Reidun Førde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun Førde

Gry Wester, Eli Feiring, Reidun Førde, Søren Holm, Ole Frithjof Norheim, Berge Solberg
11.01.2021
FHIs oppnevnte ekspertgruppe om vaksineprioritering har anbefalt at de med høy risiko for alvorlig sykdom bør prioriteres foran helsepersonell i første fase, gitt det vi vet om vaksinenes virkemåte...
Berit Hofset Larsen, Morten Magelssen, Oona Dunlop, Reidar Pedersen, Reidun Førde
11.12.2020
Spesialisthelsetjenesten var ikke forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av pandemien. Enkelte pasientgrupper fikk et dårligere helsetilbud som følge av pandemitiltak. Dette kan...
Bjørn Hofmann, Reidun Førde, Morten Magelssen
02.10.2019
Skal alvorlig syke pasienter som for egne midler har påbegynt kostbar utprøvende behandling som synes å ha positiv effekt, få videreført denne behandlingen i den offentlige helsetjenesten? Nei, mener...
Thor Willy Ruud Hansen, Reidun Førde
11.12.2018
Cases concerning children and adolescents are brought before clinical ethics committees when healthcare personnel find the value choices they face to be particularly challenging. In this article, we...
Thor Willy Ruud Hansen, Reidun Førde
10.12.2018
Saker som gjelder barn og ungdom bringes inn for klinisk etikk-komiteer fordi helsepersonell opplever at verdivalgene er særskilt krevende. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer fra drøftinger...
Olaf Gjerløw Aasland, Tonje Lossius Husum, Reidun Førde, Reidar Pedersen
25.05.2018
Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer. Mange fagfolk ville bryte loven. Som et ledd i...
Ingvild Haraldstad Skårdal, Reidun Førde
05.03.2018
Moderne medisin og teknologi har åpnet for forlengelse av liv der dette tidligere var ansett umulig. I møte med pasienter i livets sluttfase står helsepersonell dermed overfor medisinsketiske...
Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.01.2018
Klinisk praksis er verdiladet, og klinikere står ofte overfor etiske problemer. De siste 20 årene er helsetjenesten blitt sterkt lovregulert. Blant annet har pasientens medbestemmelse blitt styrket,...
Marit Hellebostad, Aslak Syse, Reidun Førde
21.08.2017
Kan man behandle en livstruende syk pasient over 16 år mot vedkommendes vilje? Følgende fiktive pasienthistorie illustrerer hvilke etiske og rettslige dilemmaer som kan oppstå i møte med pasienter...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
21.03.2017
Omtrent 47 % av alle dødsfall i Norge i 2013 fant sted i sykehjem ( 1 ). En økende andel sykehjemspasienter med kognitiv svikt ( 2 ), og et høyt antall kritiske hendelser, som akutt forverring av...
Pål Friis, Reidun Førde
21.03.2017
En forhåndssamtale skal gi pasienten muligheten til å ha innflytelse på den behandling han eller hun får mot slutten av livet. Det gjelder også dersom pasienten mister evnen til selv å delta i...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
07.02.2017
Doctors who work with elderly, ill patients need to take account of numerous concerns, and collaboration with other agencies is often required. Patients are entitled to clinically adequate and...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
02.02.2017
Leger som arbeider med syke, gamle pasienter må forholde seg til mange hensyn, og det kreves ofte samarbeid med andre instanser. Pasientene har krav på faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
28.08.2008
I 2002 ble eier- og driftsansvaret for 250 norske helseinstitusjoner overført fra fylkene til staten gjennom fem regionale og 34 lokale helseforetak. Reformen innebar også nye organisasjons- og...
Olaf Gjerløw Aasland, , Reidun Førde
28.08.2008
In 2002, the ownership and responsibility for running 250 Norwegian health institutions was transferred from the county level to the state level through five regional, and 34 local, health trusts...
Reidar Pedersen, Reidun Førde
14.02.2008
Jon Henrik Laake kommenterer i Tidsskriftet nr. 24/2007 utviklingen av en nasjonal veileder for begrensning av livsforlengende behandling ( 1 ). Laake mener at myndighetene har utnyttet Kristina-...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
23.10.2008
Magnussen hevder vår tolking av data bygger på at legenes kritikk kun er faglig og altruistisk og ikke motivert ut fra egeninteresser, og at vi dermed ser bort fra at leger feilaktig begrunner sin...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
15.01.2009
I mai 2008 utkom det svært omfattende og detaljerte verket Euthanasia and law in Europe . Det ble nylig anmeldt i Tidsskriftet av professor Peter F. Hjort ( 1 ). Boken har fått ham til å tvile på sin...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
26.02.2009
Den norske legeforening utga i 2001 retningslinjer for lindrende sedering til døende. I samme dokument fremheves som svært viktig at retningslinjene evalueres etter to år. En slik evaluering har ikke...