Lungekreft – insidens etter kjønn, alder og bostedsfylke 1984 – 2013

Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug,, Inger Kristin Larsen Om forfatterne
Artikkel

Figur 1  Lungekreft i Finland, Danmark, Island og Norge. Insidensrater for a) menn og b) kvinner, aldersstandardisert i henhold til verdens standardbefolkning, glattet med femårige glidende gjennomsnitt. Data fra Sverige er utelatt fordi registreringen er forskjellig og ratene derfor ikke er sammenliknbare. Data fra NORDCAN (3)

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1844 – 9

I Tidsskriftet nr. 20/2015 s. 1845 var det skjedd en fargeombytting i figur 1a. Dette er den korrekte figuren.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler