Stig Heskestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig Heskestad

Stig Heskestad
21.10.2020
Da fysiske møter ble byttet ut med digitale, oppdaget vi på nytt betydningen av blikkontakt. Illustrasjon: Phil Marden / NTB Når mennesker møtes, er blikket møtepunktet. Leger som daglig møter en...
Stig Heskestad, Anne Martha Kalhovde, Einar Steen Jakobsen, Margrete Tytlandsvik, Laila Horpestad, Inger Karin Sletthaug Runde
08.10.2019
In 2010, five users’ and interest organisations took the initiative for the ‘Joint Campaign for Drug-Free Treatment Programmes in the Mental Health Services’ ( 1 ), and in 2015 the Ministry of Health...
Stig Heskestad, Anne Martha Kalhovde, Einar Steen Jakobsen, Margrete Tytlandsvik, Laila Horpestad, Inger Karin Sletthaug Runde
02.10.2019
Fem bruker- og interesseorganisasjoner tok i 2010 initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester» ( 1 ), og i 2015 påla Helse- og omsorgsdepartementet de...
Stig Heskestad
05.02.2018
Ambulante akutteam kan senke terskelen for å oppsøke hjelp og forkorte responstiden innen psykisk helsevern. Her presenteres erfaringer fra Jæren DPS og noen forslag til grunnleggende krav til...
Stig Heskestad, Margrete Tytlandsvik
03.01.2008
Stortingsmelding nr. 25 (1996 – 97) Åpenhet og helhet ( 1 ) målbar en sterk kritikk av det psykiske helsevern og la grunnlaget for opptrappingsplanen ( 2 ) som ble politisk vedtatt i 1998. Tjenestene...
Stig Heskestad
20.05.2001
I Tidsskriftet nr. 5/2001 (1) kalkulerer Bjarte Sanne og medarbeidere de enorme økononiske kostnadene deprimerte pasienter representerer for samfunnet. Artikkelen avsluttes med å peke på...
Stig Heskestad
01.11.2011
Health queues and waiting lists are a strain on the public and on health workers alike. The idea of a seminar for patients who are on a waiting list for treatment in the outpatient clinic emerged...
Stig Heskestad, Finn Egil Tønnessen
17.04.2012
Values form an implicit basis of the personal encounter between patient and doctor. The equal value of all humans, irrespective of their characteristics and achievements, cannot be taken for granted...
Stig Heskestad
01.11.2011
Helsekøer og ventelister er belastende både for publikum og for helsearbeidere. Ideen om et seminar for pasienter som står på venteliste til poliklinisk behandling, sprang ut av en situasjon med lang...
Stig Heskestad, Finn Egil Tønnessen
17.04.2012
Verdier danner et underforstått grunnlag i det personlige møte mellom pasient og lege. At alle mennesker har samme verdi, uavhengig av egenskaper og prestasjoner, er ingen selvfølge. Det kan ikke...
Stig Heskestad
07.02.2012
Brekke, Toril Ut med det! Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel! 148 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2011. Pris NOK 299 ISBN 978-82-03-23987-8 Fra begynnelsen av 1980-årene var det en gryende...
Stig Heskestad
24.02.2015
Danbolt, Lars Johan Engedal, Leif Gunnar Stifoss-Hanssen , Hans Religionspsykologi 397 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 489 ISBN 978-82-05-41634-5 Da psykologi ble etablert som...