
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
22.08.2017
Lung cancer is the form of cancer that claims the highest number of lives ( 1 ). Incidence in Norway, measured as an age-standardised rate, is slightly declining for men and increasing for women ( 1...
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
21.08.2017
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv ( 1 ). I Norge er forekomsten, målt som aldersstandardisert rate, svakt synkende for menn og stigende for kvinner ( 1 ). I 2015 ble det diagnostisert 1...
Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen
03.11.2015
During the last decades, lung cancer in women has surpassed colon cancer in prevalence, when measured in terms of new cases and as rates (incidence rates). Lung cancer has also surpassed breast...
Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen
03.11.2015
I løpet av de siste tiårene har lungekreft hos kvinner passert tykktarmskreft i forekomst, både målt som antall nye tilfeller og som rater (insidensrater). Lungekreft har også passert brystkreft som...
Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen
17.11.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1844 – 9 I Tidsskriftet nr. 20/2015 skal det på s. 1848 under Konklusjon i tredje avsnitt første setning stå: Lungekreftratene for middelaldrende kvinner og...
Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug,, Inger Kristin Larsen
15.12.2015
Figur 1 Lungekreft i Finland, Danmark, Island og Norge. Insidensrater for a) menn og b) kvinner, aldersstandardisert i henhold til verdens standardbefolkning, glattet med femårige glidende...