Nye rutiner for innhenting av pasientjournal

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og Statens pensjonskasse har inngått en ny avtale som stiller nye og strenge krav til utlevering av pasientjournal.

  Statens pensjonskasse fremmet våren 2009 et ønske om en veiledende honoraravtale for legers utlevering av helseopplysninger. Legeforeningen har gjennom flere år hatt en slik avtale med forsikringsbransjen, representert ved Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO). Begge parter har ansett det hensiktsmessig å ha en veiledende avtale for godtgjøring av slike opplysninger, som i all hovedsak gis av pasientens fastlege.

  Legeforeningen har i lang tid arbeidet aktivt for å begrense tendensen til at pasientjournal avkreves som dokumentasjon i forbindelse med tegning av forsikring og i oppgjørssaker. Som ledd i dette arbeidet fremmet Legeforeningen krav overfor (FNO) om en tydelig og streng regulering av selskapenes adgang til å innhente slik informasjon. Denne innstramningen synes svært vellykket. Antallet bekymringsmeldinger fra leger om ukritisk innhenting av pasientjournalerr har blitt vesentlig redusert som følge av avtalen. Legeforeningen fremmet på denne bakgrunn tilsvarende krav overfor Statens pensjonskasse.

  – Forhandlingsrundene førte til en svært konstruktiv dialog om prinsipielle forhold knyttet til håndtering av pasientopplysninger, sier administrerende direktør Finn Melbø i Statens pensjonskasse. Selv om vi har en lovhjemlet adgang til innhenting av hele eller deler av pasientjournalen, har forhandlingsrunden ført til en erkjennelse av at denne innhentingen i større grad kan behovsprøves.»

  – Jeg er godt tilfreds med dialogen vi har hatt med Statens pensjonskasse, sier Legeforeningens president Torunn Janbu. – Legeforeningen har satset mye på bevisstgjøring og kompetanseutvikling hos legene til å gi gode legeerklæringer. Gjennomgående vil dette gi mer presis dokumentasjon for helsemessige forhold enn pasientjournalen. Utlevering av pasientjournal betyr i de fleste tilfeller spredning av informasjon unødvendig for den enkelte sak. Dette svekker pasientens personvern. Vi opplever nå at vi har fått en felles forståelse av dette, sier hun.

  Den nye avtalen som trådte i kraft 1.12. 2010, innebærer at pasientjournaler heretter bare vil bli innhentet etter en konkret vurdering av at dette er helt nødvendig i den enkelte sak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media