Reidun Førde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun Førde

Jo Telje, Reidun Førde
12.01.2006
Det var både trist og bekymringsfullt å lese Kjeldsens innlegg. Trist fordi han ikke har forstått vedtaket i Rådet for legeetikk, og bekymringsfullt fordi han bruker ord og uttrykk som han neppe har...
Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
10.08.2006
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Reidun Førde
07.09.2006
Hafstad, Anne På helsa løs? Når pressen tar pulsen på Helse-Norge. 208 s. Kristiansand: IJ-forlaget, 2006. Pris NOK 298 ISBN 82-7147 -269 - 0 Anne Hafstad har hatt ein sentral plass i norsk...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
21.10.2004
Legemiddelindustriens bidrag til utviklingen av gode medikamenter er uomtvistelig. I 2002 brukte industrien vel 800 million kroner (10 % av omsetningen) på forskning og utvikling ( 1 ). I den...
Reidun Førde
18.11.2004
Fordi lindrende sedering til døende oppfattes så kontroversielt av mange, er en levende og åpen debatt rundt de etiske og faglige spørsmålene nødvendig. I en slik debatt må toleransen for skarpe...
Reidun Førde
26.08.2004
English, Veronica Critchley, Gillian Romano- Sheater, Julian Sommerville, Ann Medical ethics today 2. utg. 822 s. London: BMJ Publishing Group, 2004. Pris GBP 60 ISBN 0- 7279-1744-7 Denne store boka...
Reidun Førde
16.12.2004
I Tidsskriftet nr. 19/2004 oppfordrer Materstvedt & Hegvik Rådet for legeetikk til å revurdere sitt syn på elektiv respiratorbehandling av pasienter med irreversible hjerneskader for å kunne...
Pål Gulbrandsen, Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
22.01.2004
Ved to anledninger er representative utvalg av norske leger blitt spurt om de i legeerklæringer bevisst har fremstilt en pasients situasjon som bedre eller dårligere enn den egentlig var, i den...
Reidun Førde
04.11.2004
I NRKs serie Institusjonen ble beboernes intimsfære eksponert for å tilfredsstille andre hensyn enn til pasientens beste. Mennesker som er avhengige av helsehjelp, skal verken brukes til...
Hans Kristian Bakke, Reidun Førde
22.04.2004
Legeforeningen deltar i debatten om preimplantasjonsdiagnostikk og har hatt flere møter med de politiske partier. For at debatten skal bli meningsfull, må kompleksiteten i spørsmålene bli tydelig...
Reidun Førde
17.06.2004
Skal leger si ja til å delta i myndighetenes kontrollordninger – for eksempel ved aldersbestemmelse av asylsøkere og i DNA-testing ved søknad om familiegjenforening? Rådet for legeetikk har endret...
Reidun Førde, Inger Helene Vandvik
07.10.2004
Når er det etisk akseptabelt å avslutte behandlingen av kritisk syke småbarn? Hva er grensene for foreldres medbestemmelse? Utviklingen i moderne medisin har ført til at leger stadig oftere...
Reidun Førde, Åsmund Hodne
01.04.2004
Den norske lægeforening opprettet Rådet for legeetikk i 1961. Noen av begrunnelsene for å lage etiske regler for leger og å opprette et selvjustisorgan var ifølge daværende generalsekretær Odd...
Reidun Førde
01.04.2004
Den moderne legen må meistre balansen mellom omsynet til einskildpasienten og omsynet til bruken av samfunnet sine ressursar. I tillegg pregar økonomistyring i aukande grad faglege forhold. Dette er...
Pål Gulbrandsen, Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
01.04.2004
Vi slutter oss til Rødevands synspunkter i siste avsnitt i innlegget hans. Vi tror at han må ha misforstått artikkelen vår. Spesielt viser vi til de to siste setningene i artikkelen, der vi skriver...
Reidun Førde, Eline Thorleifsson
25.09.2003
Kliniske etikkomiteer ble opprettet ved tre norske sykehus i 1994. I 2000 vedtok Stortinget at dette arbeidet skulle utvides til å gjelde alle sentral- og regionsykehus. Komiteene skal ikke avgjøre...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
09.10.2003
Eutanasispørsmålet har lenge vært preget av skyttergravskrig, gjensidig mistenkeliggjøring og hårsårhet. En arbeidsgruppe nedsatt av European Association for Palliative Care har nylig levert et...
Reidun Førde
20.03.2002
Leger har krav på samme rettssikkerhet som andre samfunnsborgere. Det medfører retten til å kunne starte på nytt og legge en straffbar handling bak seg når straffen er sonet, enten straffen er...
Reidun Førde
20.08.2002
Tradisjonelt har den medisinske profesjonen vore eineherskande i det medisinske huset. I omgrepet profesjonell autonomi ligg at legeprofesjonen har kontroll med faglege og etiske standardar, med...
Pål Gulbrandsen*, Reidun Førde, Olaf Gjerløw Aasland
20.08.2002
Tabell  1 Oversikt over temaene i de skjemaene i hovedundersøkelsen (store bokstaver) og referansepanelet (årstall) i Legekårsundersøkelsen som hadde spørsmål relevante for portvaktrollen. Antall...