Psykisk helsevernloven

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Riedl, TR

  Elde, WD.

  Psykisk helsevernloven

  Med nøkkelkommentarer. 291 s. Oslo: Cappelen Akademisk, 2008. Pris NOK 368

  ISBN 978-82-02-27331-6

  Tvang i psykiatrien er omstridt. De aller fleste som arbeider i det psykiske helsevern, vil nok mene at tvangstiltak noen ganger er nødvendig for å kunne hjelpe pasienter gjennom en fase preget av psykotisk fungering. Hvilke pasienter som bør omfattes av en slik ordning og hvor lenge tvangen bør vare, er det nok mer delte meninger om. Jeg hører til de som mener at «frivillig behandling» som skal være normen i all pasientbehandling, i en del tilfeller ekskluderer de dårligste fra oppfølging over tid. For helsevesenet kan det være «besparende» at pasienter ikke ønsker oppfølging. I noen tilfeller tror jeg at behandlere skyver regelverket foran seg for å ekskludere pasienter som ikke makter å følge opp behandlingstilbudet, i andre tilfeller kan nok overgrep skje fordi regelverket ikke blir fulgt. Begge deler er galt.

  Dette er en bok som medisinere som arbeider med pasienter med psykiske problemer, vil ha nytte av. Boken er skrevet av to jurister som har forståelse for hvordan det psykiske helsevern fungerer. Dette er en praktisk bok, ikke bare en formell beskrivelse av regelverket. Forfatterne har konsultert avdelingsoverlege Asbjørn Restan underveis, dette må ha vært et godt samarbeid.

  Etter noen innledende kommentarer er bokens disposisjon den samme som lovens. Alle kapitler og paragrafer presenteres, og det er en instruktiv tekst for hvert avsnitt. Det er tatt med premisser fra forarbeidene og viktige høyesterettsdommer. Det jeg finner spesielt positivt, er at forfatterne også har omtalt hva de ulike avsnittene ikke omfatter og henvist til andre relevante bestemmelser som regulerer slike forhold. Jeg finner at de ulike kommentarene stort sett er utfyllende, uten å være preget av lange juridiske formuleringer. Teksten er også hendig satt, det er brede marger med stikkord for de ulike temaene som omhandles. Dette gjør at man lett kan finne det man har behov for i øyeblikket.

  Bakerst er det tatt inn sentrale forskrifter i fulltekst, litteraturhenvisninger og stikkordsregister. På omslagenes innsider er det også hendige flytskjemaer for ulike vurderinger og vedtak som må gjøres ved etablering av tvungent psykisk helsevern (forsiden) og hvor de ulike tiltakene gjennomgått i kapittel 4 formelt beskrives (baksiden).

  Det kan ikke bare være leger i det psykiske helsevern som vil ha glede av denne boken. Også allmennpraktiserende leger vil kunne slå opp og finne nyttig informasjon om det regelverket som gjelder i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media