Lungekreft – endringer i insidens etter kjønn, alder og bostedsfylke 1984 – 2013

Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug, Inger Kristin Larsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1844 – 9

I Tidsskriftet nr. 20/2015 skal det på s. 1848 under Konklusjon i tredje avsnitt første setning stå: Lungekreftratene for middelaldrende kvinner og middelaldrende menn nærmer seg hverandre, og Akershus hadde høyere rate for kvinner enn for menn siste femårsperiode.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler