Lars Duvaland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Duvaland

Lars Duvaland, Frode Solberg
19.04.2007
Leger som driver egen virksomhet, har ved flytting av praksis i utgangspunktet rett til å ta med seg journaler som han/hun har skrevet om sine pasienter. Et avklarende brev fra Helse- og...
Lars Duvaland
17.05.2007
Lovgivningen gir en pasient rett til å få sin sykdomstilstand vurdert. Vurderingen skal gjennomføres innen en bestemt frist, den kan utløse nye rettigheter og den kan overprøves. En klinisk vurdering...
Trond Teisberg, Lars Duvaland
17.04.2008
Legeforeningen arbeider med å avhjelpe de urimelige utslag av endring av reguleringspremie i KLP. Endringene rammer leger med hjelpepersonell med pensjonsordning i KLP. Flere av disse legene har...
Lars Duvaland
12.06.2008
Utbetaling av basistilskudd for sykehjemspasienter gir ikke fastlegene uberettigede ekstrainntekter. Det er ingen uenighet mellom staten og Legeforeningen om dette. Sykehjemspasienter skal fortsatt...
Lars Duvaland
26.06.2008
Staten og Legeforeningen ble fredag 30. mai enige om rammen for vårens normaltariffoppgjør. Rammer i oppgjøret er 7,6 % per 1.7. 2008. I denne rammen ligger kompensasjon for kostnadsvekst (4,35 %) og...
Lars Duvaland
28.05.2009
I folketrygden og i arbeidslivet har næringsdrivende gjennomgående færre og svakere rettigheter enn arbeidstakere. Det forutsettes at næringsdrivende selv tar hovedansvaret for å sikre seg mot de...
Lars Duvaland
19.10.2006
Legeforeningen er positiv til et forslag om å oppnå bedre kontroll med reaksjoner på kosmetiske produkter, og mener at det helt klart er en underrapportering av slike reaksjoner. Legeforeningen...
Lars Duvaland
09.09.2004
Det har den senere tid vært økende etterspørsel etter privatpraktiserende legers deltakelse i ulike råd og utvalg. Det er positivt at myndighetsorganer og andre ønsker å bruke den kompetanse private...
Lars Duvaland
19.02.2004
Reduksjon av fastlegens liste skal gjøres ved tilfeldig utvalg, og Helsedepartementet skal videreføre ordningen. Dagens bestemmelser fremgår av fastlegeforskriftens § 16, andre ledd. Imidlertid fikk...
Lars Duvaland
02.12.2004
Opplysninger av sensitiv medisinsk karakter bør ikke føres inn i legers timeavtalebok. Dersom dette likevel er gjort, bør opplysningene fjernes før avtaleboken blir overlatt til likningsmyndighetene...
Lars Duvaland
09.10.2003
Kravet til pasientens samtykke til å utlevere pasientinformasjon vil variere avhengig av typen pasientopplysninger og den aktuelle situasjon. Jo mer sensitive opplysninger det er tale om, dess...
Lars Duvaland
28.08.2003
Et legemiddelfirma tilbød en veiledningsgruppe i allmennmedisin vederlagsfritt lån av firmaets lokaler til møter. Etter Legeforeningens vurdering er denne ytelsen ikke i strid med forbudet i...
Lars Duvaland
03.04.2003
Når legevakt er henvisende instans, kan en psykiatrisk avdeling ikke rutinemessig sende epikrise til legevakten uten at pasienten har fått anledning til å motsette seg dette. Helsepersonellets...
Lars Duvaland
15.05.2003
Pasienter vil ofte gi uttrykk for takknemlighet overfor sin lege ved å gi en gave. Dette kan skape vanskelige bindinger og være i strid med helsepersonellovens forbud mot gaver i tjenesten. Når kan...
Lars Duvaland
20.11.2003
Ved normaltariffoppgjøret våren 2002 ble det innført en ny takst 8. Legeforeningen har oppfattet at det er ulik forståelse blant medlemmene om hvordan taksten skal forstås Taksten lyder:...
Frode Solberg, Lars Duvaland
06.11.2003
Legeforeningen og de regionale helseforetakene kom til enighet om ny rammeavtale om avtalepraksis for private legespesialister torsdag 18. september. Avtalen ble godkjent av Legeforeningens...
Lars Duvaland
25.09.2003
Er det adgang til å overføre journal fra en virksomhet til en annen? Spørsmålet er aktuelt blant annet ved opphør eller overdragelse av legepraksis eller annen klinisk virksomhet. Det er gitt...
Lars Duvaland
10.09.2002
Kravene til dokumentasjon av undersøkelse og behandling utført av helsepersonell ble skjerpet fra 1.1. 2001 med ny helsepersonellov og ny pasientrettighetslov. Dokumentasjonsplikt er tittelen på et...
Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland
10.12.2002
Det slår Helsedepartementet fast etter tidligere å ha ment at dette er den privatpraktiserende legens plikt. I brev fra Helsedepartementet til Pasientombudet fastslo departementet at...
Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland
20.04.2002
Mange kommuner har nektet å honorere erklæringer som barneverntjenesten har innhentet fra lege ved å henvise til et rundskriv fra Barne- og familiedepartementet fra 1996. Begrunnelsen er at legene i...