Randi Rosenqvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Randi Rosenqvist

Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
On 2 April, our highly esteemed and dear colleague Astrid Nøklebye Heiberg, psychiatrist and professor of medicine, died at the age of almost 84. Many will know Astrid primarily as a...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
Vår høyt verdsatte og kjære kollega, psykiater og professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april, nær 84 år gammel. For mange er Astrid kanskje mest kjent som politiker og tidligere...
Randi Rosenqvist
27.09.2018
Plassproblemer i sikkerhetspsykiatrien fører til at psykotiske innsatte holdes isolert på cellen. Ansatte i kriminalomsorgen har mange ganger påpekt at svært syke innsatte ikke får tilstrekkelig...
Randi Rosenqvist
04.10.2007
Syse, A. Psykisk helsevernloven med kommentarer. 2. utg. 352 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 480 ISBN 978-82 -05-37235-1 Psykisk helsevernloven har gjennomgått endringer igjen. Bare seks...
Randi Rosenqvist
31.01.2008
Sakkyndige vurderinger av ulike temaer i straffesaker og sivile saker kan ha store konsekvenser for dem det gjelder. Erklæringene kan bli sentrale i gjenopptakelsessaker og i erstatningssaker mange...
Randi Rosenqvist
17.04.2008
I likhet med Per Brandtzæg og Ståle Eskeland mener jeg at rettsmedisinske vurderinger skal være tydelige og overprøvbare. Erklæringer avgitt på ett tidspunkt, kan vise seg ikke holdbare på et senere...
Randi Rosenqvist
12.06.2008
Jeg fastholder at jeg synes det å bruke uttrykket «villede retten» er «noe sterkt» fordi det av mange vil oppfattes som en viljeshandling. Poenget med min opprinnelige kronikk var at sakkyndige må...
Randi Rosenqvist
11.09.2008
Riedl, TR Elde, WD. Psykisk helsevernloven Med nøkkelkommentarer. 291 s. Oslo: Cappelen Akademisk, 2008. Pris NOK 368 ISBN 978-82-02-27331-6 Tvang i psykiatrien er omstridt. De aller fleste som...
Pål Hartvig, Randi Rosenqvist, Hans Jakob Stang
26.06.2003
Dersom en lovbryter ansees å ha hatt en bevissthetsforstyrrelse da den straffbare handling ble begått, kan dette ha betydning for straffesakens utfall. I norsk straffelov ( 1 ) reguleres...
Randi Rosenqvist
10.01.2002
For over 150 år siden var ”Handlinger som forøves af Galne og Afsindige eller af dem, som Forstandens brug ved Sygdom eller Alderdoms-Svaghed er berøvet” straffrie. Fra 1848 gjaldt dette de ”...
Randi Rosenqvist
24.02.2015
Forensic psychiatric research based on forensic psychiatric statements must be prioritised, and professionals must have access to these statements Forensic psychiatry received a battering in relation...
Randi Rosenqvist
17.04.2012
Straffelovens utilregnelighetsregel har vært under kontinuerlig debatt i 150 år. Debatten har dreid seg om hvilke kategorier lovbrytere som skal omfattes av utilregnelighetsbegrepet, om man skal...
Randi Rosenqvist
24.02.2015
Rettspsykiatrisk forskning med utgangspunkt i rettspsykiatriske erklæringer må prioriteres, og fagpersoner må få tilgang til erklæringene Rettspsykiatrien fikk hard medfart i forbindelse med...
Randi Rosenqvist
19.04.2016
Grøndahl, Pål Stridbeck, Ulf Rettspsykiatriske beretninger Om sakkyndighet og menneskeskjebner. 413 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-48459-7 Denne boken er...